Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.02.2020| 09:34
  Մար­դու՛ որ­դի­ներ, քուր­ձե՛ր հա­գե՛ք, ող­բա­ցե՛ք, քա­հա­նա­նե՛ր, սգա­ցե՛ք, խո­րա­նի պաշ­տո­ն­յա­նե՛ր, մտե՛ք, նն­ջե­ցեք, քուրձ հա­գած Աստ­ծու՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, քա­նի որ ձեր Աստ­ծու տնից պա­կա­սե­ցին զո­հերն ու զե­նու­մը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.02.2020| 00:05
  Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, որ­պես­զի քա­հա­նա­յու­թյուն չա­նես ինձ հա­մար. քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.02.2020| 00:10
  «Ես էլ ձեզ սրի եմ մատ­նե­լու, և ա­մենքդ կո­տոր­վե­լու եք, ո­րով­հետև կան­չե­ցի ձեզ, բայց չլ­սե­ցիք, խո­սե­ցի, բայց դուք ա­կանջ չդ­րե­ցիք, իմ ա­ռաջ չա­րու­թ­յուն կա­տա­րե­ցիք, և, ինչ չէի ցան­կա­նում, ա՛յն ընտ­րե­ցիք»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.02.2020| 00:13
  Ըն­դա­ռաջ գնար նրանց, ո­րոնք ար­դա­րու­թյուն են գոր­ծում և հի­շում քո ճա­նա­պարհ­նե­րը։ Եվ ա­հա դու բար­կա­ցար, ո­րով­հետև մենք մեղք գոր­ծե­ցինք և դրա հա­մար էլ մո­լոր­վե­ցինք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  04.02.2020| 00:02
  Տի­րոջ հո­գին ինձ վրա է, դրա հա­մար իսկ նա օ­ծեց ինձ, ու­ղար­կեց ինձ` ա­վե­տա­րա­նե­լու աղ­քատ­նե­րին, բժշ­կե­լու սր­տով բեկ­ված­նե­րին, գե­րի­նե­րին ա­զա­տու­թ­յուն քա­րո­զե­լու և կույ­րե­րին` տե­սո­ղու­թ­յուն, հռ­չա­կե­լու Տի­րոջ ըն­դու­նե­լի տա­րին և մեր Աստ­ծու վրեժխնդ­րու­թ­յան օ­րը, մխի­թա­րե­լու բո­լոր սգա­վոր­նե­րին, փա­ռա­վո­րե­լու Սիո­նի սգա­վոր­նե­րին, որ մոխ­րի փո­խա­րեն ու­րա­խու­թ­յան օծ­ման յու­ղի պի­տի ար­ժա­նա­նան, իսկ սգա­վոր­նե­րը վհատ հո­գու փո­խա­րեն` փառ­քի զգես­տի։ Եվ նրանք պի­տի կոչ­վեն ազգ ար­դա­րու­թ­յան, տունկ` ի փառս Տի­րոջ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  31.01.2020| 09:43
  Քո երկ­րում ա­նի­րա­վու­թյան մա­սին այլևս չի լս­վե­լու և ոչ էլ քո սահ­ման­նե­րում` կո­տո­րա­ծի ու թշ­վա­ռու­թյան մա­սին. քո պա­րիսպ­նե­րը պի­տի ան­վան­վեն փր­կու­թյուն, և քո դռ­նե­րը` ցն­ծու­թյուն։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.01.2020| 00:06
  Տե՜ր, սաս­տիկ մի՛ բար­կա­ցիր մեզ վրա և մեր մեղ­քե­րը հա­վի­տյան մի՛ հի­շիր։ Եվ հի­մա նա­յի՛ր, Տե՛ր, մենք ա­մենքս քո ժո­ղո­վուրդն ենք։ Քո սուրբ քա­ղաք Սիոնն ա­վե­րակ դար­ձավ, Ե­րու­սա­ղե­մը` ա­նա­պատ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.01.2020| 00:01
  Քան­զի բա­զում են մեր ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րը քո ա­ռաջ, և մեր մեղ­քե­րը հա­կա­ռակ կանգ­նե­ցին մեզ. մեր ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րը մե՛ր մեջ են, մենք ինք­նե՛րս գի­տենք մեր ա­նի­րա­վու­թ­յուն­նե­րը։ Ամ­բա­րիշտ դար­ձանք և ստե­ցինք Տի­րոջ ա­ռաջ, հետ կանգ­նե­ցինք մեր Աստ­ծուց, ա­նի­րա­վու­թ­յուն խո­սե­ցինք և ապս­տամ­բե­ցինք, մեր սր­տե­րում ա­նի­րա­վու­թ­յան խոս­քեր հղա­ցանք ու ո­րո­ճա­ցինք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.01.2020| 00:02
  Օր օ­րի ինձ են փնտ­րում և ցան­կա­նում ճա­նա­չել իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը, իբրև մի ժո­ղո­վուրդ, որ ար­դա­րու­թյուն է գոր­ծել և իր Աստ­ծու ի­րա­վուն­քը զանց չի ա­ռել. ա­հա նրանք ե­կել և ի­րա­վունք ու ար­դա­րու­թյուն են ո­րո­նում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.01.2020| 00:08
  Մի՞­թե Տի­րոջ ձեռքն ան­կա­րող է փր­կել, կամ նա ծան­րաց­րել է իր ա­կան­ջը, որ չլ­սի. ո՛չ, ձեր մեղ­քերն են պատ­նեշ դար­ձել ձեր և Աստ­ծու միջև, ձեր ա­նօ­րե­նու­­թյուն­նե­րի պատ­ճա­ռով է նա իր ե­րե­սը շր­ջել ձեզ­նից, որ չգ­թա։