Թեև ա­ռանց ԿԳՄՍ ֆի­նան­սա­վոր­ման, բայց խա­ղը ե­թե­րում կլի­նի

Թեև ա­ռանց ԿԳՄՍ ֆի­նան­սա­վոր­ման, բայց խա­ղը ե­թե­րում կլի­նի
13.12.2019 | 00:43
Թեև կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի ու սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյու­նից դեռևս չեն հս­տա­կեց­նում՝ դա­դա­րեց­վե՞լ է ար­դյոք «Ի՞նչ, որ­տե՞ղ, ե՞րբ» խա­ղի ֆի­նան­սա­վո­րու­մը, թե՞ ոչ, բայց տրա­մա­բա­նու­թյու­նը հու­շում է՝ ին­տե­լեկ­տուալ խա­ղի հա­մար սու­պեր­նա­խա­րա­րու­թյու­նում փող չի գտն­վել:
«2010-ից Հա­յաս­տա­նի բո­լոր կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րը, այդ թվում՝ «թա­լան­չի», «կո­ռում­պաց­ված» նախ­կին­նե­րը, որ­պես կր­թա­կան, ին­տե­լեկ­տը զար­գաց­նող ծրա­գիր մշ­տա­պես գու­մար էին տրա­մադ­րում խա­ղին: Յու­րա­քան­չյուր տա­րի ռու­սա­կան «Игра TV»-ից կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, այ­նու­հետև՝ կր­թու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը մոտ 17 մի­լիոն դրա­մով գնում էր այն հե­ռար­ձա­կե­լու թույ­լտ­վու­թյու­նը: Այս տար­վա բյու­ջեում, փաս­տո­րեն, խա­ղի կազ­մա­կերպ­ման ու հե­ռար­ձակ­ման մա­սին ո­չինչ գր­ված չէ: Ա­վե­լին, մա­մու­լի հրա­պարա­կում­նե­րից հե­տո նա­խա­րա­րու­թյու­նը լու­րը չի հեր­քել, պար­զա­բա­նում­նե­րով հան­դես չի ե­կել»,- ա­սաց «Ի­րա­տե­սի» աղ­բյու­րը»:
«Ի՞նչ, որ­տե՞ղ, ե՞րբ» խա­ղը միա­կը չէ, որ դուրս է մնա­ցել ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան հե­տաք­րք­րու­թյու­նից: Նոր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ան­հայտ ծագ­ման պեր­ֆոր­մանս­ներն ու ֆիլ­մե­րը գե­րա­դա­սում են ին­տե­լեկ­տուալ, ու­սու­ցա­նող ու հա­յա­գի­տա­կան ծրագ­րե­րից: Մոտ մեկ տա­րի ա­ռաջ էլ նա­խա­րա­րու­թյու­նը դա­դա­րեց­րել էր «Հայ աս­պետ» ծրագ­րի ֆի­նան­սա­վո­րու­մը, որ 10 տա­րուց ա­վե­լի հար­թակ էր տրա­մադ­րում Հա­յաս­տա­նի ա­շա­կերտ­նե­րին ու ու­սա­նող­նե­րին:
«Ան­հաս­կա­նա­լի է նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի ու նրա շր­ջա­պա­տի տրա­մա­բա­նու­թյու­նը, թե ինչ­պես են ո­րո­շում՝ ում կամ ինչ ծրագ­րի ի­րա­գործ­մանն են գու­մար հատ­կաց­նում: Ստաց­վում է՝ ան­հե­թեթ, ար­կա­ծախն­դիր ինչ-որ «ներ­կա­յա­ցում­նե­րի» հա­մար գու­մար կա, իսկ մարդ­կանց սի­րե­լի հա­ղորդ­ման հա­մար՝ ոչ: Տպա­վո­րու­թյուն է, թե նա­խա­րար Հա­րու­թյու­նյանն ա­մեն բան ա­նում է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի վար­կա­նի­շը գցե­լու հա­մար: Վեր­ջին շր­ջա­նում նրա կամ նրա ղե­կա­վա­րած կա­ռույ­ցի քայ­լերն ու գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը մե­կը մյու­սից քն­նա­դա­տե­լի են, իսկ մար­դիկ ոչ թե Հա­րու­թյու­նյա­նից, այլ միան­գա­մից Փա­շի­նյա­նից են հիաս­թափ­վում, որ իր թի­մում նման կադ­րեր ու­նի»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը:
Ըստ մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի՝ ե­թե պե­տու­թյունն «Ի՞նչ, որ­տե՞ղ, ե՞րբ» խա­ղի հա­մար այդ­պես էլ ֆի­նան­սա­վո­րում չտ­րա­մադ­րի, ա­պա կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը մտա­դիր են ար­տա­սո­վոր քայ­լի գնա­լու ու ե­թեր վե­րա­դարձ­նե­լու ժո­ղովր­դա­կան ծրա­գի­րը: Նրանք ո­րո­շել են դրա­մա­հա­վաք հայ­տա­րա­րել ու այդ մի­ջո­ցով հա­վա­քել անհ­րա­ժեշտ գու­մա­րը: Վս­տահ են՝ ի տար­բե­րու­թյուն սու­պեր­նա­խա­րա­րու­թյան՝ մար­դիկ սիր­ված խա­ղի հա­մար հաս­տատ գու­մար կտ­րա­մադ­րեն:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3722

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ