Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.07.2020| 00:06
  Ար­շա­լույս­նե­րը կր­կին ցող են մա­նում, Անձ­րևն է լա­լիս, Դու կր­կին, Տեր իմ, այ­ցի ես գա­լիս…
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.07.2020| 00:05
  Նե­րի՛ր քո եղ­բոր ա­նի­րա­վու­թ­յու­նը, և միայն այն ժա­մա­նակ ա­ղո­թե­լիս քո մեղ­քե­րը կներ­վեն։ Մար­դը մար­դու հան­դեպ բար­կու­թ­յուն է կու­տա­կում, իսկ Տի­րո­ջից բժշ­կու­թ­յուն է խնդ­րում։ Իր նման մար­դու հան­դեպ նա չու­նի ո­ղոր­մա­ծու­թ­յուն, բայց ա­ղեր­սում է իր մեղ­քե­րի թո­ղու­թ­յան հա­մար։ Ին­քը ևս մար­մին է, բայց ոխ է պա­հում։
 • Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը

  Մենք ու­նենք ա­ղոթ­քի հրաշ­քը

  28.07.2020| 00:02
  Տերն ա­սաց. «Ե­թե Սո­դո­մում` այդ քա­ղա­քում, գտն­վի հի­սուն ար­դար, հա­նուն նրանց Ես կխ­նա­յեմ ամ­բողջ քա­ղա­քը»:
 • Հունական եկեղեցիները սուգ են հայտարարել

  Հունական եկեղեցիները սուգ են հայտարարել

  26.07.2020| 10:48
  Հուլիսի 24-ին Հունաստանի ուղղափառ եկեղեցիներում հայտարարվել է սգո օր՝ 1934-ից հետո Սուրբ Սոֆիայի տաճարում առաջին նամազի առիթով:
 • «Քա­հա­նա­յին ա­նար­գո­ղը ի­մա­նա, որ Աստ­ծուն է ա­նար­գում»

  «Քա­հա­նա­յին ա­նար­գո­ղը ի­մա­նա, որ Աստ­ծուն է ա­նար­գում»

  24.07.2020| 00:06
  Սի­րե­լի­նե՛ր, Մայր ե­կե­ղե­ցուց դուրս գտն­վող քրիս­տո­նյա խմ­բա­վո­րում­նե­րը մեծ մա­սամբ չու­նեն նն­ջե­ցյալ­նե­րի խոր­հուր­դը և այդ խոր­հր­դից այն­քան էլ բան չեն հաս­կա­նում: Սա­կայն այդ ա­մե­նի մա­սին կան հին և նոր կտա­կա­րան­նե­րում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.07.2020| 00:02
  Ձեռ­ներս մո­մեր ա­րած Դեպ Քեզ եմ պար­զել… Շր­ջա­պա­տիր մեզ Քո հրեշ­տակ­նե­րով, Թող նրանք եր­գեն. -Սուրբ ես, Սուրբ ես, Տե՜ր:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.07.2020| 00:01
  Ե­րա­նե­լի է բա­րի կնոջ ա­մու­սի­նը, և բա­զում է նրա օ­րե­րի թի­վը։ Բա­րե­գործ կինն ու­րա­խաց­նում է իր ա­մուս­նուն և նրա տա­րի­նե­րը լց­նում է խա­ղա­ղու­թյամբ։ Բա­րի կի­նը մի բա­րի բա­ժին է, որ Տե­րը տա­լիս է ի­րե­նից եր­կն­չող­նե­րին. հա­րուստ թե աղ­քատ` նրանց սիր­տը գոհ է նրա­նից, և նրանց դեմ­քը միշտ ու­րախ է։
 • Քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հը վա­ղուց, միայն ա­նու­նով է մնա­ցել քրիս­տո­նեա­կան

  Քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հը վա­ղուց, միայն ա­նու­նով է մնա­ցել քրիս­տո­նեա­կան

  21.07.2020| 15:26
  Էր­դո­ղա­նը չէր հա­մար­ձակ­վի Կոս­տանդ­նու­պոլ­սում գտն­վող, Աստ­ծո ի­մաս­տու­թյա­նը նվիր­ված Սուրբ Սո­ֆիա­յի (Աստ­ծո Սուրբ Ի­մաս­տու­թյան) տա­ճա­րը մզ­կի­թի վե­րա­ծել և այդ քայ­լով այն պղ­ծել, ե­թե նա­խա­պես ի­մա­նար, որ քրիս­տո­նեա­կան աշ­խար­հի վե­րա­բեր­մուն­քը, ո­րին խո­րին վի­րա­վո­րանք հասց­րեց իր այդ ո­րոշ­մամբ, լի­նե­լու է գործ­նա­կան ու խիստ:
 • Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

  Ձեր կյան­քի մո­լո­րու­թ­յամբ ձեզ մահ մի՛ ցան­կա­ցեք

  21.07.2020| 14:06
  «Ար­դարև, ա­նի­րավ խոր­հուրդ­նե­րը բա­ժա­նում են մար­դուն Աստ­ծուց, ո­րով­հետև Աստ­ված վկա է նրա ներ­քին ցան­կու­թյուն­նե­րին, նրա սր­տի ճշ­մա­րիտ վե­րա­կա­ցուն է և նրա լեզ­վի ուն­կն­դի­րը, և Նա, ով պա­հում է ա­մեն ինչ, գի­տի, թե ով ինչ է բար­բա­ռում:
 • «Մով­սես գյու­ղով անց­նում է ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլև քրիս­տո­ն­յա ու քա­ղա­քա­կիրթ Եվ­րո­պա­յի սահ­մա­նը»

  «Մով­սես գյու­ղով անց­նում է ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլև քրիս­տո­ն­յա ու քա­ղա­քա­կիրթ Եվ­րո­պա­յի սահ­մա­նը»

  21.07.2020| 14:06
  «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին այս օ­րե­րին տի­րող լար­ված ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին ա­սաց Տա­վու­շի թե­մի ա­ռաջ­նորդ տեր ԲԱԳ­ՐԱՏ ե­պիս­կո­պոս Գալս­տա­նյա­նը: