• «Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա

  «Մեջդ» մի պա­հիր, ա­սա

  21.01.2020| 00:29
  ՀՀԿ-ա­կան­ներն այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կի լուծ­ման բա­նա­լին հա­մա­րում են ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի անց­կա­ցու­մը։ Սա­կայն դեռևս խու­սա­փում են ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ սկ­սե­լուց, ա­վե­լին, չի խո­սել ան­գամ Սերժ Սարգ­սյա­նը։ Բո­լո­րը, այդ թվում ՀՀԿ-ա­կան­նե­րը, սպա­սում են, թե ինչ է ա­սե­լու եր­րորդ նա­խա­գա­հը։
 • ՀԱԿ-ը կոչ է անում սահմանադրական փոփոխություններով վերականգնել կիսանախագահական մոդելը

  ՀԱԿ-ը կոչ է անում սահմանադրական փոփոխություններով վերականգնել կիսանախագահական մոդելը

  17.01.2020| 15:02
  Սահմանադրական փոփոխությունների առաջնային խնդիրը պետք է դառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելի շուտափույթ վերականգնումը՝ գտնում է ՀԱԿ-ը:
 • «Լայ­վից», շառ ու փոր­ձան­քից հե­ռու

  «Լայ­վից», շառ ու փոր­ձան­քից հե­ռու

  17.01.2020| 00:44
  Հուն­վա­րի 14-ին իշ­խող «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյու­նը ընդ­լայն­ված կազ­մով խն­ջույք է կազ­մա­կեր­պել: Ներ­կա է ե­ղել կու­սակ­ցու­թյան վեր­նա­խա­վը՝ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի, նա­խա­րար­նե­րի ու մարզ­պետ­նե­րի մա­կար­դա­կով:
 • Քննա­դա­տու­թ­յու­նը սկ­սում են տե­սա­կա­վո­րել

  Քննա­դա­տու­թ­յու­նը սկ­սում են տե­սա­կա­վո­րել

  20.12.2019| 00:28
  Ե­թե Էդ­մոն Մա­րու­քյանն ի­մա­նար, որ Դա­վիթ Խա­ժա­կյա­նին Երևա­նի ա­վա­գա­նուց հետ կան­չե­լու ո­րո­շումն այս­քան կհար­վա­ծեր ի­րեն ու իր կու­սակ­ցու­թյան վար­կա­նի­շին, հա­վա­նա­բար այդ­քան չէր շտա­պի Հայկ Մա­րու­թյա­նին ջեր­մե­ռան­դո­րեն պաշտ­պա­նե­լու հար­ցում։
 • «Պայթ­յու­նավ­տանգ» խմ­բակ­ցու­թ­յուն

  «Պայթ­յու­նավ­տանգ» խմ­բակ­ցու­թ­յուն

  10.12.2019| 01:56
  Նո­րու­թյուն չէ, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը թիմ, որ­պես այդ­պի­սին, չու­նի։ Նրա շուր­ջը կան մի քա­նի մար­դիկ, ո­րոնց նա վս­տա­հում է և ո­րոնց հետ է խո­սում իր քա­ղա­քա­կան քայ­լե­րից, իսկ մնա­ցա­ծը իշ­խա­նու­թյան կե­րակ­րա­տաշ­տի մոտ հայ­տն­ված­ներն են, ո­րոնք այ­սօր փա­ռա­բա­նում են Փա­շի­նյա­նին, վա­ղը նույն հա­ջո­ղու­թյամբ եր­կինք կհա­նեն վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող մեկ այլ ղե­կա­վա­րի։
 • ՀՅԴ-ն շարունակում է պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը

  ՀՅԴ-ն շարունակում է պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը

  09.12.2019| 21:38
  Դաշնակցական երիտասարդները հանձնառու են հզոր, ընկերավար և ժողովրդավար, ազգային արժեքներ կրող պետություն կերտելու գործում, ՀՅԴ երիտասարդական-ուսանողական միության ասուլիսում ասաց երիտթևի ներկայացուցիչ Արշակ Մեսրոպյանը։
 • «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  06.12.2019| 01:29
  Այս շա­բաթ խոր­հր­դա­րա­նում ԲՀԿ-«Իմ քայ­լը» հա­կա­մար­տու­թյու­նը բա­ցա­հայտ առ­ճա­կատ­ման վե­րած­վեց։ ԲՀԿ-ն հեգ­նում էր իմ­քայ­լա­կան­նե­րին ու սո­վո­րեց­նում, որ «փոք­րե­րը» պետք է լսեն «մե­ծե­րին», «Իմ քայլն» էլ «տակը չէր մնում»։
 • Աշոտ Ղու­լ­յա­նը, Մա­սիս Մա­յիլ­յանն ու ՀՅԴ-ն բա­նակ­ցում են

  Աշոտ Ղու­լ­յա­նը, Մա­սիս Մա­յիլ­յանն ու ՀՅԴ-ն բա­նակ­ցում են

  29.11.2019| 03:27
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի ֆո­նին բա­վա­կան հե­տաքր­քիր զար­գա­ցում­ներ են տե­ղի ու­նե­նում: Ե­րեք ա­մե­նաակ­տիվ ու գոր­ծու­նյա կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րից «Ա­զատ Հայ­րե­նի­քը», ո­րի նա­խա­գա­հը նախ­կին պե­տա­կան ­նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն է, ար­դեն հա­մա­գու­մար է ա­րել ու հայ­տա­րա­րել ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու մա­սին:
 • «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»

  «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ստաց­վում է, որ մե­ղա­վո­րը Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա՞նն է»

  29.11.2019| 02:12
  Ի­րա­կա­նու­թյան մեջ մի շարք քրեա­կան գոր­ծե­րում քա­ղա­քա­կան պատ­վերն է գոր­ծում, այլ ոչ թե ի­րա­վուն­քը կամ օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյու­նը:
 • ՀԱԿ-ում եր­բեք էլ Փա­շի­ն­յա­նով ոգևոր­ված չեն ե­ղել

  ՀԱԿ-ում եր­բեք էլ Փա­շի­ն­յա­նով ոգևոր­ված չեն ե­ղել

  26.11.2019| 00:18
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո ՀԱԿ-ում բա­վա­կա­նին մեծ հիաս­թա­փու­թյան ա­լիք կա։ Չնա­յած ար­դար կլի­նի ա­սել, որ մինչ այդ էլ այն­տեղ մեծ հիաց­մուն­քով չէին խո­սում ի­րենց նախ­կին թի­մակ­ցի մա­սին։