• Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  26.11.2020| 23:58
  Ար­գեն­տի­նա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ե­ռօ­րյա սուգ են հայ­տա­րա­րել երկ­րի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Դիե­գո Մա­րա­դո­նա­յի մահ­վան կա­պակ­ցու­թյամբ։ Ար­գեն­տի­նան հար­գում է իր հե­րո­սին։
 • Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  26.11.2020| 23:41
  Մինչ գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նը ևս 6 ամ­սով իշ­խա­նու­թյուն է մու­րում «ժող ջա­նից» տե­րե­րի ա­ռաջ ստանձ­նած «պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը» մինչև վերջ «պատ­վով» կա­տա­րե­լու հա­մար, պաշ­տո­նա­կան թվերն այլ բան են վկա­յում (տես` ներ­կա­յաց­վող ա­ղյու­սակ­նե­րը):
 • Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  Ռե­կե՞տ, թե՞ փո­ղե­րի լվա­ցում (կամ` Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի հեր­թա­կան զո­հը)

  26.11.2020| 23:35
  Ա­միս­ներ ա­ռաջ (հու­լի­սի 23-24, 2020) ՊԵԿ-ը «Պեր­սո­նալ սե­քյու­րի­թի» ՍՊԸ-ի գույ­քի, ա­պա նաև դրա­մա­կան մի­ջոց­նե­րի վրա ար­գե­լանք դնե­լու ո­րո­շում կա­յաց­րեց: Պատ­ճա­ռը 6,3 մի­լիոն դրա­մի հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյու­նը չկա­տա­րելն էր: Բա՞յց…
 • Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  Ֆուտբոլը կորցրեց իր լեգենդին

  26.11.2020| 14:16
  Արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի՝ կյանքից վաղաժամ հեռանալն անտարբեր չի թողել ոչ միայն ֆուտբոլի միլիոնավոր երկրպագուներին, այլև համաշխարհային հանրությանը, քաղաքական գործիչներին ու հարյուրավոր մարդկանց, որ նրա հետ շփվելու հնարավորություն են ունեցել:
 • Մահացել է Արցախյան պատերազմի մասնակից, գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը

  Մահացել է Արցախյան պատերազմի մասնակից, գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը

  24.11.2020| 22:12
  Մահացել է ՀՀ պետական և ռազմական գործիչ, «Արծիվ մահապարտների միություն» ՀԿ ղեկավար, գեներալ-մայոր, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Աստվածատուր Պետրոսյանը։
 • Վար­կա­յին հա­մա­կար­գը «столба»-ի վրա

  Վար­կա­յին հա­մա­կար­գը «столба»-ի վրա

  24.11.2020| 00:18
  Երբ երկ­րի վար­չա­պե­տի ջան­քե­րով երկ­րում գրե­թե գո­յու­թյուն չու­նի տն­տե­սա­կան կյանք, երբ պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չու­թյա­կան պաշ­տո­նյա­նե­րը մի­մյանց մե­ղադ­րում են «ռազ­մա­կան տրի­բու­նա­լին» հա­մար­ժեք մեղ­քե­րի մեջ, թերևս զար­մա­նա­լի չէ, որ ԿԲ կար­գա­վո­րիչ ֆունկ­ցիա­նե­րը ստանձ­նում են փո­ղո­ցա­յին սյու­նե­րը (տես լու­սան­կար­նե­րը, ո­րոնք ար­ված են մայ­րա­քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րում):
 • «Ղա­րա­բաղս տաք վեչ»

  «Ղա­րա­բաղս տաք վեչ»

  24.11.2020| 00:04
  Սրանք ՌԻ­ՏԱ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ՝ կյան­քի վեր­ջին օ­րե­րին ար­տա­բե­րած բա­ռերն են, ո­րոնք նա տա­րավ իր հետ հա­վեր­ժու­թյուն: Ար­ցախն ա­րյան մեջ կրող, բո­լոր բջիջ­նե­րով ար­ցախ­ցի կի­նը հայ­րե­նի հո­ղի խոր­հուրդն ու ա­ռա­քե­լու­թյունն էր պատ­գա­մում՝ նույ­նիսկ են­թա­գի­տակ­ցո­րեն չհա­մա­կերպ­վե­լով չք­նաղ բնաշ­խար­հը կորց­նե­լու հրե­շա­վոր հե­ռան­կա­րի հետ:
 • Մեծ կո­րուստ կրեց բա­րու­թյան մեր աշ­խար­հը

  Մեծ կո­րուստ կրեց բա­րու­թյան մեր աշ­խար­հը

  24.11.2020| 00:03
  Դժ­վար է գրել մար­դու մա­սին, ո­րից ճա­ռա­գող լույսն ա­վե­լի խո­սուն էր, քան ցան­կա­ցած աս­ված միտք կա­րող է լի­նել։ Միա­ժա­մա­նակ հեշտ է, երբ հաս­կա­նում ես, որ նրա թո­ղածն է խո­սե­լու քո փո­խա­րեն։ Ռի­տա Սարգ­սյա­նը կապ­րի այն հա­րյու­րա­վոր մա­նուկ­նե­րի սր­տե­րում, ո­րոնց կյան­քի հնա­րա­վո­րու­թյուն տվեց։ Նա կշա­րու­նա­կի լի­նել այն հա­րյու­րա­վոր մարդ­կանց պա­հա­պան հրեշ­տա­կը‚ ում բա­րու­թյուն է նվի­րել։ Միայն մի տար­բե­րու­թյամբ՝ ար­դեն երկ­նա­յին հրեշ­տա­կը։
 • Ռի­տա Ա­լեք­սանդ­րով­նա, վեր տար քեզ հետ Ար­ցա­խի հա­մար մեր նա­հա­տակ ՏՂԵՐ­ՔԻՆ...

  Ռի­տա Ա­լեք­սանդ­րով­նա, վեր տար քեզ հետ Ար­ցա­խի հա­մար մեր նա­հա­տակ ՏՂԵՐ­ՔԻՆ...

  24.11.2020| 00:02
  Մի կերպ հետ գն­ված տուն-թան­գա­րա­նը կա­հա­վո­րել էր Ռի­տա Սարգ­սյա­նը (ժա­մա­նա­կին Սարգ­սյան­նե­րը ոչ մի կերպ թույլ չտ­վե­ցին բարձ­րա­ձայ­նել այդ մա­սին)։
 • ՀՀ նախագահը մասնակցել է նահատակված հերոսների հիշատակի արարողությանը

  ՀՀ նախագահը մասնակցել է նահատակված հերոսների հիշատակի արարողությանը

  22.11.2020| 21:41
  ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սուրբ Էջմիածնում նոյեմբերի 22-ին մասնակցել է նահատակված հերոսների հիշատակի արարողությանը։