Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»

Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»
15.11.2019 | 02:14

Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն աս­ֆալ­տին «պառ­կըց­նե­լու», պա­տե­րին ծե­փե­լու ու ծնոտ­նե­րին խփե­լու մա­սին է կր­կին խո­սել, այս ան­գամ՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի բարձր ամ­բիո­նից։ Վար­չա­պե­տին «վր­դո­վեց­րել» է «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Վար­դան Ղու­կա­սյա­նի՝ քրեա­կան են­թամ­շա­կույ­թը քրեա­կա­նաց­նող օ­րեն­քին դեմ ար­տա­հայտ­վե­լը։


«Որևէ մե­կը չփոր­ձի՝ նախ­կին կլի­նի, ներ­կա կլի­նի, որ, ա­սենք, հան­րա­պե­տու­թյան երկ­րորդ քա­ղա­քի կե­սը թա­լա­նել է, հի­մա մտա­ծի, թե կա­րող է թպր­տալ: Կտանք պա­տե­րով, կպառ­կըց­նենք աս­ֆալ­տին: Թող ա­կանջ­նե­րին օղ ա­նեն, ե­թե օղ չեն ա­նի, այդ տե­սա­րան­նե­րը դուք կտես­նեք ի­րա­կա­նու­թյան մեջ»: Փա­շի­նյա­նի այս մտ­քին պատ­գա­մա­վոր Ղու­կա­սյանն աստ­վա­ծաշն­չյան տո­ղե­րով է պա­տաս­խա­նում՝ ոչ թե «աս­ֆալ­տին պառ­կըց­վե­լուց», այլ Աստ­ծո դա­տաս­տա­նից է վա­խե­նում նա։
Մի կողմ թող­նե­լով Ղու­կա­սյա­նի աստ­վա­ծա­վա­խու­թյու­նը, հոգևոր ար­ժեք­նե­րից խո­սե­լու մո­լուց­քը՝ ար­ձա­նագ­րենք. 7-րդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­վո­րը «հան­րա­պե­տու­թյան երկ­րորդ քա­ղա­քի կե­սը թա­լա­նե­լու» հա­մար ի­րա­վա­կան որևէ գոր­ծըն­թա­ցի մեջ ներգ­րավ­ված չէ։


Մոտ եր­կու տա­րի իշ­խա­նու­թյուն ու­նե­ցող «քայ­լած­նե­րը»՝ ի դեմս վար­չա­պետ Փա­շի­նյա­նի, մեկ ան­գամ չէ, որ ա­մե­նա­տար­բեր պաշ­տո­նյա­նե­րի՝ կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թաղ­ված լի­նե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյուն են ա­րել։ Նման բո­ցա­շունչ ե­լույթ­նե­րի միակ ար­գա­սի­քը, սա­կայն, Փա­շի­նյա­նի թի­մա­կից­նե­րի շռն­դա­լից ծա­փա­հա­րու­թյուն­ներն են ե­ղել։


Նախ­կին­նե­րի՝ կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թա­թախ­ված լի­նե­լու մա­սին օ­րեր ա­ռաջ նաև կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն ակ­նար­կեց։ Ֆրան­սիա­յում իր հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջով պաս­տառ­ներ պար­զած ե­րի­տա­սարդ­նե­րին նա հոր­դո­րեց հի­շել կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թա­թախ­ված «ի­րենց» նա­խա­րա­րին։ «Բա Լևոն Մկրտ­չյա­նի ժա­մա­նակ ին­չու՞ չէիք պայ­քա­րում, երբ ո­լոր­տը կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ էր թա­թախ­ված։ Թե՞ ձե­րոնց դեմ չէիք բո­ղո­քում»,- նշեց նա։ Բայց մինչև այս պա­հը Վար­դան Ղու­կա­սյա­նի նման Լևոն Մկրտ­չյա­նը նույն­պես ի­րա­վա­պահ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում չի հայ­տն­վել ու մե­ղադր­վել «կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թա­թախ­ված լի­նե­լու մեջ»։ Հա­րու­թյու­նյա­նը, հի­շեց­նենք, մոտ տա­րիու­կես ա­ռաջ էլ հայ­տա­րա­րել էր «Այբ» դպ­րո­ցում ի­րա­կա­նաց­վող «Ա­րա­րա­տյան բա­կա­լավ­րիատ» ծրագ­րում տեղ գտած «աղմ­կոտ» չա­րա­շա­հում­նե­րի մա­սին, ո­րոնք, սա­կայն, ա­միս­ներ շա­րու­նակ մի ամ­բողջ նա­խա­րա­րու­թյուն որևէ կերպ չկա­րո­ղա­ցավ ա­պա­ցու­ցել։


Հա­սա­րա­կու­թյա­նը, ո­րը ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի ու նրա գոր­ծընկ­երնե­րի թե­թև ձեռ­քով բա­ժան­վում է «մե­րոնք­նե­րի» ու «ձե­րոնք­նե­րի», միայն ծա­փա­հա­րու­թյուն­նե­րով չես կե­րակ­րի։ Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, ի վեր­ջո, պետք է գի­տակ­ցեն՝ հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից հե­տո հար­կա­վոր է բուն գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի անց­նել, կո­ռուպ­ցիո­ներ, թա­լան­չի, ստա­հակ, գծուծ, սինլ­քոր, քստմ­նե­լի ու նմա­նա­տիպ բա­ռե­րը ի­րա­վա­կան նոր­մե­րով պետք է հիմ­նա­վոր­վեն։


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2458

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ