• Բո­լոր կր­քե­րը սայ­թաք­ման քա­րեր են մեր հո­գու փր­կու­թ­յան ճա­նա­պար­հին

  Բո­լոր կր­քե­րը սայ­թաք­ման քա­րեր են մեր հո­գու փր­կու­թ­յան ճա­նա­պար­հին

  06.03.2020| 00:05
  Ե­կե­ղե­ցու սուրբ հայ­րե­րը հո­գու տար­բեր հի­վան­դու­թյուն­նե­րը բնո­րո­շում են կիրք հաս­կա­ցու­թյամբ: Կր­քե­րը կա­րե­լի է տե­սա­կա­վո­րել: Մարդն իր մեջ միա­վո­րում է հոգևորն ու մարմ­նա­վո­րը: Ին­չին հա­մա­պա­տաս­խան` կր­քերն էլ լի­նում են հոգևոր ու մարմ­նա­վոր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.03.2020| 00:02
  Հյու­ղակս է կա­վե­ղեն, Անձրևներն են ուժգ­նա­կի։ Նա­րեկն է ա­սում...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.03.2020| 00:01
  Դուք ա­սա­ցիք. «Ին­չու՞ այդ­պես»։ Նրա հա­մար, որ Տե­րը ուխտ դրեց քո և քո ե­րի­տա­սար­դու­թյան օ­րե­րի կնոջ միջև, ո­րին թո­ղե­ցիր. իսկ նա քո ուխ­տի ա­մու­սինն ու կինն էր։ Չէ՞ որ Տե­րը ձեզ մեկ մար­մին և հո­գի ա­րեց նրա հետ։ Եվ ա­սա­ցե՛ք, թե ու­րիշ ի՞նչ է խնդ­րում Աստ­ված, ե­թե ոչ` զա­վակ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.03.2020| 00:05
  Տե՛ր, օգ­նի՛ր եր­գել Մարդ­կու­թ­յան բո­լոր ցա­վե­րի վրա, Սա­րե­րից վե­րև ճախ­րող ձայ­նե­րով, Դեպ եր­կինք ուղղ­ված լու­սեղ կան­թե­ղով:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.03.2020| 00:04
  Մար­դու՛ որ­դի­ներ, քուր­ձե՛ր հա­գեք, ող­բա­ցե՛ք, քա­հա­նա­նե՛ր, սգա­ցե՛ք, խո­րա­նի՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, մտե՛ք, նն­ջե­ցե՛ք, քուրձ հա­գած Աստ­ծու՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, քա­նի որ ձեր Աստ­ծու տնից պա­կա­սե­ցին զո­հերն ու զե­նու­մը։
 • «Հայ ժո­ղո­վուր­դին ծա­ռա­յել Աս­տու­ծոյ ծա­ռա­յել է»

  «Հայ ժո­ղո­վուր­դին ծա­ռա­յել Աս­տու­ծոյ ծա­ռա­յել է»

  03.03.2020| 00:03
  Չգի­տեմ, դուք տե­սել եք որ­դե­կո­րույս հայ­րե­րի, թե ոչ, բայց ես հան­դի­պել եմ այդ­պի­սի մարդ­կանց: Յու­րա­տե­սակ որ­դե­կո­րույս­նե­րի, նրանց, ում զա­վակ­նե­րը դժ­բախտ պա­տա­հա­րի կամ հի­վան­դու­թյան պատ­ճա­ռով պա­տա­նի հա­սա­կում հրա­ժեշտ են տվել կյան­քին:
 • Տա­րի­ներն անց­նում են պահ առ պահ, հեր­թա­փո­խում են`մե­զա­նից տա­նե­լով այն ա­մեն կարևորն ու ան­կարևո­րը, որ ու­նենք

  Տա­րի­ներն անց­նում են պահ առ պահ, հեր­թա­փո­խում են`մե­զա­նից տա­նե­լով այն ա­մեն կարևորն ու ան­կարևո­րը, որ ու­նենք

  03.03.2020| 00:01
  Անց­նող տա­րի­նե­րը մերն են դառ­նում ու մեզ են մնում այն­քա­նով, որ­քա­նով կա­րո­ղա­նում ենք նրան­ցից կոր­զել կարևորն ու թան­կը, ան­գինն ու անգ­նա­հա­տե­լին` մարդ­կա­յի­նը, կոր­զել ո՛չ թե պար­զա­պես մեր ձեռ­քում ու­նե­նա­լու, այլ ժա­մա­նա­կի խո­ղո­վա­կով ա­պա­գան սնու­ցե­լու և պա­րար­տաց­նե­լու հա­մար մարդ­կայ­նու­թյամբ` աստ­վա­ծա­պատ­կեր ու աստ­վա­ծա­զարմ:
 • Աշխարհի ամենահին թրերից մեկը Մխիթարյան միաբանության թանգարանում է

  Աշխարհի ամենահին թրերից մեկը Մխիթարյան միաբանության թանգարանում է

  28.02.2020| 23:05
  Նոր ուսումնասիրությունը բացահայտել է, որ Մխիթարյան միաբանության վանքում գործող թանգարանում պահվող թուրը, որը թյուրիմացաբար համարել են միջնադարյան, աշխարհի ամենահին թրերից մեկն է՝ 5000-ամյա՝ տեղեկացնում է «Daily Maily»-ը։
 • Հոգևոր տո­նա­հան­դես Աշ­տա­րա­կում

  Հոգևոր տո­նա­հան­դես Աշ­տա­րա­կում

  28.02.2020| 10:10
  Փետր­վա­րի 23-ին Աշ­տա­րակ քա­ղա­քում Գա­րե­գին 2-րդ կա­թո­ղի­կո­սի ձե­ռամբ վե­րաօծ­վեց վե­րա­կա­ռուց­ված «Սուրբ Մա­րիա­նե» ե­կե­ղե­ցին։ Ե­կե­ղե­ցու վե­րա­կա­ռու­ցու­մը կա­տար­վել է Ա­րա­գա­ծոտ­նի թե­մի ա­տե­նա­պետ ԳՐԻ­ԳՈՐ ՄՈՎ­ՍԻ­ՍՅԱ­ՆԻ և նրա տիկ­նոջ` ՆԱԻ­ՐԱ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ մե­կե­նա­սու­թյամբ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.02.2020| 09:24
  Գարուն կգա, Դու այցի կգաս` լուսեղ կանթեղով։ Ցորեն ու հացի բույրը հակինթե, Կլցվի մեկեն սրտերիս վրա: