• Կառավարությունը վերացրեց ռազմական դրության սահմանափակումները

  Կառավարությունը վերացրեց ռազմական դրության սահմանափակումները

  02.12.2020| 20:53
  Կառավարության որոշմամբ վերացվել են ռազմական դրության շրջանակներում գործող սահմանափակումները՝ որոշումը հրապարակված է e-gov.am պաշտոնական կայքէջում:
 • Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  01.12.2020| 01:11
  Հի­շում եք‚ չէ՞‚ նոր կա­ռա­վա­րու­թյան «նյու վա­սյու­կին». ՀՀ սփյուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­վող «Ի գործ» ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում Սփյուռ­քից Հա­յաս­տան պետք է ժա­մա­նեին բարձ­րա­կարգ մաս­նա­գետ­ներ և «ներ­դր­վեին» հայ­րե­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում։
 • «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  01.12.2020| 00:32
  2018-ի սեպ­տեմ­բե­րին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Ֆի­դել Կաստ­րո­յի դափ­նի­ներն իր գլ­խին քա­շե­լու նպա­տա­կով հար­ձակ­վեց մի շարք խո­շոր կա­ռույց­նե­րի վրա, աջ ու ձախ հայ­տա­րա­րե­լով մի­լիո­նա­վոր դո­լար­նե­րի չա­րա­շա­հում­նե­րի հայտ­նա­բեր­ման մա­սին:
 • Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  01.12.2020| 00:28
  Գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խու­թյան «հայ­րե­րի» ա­նուրջ­նե­րը խոր­տա­կած շվե­ցա­րա­ցի մե­ծա­հա­րուստ Վար­դան Սր­մա­քե­շը թևի տակ է ա­ռել «ար­հես­տա­վարժ» դուե­տին` նախ­կին վար­չա­պետ Ար­մեն Դար­բի­նյա­նին և ֆի­նանս­նե­րի նախ­կին նա­խա­րար Է­դուարդ Սան­դո­յա­նին, ի­մա` Սլա­վո­նա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րին և պրո­ռեկ­տո­րին, ո­րոնք «Ար­ցախ­բան­կում» խոր­հր­դի ան­դամ­ներ են:
 • Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  28.11.2020| 23:30
  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով։ Երթի մասնակիցները կդիմեն Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանատներին, որպեսզի միջազգային հանրությունը ստիպի Ադրբեջանին վերադարձնել հայ գերիներին՝ որոշվեց այսօր արվեստագետների նախաձեռնած հանրահավաքում։
 • ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  27.11.2020| 02:52
  Հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում սկ­սել են կա­ռու­ցել ա­պաս­տա­րան­ներ։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ տե­ղե­կու­թյուն հրա­պա­րակ­վեց‚ որ Տա­վու­շի մարզ­պե­տա­րա­նի և «Պա­հա­պան» հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ մար­զում ստեղծ­վում են անվ­տանգ վայ­րեր և թաքս­տոց­ներ, ո­րոնք ա­մուր ու լիար­ժեք պաշտ­պա­նու­թյուն կա­րող են դառ­նալ հա­կա­ռա­կոր­դի հնա­րա­վոր օ­դա­յին և հրե­տա­նա­յին հար­ված­նե­րից: Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րում կա­ռուց­վել է 4 ռմ­բա­պաս­տա­րան:
 • Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  27.11.2020| 00:13
  Նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րին‚ պե­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին հանձ­նա­րա­րա­կան է ի­ջեց­վել` կազ­մել և շատ կարճ ժամ­կե­տում ներ­կա­յաց­նել վե­ցամ­սյա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պլան։ Յու­րա­քան­չյուր ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կետ առ կետ պետք է ձևա­կեր­պեն այն ակն­կա­լիք­ներն ու ար­դյունք­նե­րը‚ որ սպա­սում են ա­ռա­ջի­կա կես տա­րում։
 • Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  26.11.2020| 23:58
  Ար­գեն­տի­նա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ե­ռօ­րյա սուգ են հայ­տա­րա­րել երկ­րի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Դիե­գո Մա­րա­դո­նա­յի մահ­վան կա­պակ­ցու­թյամբ։ Ար­գեն­տի­նան հար­գում է իր հե­րո­սին։
 • Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  26.11.2020| 23:41
  Մինչ գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նը ևս 6 ամ­սով իշ­խա­նու­թյուն է մու­րում «ժող ջա­նից» տե­րե­րի ա­ռաջ ստանձ­նած «պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը» մինչև վերջ «պատ­վով» կա­տա­րե­լու հա­մար, պաշ­տո­նա­կան թվերն այլ բան են վկա­յում (տես` ներ­կա­յաց­վող ա­ղյու­սակ­նե­րը):
 • Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  26.11.2020| 23:35
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ (հու­լի­սի 23-24, 2020) ՊԵԿ-ը «Պեր­սո­նալ սե­քյու­րի­թի» ՍՊԸ-ի գույ­քի, ա­պա նաև դրա­մա­կան մի­ջոց­նե­րի վրա ար­գե­լանք դնե­լու ո­րո­շում կա­յաց­րեց: Պատ­ճա­ռը 6,3 մի­լիոն դրա­մի հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյու­նը չկա­տա­րելն էր: Բա՞յց…