Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Կովիդհիմարներ»՝ մարդիկ, որ հրաժարվում են դիմակից ու սոցհեռավորությունից

  «Կովիդհիմարներ»՝ մարդիկ, որ հրաժարվում են դիմակից ու սոցհեռավորությունից

  21.07.2020| 18:08
  «Կովիդհիմարը» կորոնավիրուսի դարաշրջանի խոսակցական նոր եզրույթ է մարդու վերաբերյալ, որ անտեսում է մահացու հիվանդության տարածումը կանխող խորհուրդները:
 • Հաքերների թիրախում կորոնավիրուսի պատվաստանյութն է

  Հաքերների թիրախում կորոնավիրուսի պատվաստանյութն է

  21.07.2020| 17:34
  Դա կարևորագույն բանաձևերից մեկն է, որ մշակվել է վերջին 100 տարում՝ ամբողջ աշխարհի տնտեսագետները այս պահին կախված են նրանից՝ կկարողանա՞ պատվաստանյութը կանխել հետագա սահմանափակումները՝ գրում է Մայա Խոկը Bild-ում:
 • Ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թ­յու­նից բո­ղո­քում են նաև ՄԻՊ-ին

  Ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թ­յու­նից բո­ղո­քում են նաև ՄԻՊ-ին

  21.07.2020| 16:33
  Ոչ միայն մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի գրա­սե­նյա­կի, այլև մեր խմ­բագ­րու­թյան, ինչ­պես նաև մյուս լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հե­ռա­խոս­նե­րը «կարմ­րում» են մարդ­կանց բո­ղոք-զան­գե­րից։
 • «Բա­րե­պաշտ սե­րունդ» հիմ­նադ­րա­մը հայ­տա­րա­րում է ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման և տա­րած­ման ծրագ­րե­րի շուրջ դրա­մաշ­նորհ­նե­րի տրա­մադր­ման մր­ցույթ

  «Բա­րե­պաշտ սե­րունդ» հիմ­նադ­րա­մը հայ­տա­րա­րում է ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման և տա­րած­ման ծրագ­րե­րի շուրջ դրա­մաշ­նորհ­նե­րի տրա­մադր­ման մր­ցույթ

  21.07.2020| 16:05
  Մր­ցույ­թին կա­րող են մաս­նակ­ցել հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը: Յու­րա­քան­չյուր դրա­մաշ­նոր­հի չա­փը 500000 դրա­մից մինչև 1000000 դրամ է: Ա­ռան­ձին դեպ­քե­րում կախ­ված ծրագ­րի յու­րօ­րի­նա­կու­թյու­նից կտ­րա­մադր­վեն ա­վե­լի մեծ չա­փա­քա­նակ­ներ:
 • Ո՞վ, ե­թե ոչ մեր թշ­նա­մին է ո­րո­շել, որ հա­յը պետք է կտր­վի իր Ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նից

  Ո՞վ, ե­թե ոչ մեր թշ­նա­մին է ո­րո­շել, որ հա­յը պետք է կտր­վի իր Ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յու­նից

  21.07.2020| 15:24
  Որ գա­լու էր այդ օ­րը, որ Սո­րո­սի, սո­րո­սա­կան­նե­րի, սա­տա­նիս­տա­կան հա­կամ­շա­կույ­թը կրող­նե­րի ու տա­րա­ծող­նե­րի աչ­քի լույս, Երևա­նում սա­տա­նիս­տա­կան ռոք խմ­բե­րի հա­մերգ­ներն իր պաշտ­պա­նու­թյան տակ վերց­րած, հո­վա­նա­վո­րած, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­րա­զատ «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան վար­չու­թյան ան­դամ, ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը, իր գլ­խա­վո­րած նա­խա­րա­րու­թյամբ, մի օր գնա­լու էր մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րից «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան վտա­րե­լու քայ­լին, միան­գա­մայն տրա­մա­բա­նա­կան էր, սպա­սե­լի, կան­խա­տե­սե­լի:
 • Ով կա­սի, որ սա սուտ է, թող ա­վե­լի դու­խով սուտ հո­րի­նի

  Ով կա­սի, որ սա սուտ է, թող ա­վե­լի դու­խով սուտ հո­րի­նի

  21.07.2020| 15:11
  Թան­կա­գին տիարք, ձեր վար­չա­կան սխ­րան­քը, ան­կաս­կած, «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյան» հե­ղա­փո­խու­թյան խու­մա­րա­թո­ղի առ­հավտ­չյան է։ Օ­րեր ա­ռաջ, ա­վե­լի ստույգ` հու­լի­սի 7-ին, զայ­րա­լից մի նյութ հրա­պա­րա­կե­ցի «Ի­րա­տե­սում», բա­վա­կա­նին հան­դուգն վեր­նագ­րով. «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյան» հե­ղա­փո­խու­թյան վար­չա­կան խեղ­կա­տա­կու­թյու­նը»։
 • «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  21.07.2020| 15:04
  Ծն­վել է 1958 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 23-ին։ 1976 թ. ա­վար­տել է Բու­ժա­կան գյու­ղի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը։ 1976-1978 թթ. ծա­ռա­յել է խոր­հր­դա­յին բա­նա­կում։
 • Բժիշկ­նե­րի զայ­րույ­թին չափ չկա

  Բժիշկ­նե­րի զայ­րույ­թին չափ չկա

  21.07.2020| 14:35
  Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի ար­ձա­նագր­ման ա­ռա­ջին իսկ օ­րից ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րը քն­նա­դա­տու­թյան պա­կաս չու­նի, սա­կայն դա նրան այն­քան էլ չի կաշ­կան­դում։
 • Covid-ը աշ­խա­տան­քից զր­կեց, ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րը` լույ­սից ու գա­զից

  Covid-ը աշ­խա­տան­քից զր­կեց, ըն­կե­րու­թ­յուն­նե­րը` լույ­սից ու գա­զից

  21.07.2020| 14:31
  «Կա­րող ա՞ ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը վե­րաց­րել են, ու բո­լորն աշ­խա­տում են, ես չգի­տեմ»,- այս­պես զայ­րա­ցած հարց­րեց կի­նը կո­մու­նալ վճար կա­տա­րե­լիս, և ա­վե­լաց­րեց. «Համ աշ­խա­տանքս կտ­րե­ցին, համ էլ գա­զիս, բա սենց կլի­նի՞»։
 • Արսեն Թո­րո­ս­յա­նը մաս­նա­վոր ԲԿ-ներն իր «կու­րա­ցիա­յի» տակ է առ­նում

  Արսեն Թո­րո­ս­յա­նը մաս­նա­վոր ԲԿ-ներն իր «կու­րա­ցիա­յի» տակ է առ­նում

  10.07.2020| 00:45
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի՝ կա­ռա­վա­րու­թյա­նը ներ­կա­յաց­րած օրեն­սդ­րա­կան փա­թե­թը, ին­չը գոր­ծա­դի­րը ե­րեկ է հաս­տա­տել, նա­խա­տե­սում է ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան բնա­գա­վա­ռի միաս­նա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ ստեղ­ծել: