Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազ­մում մենք բա­վա­կան թույլ ենք

  Տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազ­մում մենք բա­վա­կան թույլ ենք

  14.07.2020| 13:16
  Ա­մեն ան­գամ, երբ սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դե­պեր են լի­նում, Ադր­բե­ջա­նը եր­կու ձևա­չա­փով է գն­դա­կո­ծում՝ ռազ­մա­կան և տե­ղե­կատ­վա­կան։ Ե­թե ա­ռա­ջի­նի դեպ­քում մեր զի­նու­ժը շատ լավ գի­տի իր գոր­ծը, ա­պա տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տում մենք բա­զում խն­դիր­նե­րի ենք հան­դի­պում։ Ե­րեկ ևս ողջ օրն ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը հա­մա­ցան­ցը ո­ղո­ղել էին կեղծ տե­ղե­կատ­վու­թյամբ, ո­րոնց խայ­ծը ո­րոշ հայ օգ­տա­տե­րեր կուլ էին տվել։
 • Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  10.07.2020| 01:13
  Ար­դեն 5-րդ տա­րին է, ինչ թղ­թակ­ցում եմ «Ի­րա­տե­սին», ծայ­րե­ծայր ըն­թեր­ցում բո­լոր հա­մար­նե­րը, կա­տա­րում գրա­ռում­ներ` ու՞մ դի­մել, ի՞նչ ա­նել ինձ հե­տաք­րք­րող խն­դիր­նե­րի ո­լոր­տում բարձ­րաց­վող հար­ցե­րը լու­ծե­լու, գոր­ծըն­կեր­նե­րիս և իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ի­րաց­նե­լու, մեր եր­կի­րը հզո­րաց­նե­լու հա­մար: Ո
 • Զբո­սաշր­ջու­թ­յան «դար­պաս­նե­րը» չժան­գո­տե՞ն

  Զբո­սաշր­ջու­թ­յան «դար­պաս­նե­րը» չժան­գո­տե՞ն

  10.07.2020| 00:26
  «Մեր ո­լոր­տը աչ­քա­թող է ար­ված։ Մո­ռա­ցել են, որ ան­ցած տա­րի­նե­րին զբո­սաշր­ջու­թյունն էր նաև, որ ա­պա­հո­վում էր մի­լիո­նա­վոր մուտ­քեր պետ­բյու­ջե։ Հաս­կա­ցանք՝ ար­տա­կարգ դրու­թյուն է, բայց պետք է նաև քայ­լեր ձեռ­նար­կել, ռազ­մա­վա­րու­թյուն մշա­կել, բայց մեզ լսող չկա, մեզ հետ հաշ­վի նս­տող չկա։ Հայտ­նի չէ նաև, թե ինչ­պես պետք է աշ­խա­տենք ար­տա­կարգ դրու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո, ինչ պա­հանջ­ներ են սահ­ման­վե­լու։
 • Հայաստանի ինժեներական ներուժը

  Հայաստանի ինժեներական ներուժը

  08.07.2020| 10:17
  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և Ինժեներական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ հուլիսի 6-10-ը առցանց ձևաչափով անցկացվում է «Հայաստան - Ինժեներական շաբաթ 2020» խորագրով, արդեն ավանդական դարձած՝ 3-րդ ամենամյա միջոցառումը:
 • Եթե այ­սօր քայ­լեր չձեռ­նարկ­վեն, վա­ղը ուշ կլի­նի

  Եթե այ­սօր քայ­լեր չձեռ­նարկ­վեն, վա­ղը ուշ կլի­նի

  07.07.2020| 01:17
  Հայ­րե­նի վի­ճա­կագ­րու­թյան տվյալ­նե­րը ոչ մե­կին չզար­մաց­րին. ինչ­պես և ակն­կալ­վում էր, այս տար­վա հուն­վա­րից մինչ օրս տն­տե­սու­թյան բո­լոր ո­լորտ­նե­րում ան­կում է գրանց­վել։ Այլ կերպ ա­սած՝ բո­լո­րո­վին պետք չէ տն­տե­սա­գետ կամ էլ վի­ճա­կա­գիր լի­նել, հաս­կա­նա­լու հա­մար, որ Հա­յաս­տա­նում այս տա­րի տն­տե­սա­կան աճ ա­պա­հո­վելն անհ­նար է լի­նե­լու։
 • Ո՞ր քաղաքներում են ամենից շատ միլիարդատերեր բնակվում

  Ո՞ր քաղաքներում են ամենից շատ միլիարդատերեր բնակվում

  06.07.2020| 20:09
  Մասնագետները նշել են այն մեգապոլիսների անունները, որտեղ ամենից շատ միլիարդատերեր են բնակվում: Այս մասին գրում է Korrespondent.net կայքը:
 • Համայնքի 554 բնակիչներից 300-ը օգտվում են խմելու ջրից

  Համայնքի 554 բնակիչներից 300-ը օգտվում են խմելու ջրից

  03.07.2020| 16:09
  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով, ՀՀ կառավարության և Զառիթափ խոշորացված համայնքի համաֆինանսավորմամբ՝ ընդհանուր շուրջ 16 մլն. դրամով վերակառուցել է Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ խոշորացված համայնքի Խնձորուտ բնակավայրի ջրաղբյուրը և խմելու ջրագիծը:
 • Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  03.07.2020| 00:59
  Տրանս­ֆե­րա­յին գնա­գո­յաց­ման կար­գա­վո­րում­նե­րը տա­րած­վում են շա­հու­թա­հար­կի, ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի հար­կի և մե­տա­ղա­կան օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի օգ­տա­գործ­ման հա­մար սահ­ման­ված բնօգ­տա­գործ­ման վճա­րի՝ ռո­յալ­թիի նկատ­մամբ։ Կար­գա­վո­րում­նե­րի նպա­տա­կը եր­կր­նե­րի հարկ­վող բա­զա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյունն է, ո­րի հիմ­քում ըն­կած է պար­զած ձեռ­քի հե­ռա­վո­րու­թյան սկզ­բուն­քը:
 • Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  03.07.2020| 00:51
  «Ի­րա­տե­սը» իր նա­խորդ հա­մար­նե­րից մե­կում գրել էր, որ ՊԵԿ նախ­կին նա­խա­գահ Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի գոր­ծում պա­կաս դե­րա­կա­տա­րում չի ու­նե­ցել այն, որ վեր­ջինս հաս­կա­ցել է, թե ա­ռա­ջի­կա­յում հար­կա­հա­վա­քու­թյան հետ կապ­ված մեծ խն­դիր­ներ են ծա­գե­լու, և կուժն ու կու­լան էլ իր գլ­խին է կոտր­վե­լու։
 • Google Analytics-ն օգտագործում են վճարային տվյալներ հավաքելու համար

  Google Analytics-ն օգտագործում են վճարային տվյալներ հավաքելու համար

  01.07.2020| 13:09
  «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղեկացնում է, որ չարագործներն առցանց խանութների օգտատերերի վճարային տվյալները հավաքելու (վեբ-սքիմինգ) համար սկսել են օգտագործել GoogleAnalytics գործիքը։