• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2019| 00:03
  Զարթ­նի՛ր, զարթ­նի՛ր, ել կանգ­նի՛ր, Ե­րու­սա­ղե՛մ, դու, որ Տի­րոջ ձեռ­քից խմե­ցիր նրա բար­կու­թ­յան բա­ժա­կը, կոր­ծան­ման բա­ժա­կը, ցաս­ման բա­ժա­կը, որ խմե­ցիր ու դա­տար­կե­ցիր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2019| 00:06
  Դուք, որ ճա­նա­չում եք ի­րա­վուն­քը, և դու, իմ ժո­ղո­վու՛րդ, որ սր­տիդ մեջ իմ օ­րենքն ես կրում, լսե­ցե՛ք ինձ. մի՛ վա­խե­ցեք մարդ­կանց նա­խա­տին­քից, և նրանց բամ­բա­սան­քը թող ձեզ ա­մո­թանք չպատ­ճա­ռի, քան­զի ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում դրանք պի­տի մաշ­վեն ինչ­պես ձոր­ձեր և ինչ­պես բուրդ, ո­րն ու­տում է ցե­ցը, բայց իմ ար­դա­րու­թյու­նը պի­տի մնա հա­վի­տյան, և իմ փր­կու­թյու­նը` սերն­դից սե­րունդ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.11.2019| 00:06
  Լսի՛ր ինձ, լսի՛ր ինձ, ո՛վ ժո­ղո­վուրդ, ա­կա՛նջ դրեք ինձ, ո՛վ թա­գա­վոր­ներ, քան­զի ինձ­նից է դուրս գա­լիս օ­րեն­քը, և իմ դա­տաս­տա­նը լույս է հե­թա­նոս­նե­րի հա­մար։ Ա­րագ, ա­րա՛գ պի­տի մո­տե­նա իմ ար­դա­րու­թ­յու­նը, և իմ փր­կու­թ­յու­նը պի­տի ել­նի ինչ­պես լույս. հե­թա­նոս­ներն իմ բազ­կին պի­տի ա­պա­վի­նեն, կղ­զի­նե­րը պի­տի սպա­սեն ինձ և հույս դնեն իմ բազ­կի վրա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.11.2019| 00:01
  ՈՒ՞մ կն­մա­նեց­նեիք ինձ, հա­պա մտա­ծե­ցե՛ք, ո՛վ դուք մո­լո­րյալ­ներ, որ ոս­կու մեծ բա­ժին եք գցում քսա­կից, ար­ծաթ եք կշ­ռում կշեռ­քով և ոս­կե­րիչ­ներ վար­ձում, որ­պես­զի ձե­ռա­կերտ կուռ­քեր պատ­րաս­տեն, և խո­նարհ­վե­լով եր­կր­պա­գում եք դրանց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.11.2019| 00:03
  Դար­ձե՛ք ինձ մոտ, և կփրկ­վեք, դուք, որ ե­կել եք երկ­րի չորս ծա­գե­րից։ Ես եմ Աստ­վա­ծը, ու­րի­շը չկա։ Ան­ձովս եմ երդ­վում, որ ինչ էլ դուրս գա իմ բե­րա­նից` ար­դա­րու­թյուն է, և իմ խոս­քե­րը չեն եղծ­վե­լու։ Ա­մեն ծունկ ինձ է խո­նարհ­վե­լու, ա­մեն լե­զու Աստ­ծուն է խոս­տո­վա­նե­լու և ա­սե­լու, թե ար­դա­րու­թյունն ու փառ­քը նրա մի­ջո­ցով են գա­լու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.11.2019| 00:03
  Մի՞­թե նա, որ հող է հեր­կում, ա­մեն օր հերկ կա­նի, մի՞­թե կա­վը բրու­տին կա­րող է ա­սել, թե` ի՞նչ ես ա­նում, ին­չու՞ չես աշ­խա­տում, ձեռ­քեր չու­նե՞ս. մի՞­թե ստեղծ­վածն իր ստեղ­ծո­ղին կա­րող է ա­սել, թե` ին­չու՞ այս­պես ստեղ­ծե­ցիր ինձ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.11.2019| 00:01
  Ձեզ­նից ո՞վ է նա, որ ա­կանջ կդ­նի այս ա­մե­նին և կմ­տա­ծի այն մա­սին, թե ինչ է կա­տար­վե­լու հե­տա­գա­յում։ Ո՞վ մատ­նեց Հա­կո­բին հափշ­տա­կու­թ­յան, Իս­րա­յե­լը` ա­վա­րա­ռու­թ­յան. ո՞չ ար­դ­յոք Աստ­ված, ո­րի հան­դեպ մեղք գոր­ծե­ցին, չկա­մե­ցան ըն­թա­նալ նրա ճա­նա­պարհ­նե­րով և չլ­սե­ցին նրա օ­րենք­նե­րը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.11.2019| 00:08
  Դու մի՛ վա­խե­ցիր, քան­զի ես քեզ հետ եմ, մի՛ խաբ­վիր, քան­զի ես եմ քո Աստ­վա­ծը, ես, որ զո­րաց­րի քեզ, օգ­նե­ցի քեզ ու պահ­պա­նե­ցի քեզ իմ ար­դար ա­ջով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.10.2019| 00:02
  Արդ, ու՞մ կու­զե­նա­յիք նմա­նեց­նել ինձ, ո­րին զու­գա­հա­վա­սար լի­նեի»,- ա­սում է Իս­րա­յե­լի սուր­բը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.10.2019| 00:03
  «Ես` Տեր Աստ­վածս, ար­դա­րու­թյամբ կան­չե­ցի քեզ, բռ­նե­ցի քո աջ ձեռ­քից ու զո­րա­վոր դարձ­րի քեզ, իբրև ուխտ տվե­ցի քեզ ժո­ղովր­դին և իբրև լույս` հե­թա­նոս­նե­րին, որ­պես­զի կույ­րե­րի աչ­քե­րը բա­նաս և խա­վա­րի մեջ նս­տած կա­լա­նա­վոր­նե­րին հա­նես բան­տից ու զն­դա­նից։ Ես եմ Տեր Աստ­վա­ծը, սա է իմ ա­նու­նը, իմ փառ­քը ու­րի­շին չեմ տա, ոչ էլ քա­ջու­թյու­նը` կուռ­քե­րին»։