Ասում են...

Ասում են...
06.10.2020 | 00:33

...թե չնա­յած ժո­ղո­վուր­դը մեկ մար­դու նման սնունդ ու դե­ղո­րայք է հա­վա­քում բա­նա­կի հա­մար, սա­կայն այս պա­հին ա­մե­նա­գոր­ծուն ա­ջակ­ցու­թ­յու­նը հա­մա­պա­տաս­խան հիմ­նադ­րա­մին գու­մար փո­խան­ցելն է։ Հիմ­նա­վո­րումն այն է, որ մեծ քա­նա­կու­թ­յամբ սնն­դի կու­տա­կու­մը պի­տա­նիու­թ­յան ա­ռու­մով նպա­տա­կա­հար­մար չէ, իսկ տրա­մադր­վող գու­մա­րը տե­ղին և ժա­մա­նա­կին կօգ­տա­գործ­վի ըստ նպա­տա­կա­հար­մա­րու­թ­յան։

Ա­ռանց ա­սե­լու էլ բո­լո­րին պարզ է, որ հս­կա­յա­կան մի­ջոց­ներ են անհ­րա­ժեշտ լի­նե­լու հր­թի­ռա­կո­ծու­թ­յան հետևանք­նե­րը վե­րաց­նե­լու և Ար­ցա­խը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ բազ­մա­մի­լիո­նա­նոց հայ­կա­կան ս­փ­յուռքն իր ու­ժե­րը կենտ­րո­նաց­րել է հենց այս ուղ­ղու­թ­յամբ։

Դիտվել է՝ 15766

Մեկնաբանություններ