• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.04.2020| 00:02
  Որ­դ­յա՛կ, զո­րա­վի՛գ ե­ղիր քո հո­րը ծե­րու­թ­յան ժա­մա­նակ և նրան մի՛ տրտ­մեց­րու իր կյան­քի ըն­թաց­քում։ Եվ ե­թե պա­կա­սի նրա խել­քը, նե­րի՛ր նրան, մի՛ ա­նար­գիր նրան քո ամ­բողջ ու­ժով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.04.2020| 00:02
  Լսե­ցե՛ք ինձ` ձեր հո­րը, որ­դի­նե՛ր, և ա­րե՛ք այն­պես, որ­պես­զի փրկ­վեք. քան­զի Տե­րը փա­ռա­վո­րում է հորն իր զա­վակ­նե­րի նկատ­մամբ և հաս­տա­տում մոր ի­րա­վունք­նե­րը որ­դի­նե­րի վրա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.04.2020| 00:04
  Ովքեր եր­կ­յուղ են կրում Տի­րո­ջից, զանց չեն առ­նի նրա խոս­քե­րը, և ով­քեր սի­րում են նրան, կպա­հեն նրան, կպա­հեն նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.04.2020| 11:34
  Նա­յե­ցե՛ք հին ազ­գե­րին և տե­սեք` ո՞վ հա­վա­տաց Տի­րո­ջը և ա­մո­թով մնաց։ Կամ ո՞վ մնաց Տի­րոջ եր­կյու­ղի մեջ և հու­սա­հատ­վեց. կամ ո՞վ կան­չեց Տի­րո­ջը, և նա ան­տես ա­րեց նրան։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.04.2020| 00:04
  Որ­դյա՛կ, ե­թե նվիր­վում ես Տի­րո­ջը ծա­ռա­յե­լու, քո ան­ձը փոր­ձու­թյուն­նե­րի պատ­րաս­տիր։ ՈՒղ­ղի՛ր քո սիր­տը, համ­բե­րի՛ր և շփո­թու­թյան մի՛ մատն­վիր ա­ղետ­նե­րի ժա­մա­նակ։ Փար­վի՛ր Տի­րո­ջը և մի՛ հե­ռա­ցիր, որ­պես­զի հե­տա­գա­յում բարձ­րա­նաս։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.04.2020| 00:01
  Ո՞վ կա­րող է քն­նել եր­կն­քի բարձ­րու­թյու­նը, երկ­րի լայ­նու­թյու­նը և ի­մաս­տու­թյան խոր­քե­րը։ Ի­մաս­տու­թյունն ստեղծ­վեց ա­մեն ին­չից ա­ռաջ, զգո­նու­թյու­նը և հան­ճա­րը ի հա­վիտ­յա­նից կա­յին։ Ի­մաս­տու­թյան աղ­բյու­րը բարձ­րյալ Աստ­ծու խոսքն է, և նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը հա­վի­տե­նա­կան պատ­գամ­ներ են։ Ի­մաս­տու­թյան ար­մատ­նե­րը նրա մեջ հայ­տն­վե­ցին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  31.03.2020| 00:05
  Իմաս­տու­թ­յան պսա­կը Տի­րոջ հան­դեպ եր­կ­յուղն է։ Նա է, որ ծլեց­նում է խա­ղա­ղու­թ­յուն և կա­տա­ր­յալ ա­ռող­ջու­թ­յուն, տես­նում և քն­նում է ա­մեն բան։ Նա է, որ բխեց­րեց ի­մաս­տու­նի խրա­տը և գի­տու­թ­յու­նը, բարձ­րաց­րեց նրանց փառ­քը, ով­քեր ու­նեն այն։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.03.2020| 00:03
  Հա­վաք­վե­ցե՛ք և քն­նե­ցե՛ք ձեզ, ո՛վ անզ­գամ ազ­գեր, քա­նի դեռ չեք դար­ձել ինչ­պես ան­ցա­վոր ծա­ղիկ, քա­նի դեռ չի ե­կել Տի­րոջ բար­կու­թ­յան և սրտմ­տու­թ­յան օ­րը։ Փնտ­րե­ցե՛ք Տի­րո­ջը, երկ­րի բո­լո՛ր խո­նարհ­ներ, ի­րա­վու՛նք ա­րեք, ար­դա­րու­թ­յու՛ն ո­րո­նե­ցեք և պա­տաս­խա՛ն տվեք նրանց, ո­րով­հետև Տի­րոջ բար­կու­թ­յան օ­րը պի­տի թաքն­վեք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.03.2020| 00:07
  Փո՛ղ զար­կեք Սիո­նի մեջ, ծո­մի օ՛ր նշա­նա­կե­ցեք, պա­ղա­տա՛նք քա­րո­զե­ցեք, հա­վա­քե­ցե՛ք ժո­ղովր­դին, սուրբ ժո­ղով գու­մա­րե­ցե՛ք, ընտ­րե­ցե՛ք ծե­րե­րին, հա­վա­քե­ցե՛ք կաթ­նա­կեր ե­րե­խա­նե­րին, թող փե­սան դուրս գա իր սե­նյա­կից և հար­սը` ա­ռա­գաս­տից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.03.2020| 00:02
  «Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։