«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.04.2020| 00:04
  Հա­րու­ցյալ Հի­սուս, Քեզ ենք մենք կան­չում, Բռ­նիր մեր ձեռ­քից. ա­նա­պատ­նե­րի դժն­դակ քա­մուց Պաշտ­պա­նիր մեզ, Տե՛ր:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.04.2020| 00:04
  Որ­դյա՛կ, մի՛ զլա­ցիր օգ­նել աղ­քատ­նե­րին և թույլ մի՛ տուր, որ տվայ­տեն կա­րո­տյալ­նե­րի աչ­քե­րը։ Քաղ­ցած մար­դուն մի՛ տրտ­մեց­րու և մի՛ զայ­րաց­րու մար­դուն նրա չքա­վո­րու­թյան մեջ։ Մի՛ խռո­վի՛ր ար­դեն նեղ­ված սիր­տը և մի՛ դան­դա­ղիր օգ­նել կա­րո­տյալ­նե­րին։
 • «Ե­կող սերն­դին ներ­դաշ­նակ, խա­ղաղ, հա­մախմ­բված ու մեկ­մե­կու օգ­նող պե­տու­թ­յուն ու ե­կե­ղե­ցի պետք է ժա­ռան­գենք»

  «Ե­կող սերն­դին ներ­դաշ­նակ, խա­ղաղ, հա­մախմ­բված ու մեկ­մե­կու օգ­նող պե­տու­թ­յուն ու ե­կե­ղե­ցի պետք է ժա­ռան­գենք»

  21.04.2020| 00:31
  Հան­րա­պե­տու­թյան երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի կա­լան­քի փո­փո­խու­թյան մա­սին դիր­քո­րո­շում հայտ­նած Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ն հեր­թա­կան ան­գամ թի­րախ է դար­ձել:
 • Մար­դը միայն մար­մին չէ, այլ միա­ժա­մա­նակ հո­գի է և շունչ

  Մար­դը միայն մար­մին չէ, այլ միա­ժա­մա­նակ հո­գի է և շունչ

  21.04.2020| 00:03
  ՈՒ՞ր է, մա՛հ, քո հաղ­թու­թյու­նը, ո՞ւր է, գե­րեզ­մա՛ն, քո խայ­թո­ցը (Ա Կորնթ. 15; 56) Ի՞նչ է Մա­հը: Որ­տե­ղի՞ց այն ի հայտ ե­կավ: Ո­րոնք են նրա դրսևոր­ման կեր­պե­րը և սահ­ման­նե­րը:
 • Պատ­րան­քի որ­դի­նե­րը

  Պատ­րան­քի որ­դի­նե­րը

  21.04.2020| 00:02
  Այ­սօր «քրիս­տո­նյա» և «քրիս­տո­նեու­թյուն» բա­ռերն ըն­դա­մե­նը բա­ռեր են մարդ­կու­թյան բա­ռա­պա­շա­րում և օ­րե­ցօր ա­վե­լի ու ա­վե­լի բա­ցա­սա­կան շեշ­տադր­վող բա­ռեր, քրիս­տո­նյա­նե­րը և քրիս­տո­նեու­թյու­նը` իբրև ի­րա­կա­նու­թյուն, թյու­րըմբ­ռն­վում են կամ մերժ­վում: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ­պես էր նաև քրիս­տո­նեու­թյան ար­շա­լույ­սին և ա­ռա­ջին քրիս­տո­նյա­նե­րի մկր­տու­թյան պա­հին:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.04.2020| 00:02
  Որ­դ­յա՛կ, զո­րա­վի՛գ ե­ղիր քո հո­րը ծե­րու­թ­յան ժա­մա­նակ և նրան մի՛ տրտ­մեց­րու իր կյան­քի ըն­թաց­քում։ Եվ ե­թե պա­կա­սի նրա խել­քը, նե­րի՛ր նրան, մի՛ ա­նար­գիր նրան քո ամ­բողջ ու­ժով։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.04.2020| 00:02
  Մենք այս աշ­խար­հի զո­րա­վոր­ներն ենք, Որ Լույսդ ենք բաշ­խում. Ա­փե­րում պա­հած մխի­թա­րու­թ­յամբ` Ցո­ղում այն սի­րով` կույ­րի, տկա­րի, հի­վան­դի վրա...
 • Հոգևո­րը ձե­րը չէ, մի ա­պա­կա­նեք

  Հոգևո­րը ձե­րը չէ, մի ա­պա­կա­նեք

  17.04.2020| 00:54
  Ան­հո­գի ու ա­նաստ­ված հա­սա­րա­կու­թյուն ենք դար­ձել։ Ոչ մի խոսք ար­ժեք չու­նի, ոչ մե­կի խոս­քը հա­վատ չի ներ­շն­չում։ Բո­լորս մեկ կաթ­սա­յի մեջ ենք, բայց ա­մեն մե­կին թվում է, թե ի­րեն է տր­ված ա­սե­լու միակ ճշ­մար­տու­թյու­նը։
 • Ձեռ­ներդ հե­ռու մեր Հո­գուց, մեր Աստ­ծո տնից, կա­թո­ղի­կո­սից

  Ձեռ­ներդ հե­ռու մեր Հո­գուց, մեր Աստ­ծո տնից, կա­թո­ղի­կո­սից

  17.04.2020| 00:05
  Աշ­խար­հը տեն­դա­գին ո­րո­նում­նե­րի մեջ է` ով­քե՞ր են ե­ղել զրո­յա­կան հի­վանդ­նե­րը, ո­րոնց մի­ջո­ցով տա­րած­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սը: Կա­րե­լի՞ է հարց­նել` վասն ո­րու՞ են այդ­պես տեն­դի մեջ հայ­տն­վել:
 • Ով որ բարձ­րաց­նում է իր ան­ձը, կխո­նարհ­վի, և ով որ խո­նար­հեց­նում է իր ան­ձը, կբարձ­րաց­վի (Ղուկ. 18:14)

  Ով որ բարձ­րաց­նում է իր ան­ձը, կխո­նարհ­վի, և ով որ խո­նար­հեց­նում է իր ան­ձը, կբարձ­րաց­վի (Ղուկ. 18:14)

  17.04.2020| 00:04
  Ի՞նչ հո­գով ենք մենք ա­ղոթ­քի կանգ­նում Աստ­ծո առջև, ի՞նչ կեց­վածք ու­նենք այդ պա­հին, ի՞նչ ենք վկա­յում մեր ան­ձի և ու­րիշ­նե­րի մա­սին, ինչ­պե՞ս կա­րող է այն­պես պա­տա­հել, որ մեկ ակն­թար­թում ի չիք դառ­նան մեր թվա­ցյալ ար­ժա­նիք­նե­րը, ո­րոնց վրա հույս էինք դրել. ա­հա այն հար­ցադ­րում­նե­րը, ո­րոնց պա­տաս­խա­նում է Հի­սու­սի կող­մից պատմ­ված «Փա­րի­սե­ցին և մաք­սա­վո­րը» ա­ռա­կը: