ReAnimania 2019
 
 • Իսկ արդ, ե­թե Որ­դին ձեզ ա­զա­տի, ճշ­մար­տա­պես ա­զատ կլի­նեք

  Իսկ արդ, ե­թե Որ­դին ձեզ ա­զա­տի, ճշ­մար­տա­պես ա­զատ կլի­նեք

  01.10.2019| 00:03
  Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում մարդ ա­ռանց հա­մա­ցան­ցի չի կա­րող պատ­կե­րաց­նել իր ա­ռօ­րյան, ո­րով­հետև այն ստեղ­ծում է հար­մա­րա­վե­տու­թյուն, կյան­քը դարձ­նում ա­վե­լի հե­տաքր­քիր և հնա­րա­վո­րու­թյուն տա­լիս ա­րագ և ճշգ­րիտ տե­ղե­կատ­վու­թյուն ստա­նա­լու: Այս կերպ հա­մա­ցան­ցի օգ­տա­տե­րե­րի թի­վը գնա­լով ա­րագ ա­ճում է:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.10.2019| 00:02
  Տե՛ր Աստ­ված իմ, ես պի­տի փա­ռա­բա­նեմ քեզ, պի­տի օրհ­նեմ քո ա­նու­նը, քան­զի սքան­չե­լի գոր­ծեր կա­տա­րե­ցիր` ա­ռա­ջին խոր­հուր­դը ճշ­մա­րիտ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.10.2019| 00:01
  Չէ՞ որ չես թող­նի որ ես վեր­ջա­նամ, Հանգ­չեմ այս­պես լուռ:
 • Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունը նորից մտավ փակուղի

  Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունը նորից մտավ փակուղի

  27.09.2019| 11:57
  Սեպտեմբերի 23-ին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը Ստամբուլի նահանգապետարանի միջոցով Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքարան է ուղարկել 85-րդ պատրիարքի ընտրության գրավոր կանոնագիրը՝ հայտնում է Ermenihaber.am-ը:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  27.09.2019| 00:04
  Այս­պես է ա­սում Զո­րու­թյուն­նե­րի Տե­րը. «Ինչ­պես ա­սա­ցի, այն­պես պի­տի լի­նի, և ինչ­պես մտա­ծել եմ, այն­պես էլ պի­տի կա­տար­վի. ա­սո­րես­տան­ցի­նե­րին իմ երկ­րի մեջ և իմ լեռ­նե­րի վրա պի­տի կո­տո­րեմ, թող նրանք ոտ­քի տակ գնան, և նրանց լուծն ընկ­նի ձեր վրա­յից, նրանց բռ­նու­թյու­նը վե­րա­նա ձեր պա­րա­նո­ցից»։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.09.2019| 00:03
  Թույլ տուր` նայեմ Քեզ Որբացած ու սև հոգուս խորքերից։ Թույլ տուր` հպվեմ Քեզ Տկար մատներով` անշունչ, անզգա:
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  27.09.2019| 00:03
  Աբ­գար, Ե­դե­սիա­յի ոչն­չու­թյուն իշ­խան - Հի­սուս Փրկ­չին, որ հայ­տն­վե­ցիր Ե­րու­սա­ղե­մի կող­մե­րում, որ­պես բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի փր­կու­թյուն, Տեր-օ­ծյալ դա­րե­րից դար, Աստ­ված բո­լոր ա­րա­րած­նե­րի և բո­լոր մարդ­կանց և ո­գի­նե­րի` ինչ­պես բա­րի­նե­րի, այն­պես էլ չա­րե­րի:
 • Գարեգին Բ-ն Փաշինյանի հետ կքննարկի եկեղեցականներին ծնկի բերելու հայտարարությունը

  Գարեգին Բ-ն Փաշինյանի հետ կքննարկի եկեղեցականներին ծնկի բերելու հայտարարությունը

  26.09.2019| 18:11
  Կոմիտասի 150-ամյակի կապակցությամբ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ այցելած Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն կարճ զրույց ունեցավ լրագրողների հետ:
 • Մայր Աթոռ. Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը

  Մայր Աթոռ. Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը

  24.09.2019| 22:27
  Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը հաղորդագրություն է տարածել. «Խորապես ցավում ենք, որ աշխարհահռչակ BBC-ն, թերևս ապակողմնորոշված սեփական թղթակիցների ու անձնական շահագրգռվածություն ունեցող այլ անհատների կողմից, շարունակում է անմիտ պատմությունների հրապարակումը։
 • Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  24.09.2019| 00:32
  «Դժ­վար է բա­ցատ­րել ի­րա­վա­պահ­նե­րի ու առ­հա­սա­րակ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի այս­չափ հարևանցի վե­րա­բեր­մուն­քը, ա­սես ի­րենց շա­հե­րից է բխում, որ ե­կե­ղե­ցու դեմ ա­նընդ­հատ դա­վեր նյութ­վեն, ե­կե­ղե­ցին պա­ռակ­տե­լու փոր­ձեր ար­վեն»: