Ավտո ծա­խեմ, ավ­տո առ­նեմ

Ավտո ծա­խեմ, ավ­տո առ­նեմ
06.09.2019 | 00:34
«Ե՞րբ կգա մե­քե­նան, չի՞ ու­շա­նա, բա որ չհասց­նե՞մ»... Այս­պես մե­քե­նա գնե­լու տեն­դով բռն­վել է հա­յաս­տան­ցին, քա­նի որ 2020-ի հուն­վա­րի 1-ից ներ­կր­վող մե­քե­նա­նե­րի մաք­սա­տուր­քե­րը բարձ­րա­նա­լու են։ Պարզ բան է, կբարձ­րա­նան մաք­սա­տուր­քե­րը, կբարձ­րա­նան նաև գնե­րը։ Կա­ռա­վա­րու­թյան ե­րեկ­վա նիս­տից հե­տո ՊԵԿ նա­խա­գահ Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նը, պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին, ա­սաց, որ ա­ռա­ջի­կա­յում նա­խա­տես­վող փո­փո­խու­թյուն­նե­րի մա­սին կթո­ղար­կեն տե­սա­հո­լո­վակ, որ­պես­զի հան­րու­թյան շր­ջա­նում թյու­րըմ­բռ­նում չա­ռա­ջա­նա։ Ըստ էու­թյան, այս­պես թե այն­պես, դժ­գո­հու­թյան ա­լիք կբարձ­րա­նա, ուս­տի ՊԵԿ նա­խա­գա­հից փոր­ձե­ցինք ճշ­տել` ինչ նկա­տի ու­նի «թյու­րըմ­բռ­նում» ա­սե­լով։ «Մեր խն­դիրն այն է, որ մար­դը ստա­նա ճիշտ տե­ղե­կու­թյուն։ Գնե­րը բարձ­րաց­նող­նե­րը մենք չենք։ Երբ Հա­յաս­տա­նը ո­րո­շում կա­յաց­րեց դառ­նալ ԵԱՏՄ ան­դամ, շուրջ 800 ա­նուն ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րի նկատ­մամբ վերց­րինք պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ, ո­րոնց ժամ­կետ­նե­րը, ըստ հեր­թա­կա­նու­թյան, սպառ­վում են 2017-ից սկ­սած։ Այժմ հեր­թը ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րինն է։ Մինչև 2020-ի հուն­վա­րի 1-ը մե­քե­նա­նե­րի հա­մար բա­ցա­ռու­թյուն էինք ա­րել, որ­պես­զի ներ­կր­ման ժա­մա­նակ գոր­ծեն մեր ներ­պե­տա­կան և ոչ ԵԱՏՄ օ­րենք­նե­րը։ Հի­մա այդ ժա­մա­նա­կը սպառ­վում է, և մեր խն­դիրն է, որ փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, այ­սինքն նոր օ­րենդ­րու­թյու­նը այն տես­քով ներ­կա­յաց­վի հան­րու­թյա­նը, որ լի­նի հա­սա­նե­լի և մատ­չե­լի բո­լո­րի հա­մար, ին­չը թույլ կտա մար­դուն տե­ղե­կաց­ված լի­նել, թե ինչ ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյուն է ու­նե­նա­լու մաք­սա­յին ձևա­կեր­պում­նե­րի ժա­մա­նակ»,- պար­զա­բա­նեց Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նը։ Ի դեպ, կար­ծիք կա նաև, որ հուն­վա­րին հնա­րա­վոր է փո­փո­խու­թյուն լի­նի և սահ­ման­ված ժա­մկե­տը եր­կա­րաձգ­վի։ Ար­դյո՞ք նման բան հնա­րա­վոր է։ «Ոչ, հնա­րա­վոր չէ, ո­րով­հետև այդ­պի­սի նա­խա­ձեռ­նու­թյուն չու­նենք»,- ա­սաց ՊԵԿ նա­խա­գա­հը։
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3239

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ