• Ինչո՞ւ Մարսի ու Լուսնի վրա մարդիկ չեն կարող ապրել

  Ինչո՞ւ Մարսի ու Լուսնի վրա մարդիկ չեն կարող ապրել

  26.06.2020| 19:45
  Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի կենսաբժշկական հարցերի ինստիտուտի տիեզերական թռիչքների ռադիացիոն անվտանգության բաժնի վարիչ Վյաչեսլավ Շուրշակովն այն համոզմանն է, որ գալակտիկական բարձր ճառագայթման հետևանքով մարդը Լուսի և Մարսի վրա ապրել չի կարող: Այս մասին գրում է РИА Новoсти լրատվական գործակալությունը:
 • Գույ­քա­հար­կը՝ հար­ված ժո­ղովր­դին գոտ­կա­տե­ղից ներքև

  Գույ­քա­հար­կը՝ հար­ված ժո­ղովր­դին գոտ­կա­տե­ղից ներքև

  26.06.2020| 00:37
  Ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան մտ­քի փայ­լա­տա­կու­մը ծանր կնս­տի ժո­ղովր­դի վրա։ Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շեց բարձ­րաց­նել գույ­քա­հար­կը, բայց ինչ­պե՞ս, ե­թե հար­կա­յին օ­րենս­գր­քով հար­կեր բարձ­րաց­նե­լու ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը չի խրա­խուս­վում։ Պարզ­վում է՝ դա էլ խն­դիր չէ։ Ժո­ղովր­դիս ընտ­րյալ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյան «ջա­նը սաղ լի­նի», ա­մեն բան կա­րե­լի է օ­րի­նա­կա­նաց­նել կո­ճա­կի մեկ սեղ­մու­մով։
 • Չինաստանին այլևս պետք չէ ամերիկյան GPS-ը

  Չինաստանին այլևս պետք չէ ամերիկյան GPS-ը

  24.06.2020| 14:08
  Հաջողությամբ ուղեծիր դուրս բերելով «Բայդոու-3» տեղորոշման համակարգի վերջին՝ 35-րդ արբանյակը, Չինաստանը ևս մեկ քայլ արեց դեպի տիեզերական տերության կարգավիճակ:
 • Մեծ Բրիտանիան ամբողջովին հրաժարվում է ածխային հիմքից ստացվող էլեկտրաէներգիայից

  Մեծ Բրիտանիան ամբողջովին հրաժարվում է ածխային հիմքից ստացվող էլեկտրաէներգիայից

  23.06.2020| 10:22
  Դեռևս 10-ը տարի առաջ Մեծ Բրիտանիայի էլեկտրաէներգիայի 40 տոկոսն առաջանում էր ածուխի շնորհիվ: Այսօր արդեն այդ տոկոսը հասցվել է զրոյի: Այս մասին տեղեկացնում է euromag.ru կայքը:
 • Քաղաքացին անուղղակի կվճարի թանկ գազի համար

  Քաղաքացին անուղղակի կվճարի թանկ գազի համար

  19.06.2020| 15:54
  Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշում է կայացրել հուլիսի 19-ից ՀՀ-ում գազի սակագինը բարձրացնելու վերաբերյալ:
 • Պուտինի նավթային երկրորդ հնարքը նույնպես կարող է ձախողվել

  Պուտինի նավթային երկրորդ հնարքը նույնպես կարող է ձախողվել

  17.06.2020| 10:03
  Իր գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ տարաձայնություններից հետո Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջին անգամ նավթ գնեց ԱՄՆ-ից: Նա կարող է տապալել և Պուտինի երկրորդ նավթային հնարքը, երբ առաջինը ՕՊԵԿ-ի գործընկեր Սաուդյան Արաբիայի հետ արդեն ձախողվել է՝ գրում է Էգմոնտ Հայդտը Focus-ում:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  16.06.2020| 01:22
  «Война войной, а обед-по расписанию»: Բազ­մի­մաստ այս ար­տա­հայ­տու­թյու­նը նոր ի­մաստ է ստա­նում մեր օ­րե­րում, երբ աշ­խար­հը միաս­նա­կան պա­տե­րազմ է մղում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ:
 • 2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

  2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

  14.06.2020| 11:30
  Այս տարվա իրադարձությունները, գուցե, անսպասելի են շատ ամերիկացիների համար, բայց մի գիտնական կանխատեսել է ընթացիկ քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական անկայունությունը դեռ 10 տարի առաջ՝ գրում է Ստեյսի Լիբերատորեն Daily Mail-ում:
 • «Կո­ռուպ­ցիան դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում և տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թ­յան հե­ռան­կար­նե­րը Հա­յաս­տա­նում»

  «Կո­ռուպ­ցիան դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում և տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թ­յան հե­ռան­կար­նե­րը Հա­յաս­տա­նում»

  12.06.2020| 02:55
  Կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ մղ­վող ան­զի­ջում պայ­քա­րը կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­յոց պե­տա­կա­նու­թյան պահ­պան­ման և հայ ժո­ղովր­դի ֆի­զի­կա­կան գո­յու­թյու­նը ա­պա­հո­վե­լու տե­սա­կե­տից, ո­րով­հետև կա­շա­ռա­կե­րու­թյան ու կո­ռուպ­ցիա­յի ներ­կա­յիս տա­րած­վա­ծու­թյան և բարձր մա­կար­դա­կի պայ­ման­նե­րում հնա­րա­վոր չէ պատ­շաճ ձևով կազ­մա­կեր­պել տն­տե­սու­թյան զար­գա­ցու­մը, բա­րե­լա­վել մարդ­կանց սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կը, երկ­րի ար­դյու­նա­բե­րու­թյու­նը շա­րու­նա­կե­լու է դո­փել տե­ղում, ա­վե­լա­նա­լու է ար­տա­գաղ­թը և, որ­պես այդ ա­մե­նի ան­խու­սա­փե­լի հետևանք, եր­կի­րը շա­րու­նա­կե­լու է կորց­նել ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան պո­տեն­ցիա­լը, նա­հանջ է ապ­րե­լու և տա­կա­վին պատ­րաստ չի լի­նե­լու դի­մա­կա­յե­լու ժա­մա­նա­կի մար­տահ­րա­վեր­նե­րին ու, ա­ռա­ջին հեր­թին, սպաս­վե­լիք հայ-թուր­քաադր­բե­ջա­նա­կան պա­տե­րազ­մին:
 • Չինաստանը ջերմություն չափող սմարթֆոն է թողարկել

  Չինաստանը ջերմություն չափող սմարթֆոն է թողարկել

  10.06.2020| 00:22
  Չինական Huawei Honor սուբբրենդի կողմից թողարկված նոր սմարթֆոնը՝ onor Play 4 Pro 5G-ն, ինֆրակարմիր հատուկ ընկալիչ սարքի միջոցով կարող է ջերմություն չափել: Այս մասիՉինական Huawei Honor սուբբրենդի կողմից թողարկված նոր սմարթֆոնը՝ onor Play 4 Pro 5G-ն, ինֆրակարմիր հատուկ ընկալիչ սարքի միջոցով կարող է ջերմություն չափել: Այս մասին գրում է xda-developers հարթակը:ն գրում է xda-developers հարթակը: