• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.05.2020| 00:04
  Ար­դարև, ի­մաս­տու­թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է իր ան­վա­նը և շա­տե­րին չէ, որ հայտ­նի է։ Լսի՛ր, որ­դի՛ս, և ըն­դու­նի՛ր իմ խրա­տը, մի՛ մեր­ժիր իմ այս խոր­հուր­դը։ Դի՛ր քո ոտ­քը նրա ոտ­նա­կա­պե­րի մեջ և քո պա­րա­նո­ցը` նրա շղ­թա­նե­րի մեջ։ Խո­նար­հեց­րու՛ քո ու­սը, վերց­րու՛ այն և մի՛ ձանձ­րա­ցիր նրա կա­պանք­նե­րից։
 • Աստ­ված չի ծաղր­վում

  Աստ­ված չի ծաղր­վում

  08.05.2020| 00:03
  Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև ինչ-որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն, իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք (Գաղ. 6;7-8)։
 • Արդ, ե­կեք ե՛տ դար­ձեք և ապ­րե­ցե՛ք

  Արդ, ե­կեք ե՛տ դար­ձեք և ապ­րե­ցե՛ք

  05.05.2020| 00:03
  Ժա­մա­նա­կին մար­գա­րե­նե­րը կան­խա­գու­շա­կում էին Փրկ­չի գա­լուս­տը, որ պի­տի հիմ­նի­վեր փո­խեր մար­դու կյան­քի ի­մաս­տը և ո­րա­կը, պի­տի նրան ճիշտ ըն­թացք հա­ղոր­դեր և մար­դու մե­ղա­վոր կյան­քի տե­ղապ­տույ­տը նոր հու­նով դե­պի հա­վի­տե­նու­թյուն ա­ռաջ­նոր­դեր. «Ան­գամ կոտր­ված ե­ղե­գը չպի­տի ջախ­ջա­խի և առ­կայծ պատ­րույ­գը չպի­տի հան­գց­նի», - ա­սում է Ե­սա­յի մար­գա­րեն (Ես. 42;3), այ­սինքն` պետք է տար Աստ­ծո սե­րը և ո­ղոր­մու­թյու­նը` հնա­րա­վո­րու­թյուն հնա­րա­վո­րու­թյան մեջ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.05.2020| 00:02
  Քան­զի ա­մոթ կա, որ դե­պի մեղք է տա­նում, ա­մոթ էլ կա, որ փառք է և շնորհ... Մի՛ ե­ղիր ընդ­դեմ ճշ­մար­տու­թ­յան և ա­մա­չի՛ր քո ա­նար­ժա­նու­­թյան հա­մար։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.05.2020| 00:01
  Հո­ղի մեջ թաքն­ված ջր­հոր­նե­րը Լուռ են, կան­չե­րին չեն ար­ձա­գան­քում, Գա­վա­զա­նով ան­վերջ ժայ­ռին ենք խփում Ա­վա՜ղ... չի հոր­դում ջու­րը կեն­դա­նի։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.05.2020| 00:03
  Լույս ա­ռա­վո­տի, ծա­գեա մեր հո­գում, Ա­ռա­վոտ­նե­րի կա­պույտ հան­գե­րով, Ա­վե­տիս­նե­րը եր­կն­քից մաղ­վող, Թող հան­գր­վա­նեն ցա­վից երկ­տակ­վող Մեր մեղկ ու­սե­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.05.2020| 00:02
  Հե­ռու՛ մնա քո թշ­նա­մի­նե­րից և զգու՛յշ ե­ղիր բա­րե­կամ­նե­րից։ Հա­վա­տա­րիմ բա­րե­կա­մը հզոր պատ­վար է, իսկ ով գտ­նի նրան, գանձ է գտել։
 • Կա­շառ­քը կու­րաց­նում է ան­գամ ի­մաս­տուն­նե­րի մտ­քի աչ­քը

  Կա­շառ­քը կու­րաց­նում է ան­գամ ի­մաս­տուն­նե­րի մտ­քի աչ­քը

  01.05.2020| 00:02
  Ո­րով­հետև մեր Տեր Աստ­վա­ծը աստ­ված­նե­րի Աստ­ված է, տե­րե­րի Տեր, մեծ, հզոր ու ա­հա­վոր Աստ­ված, որ ո՛չ մե­կին ա­չա­ռու­թյուն չի՛ ա­նում ու կա­շառք չի՛ առ­նում (Բ Օր. 10;17)։
 • Օձու­նի ե­կե­ղե­ցու ար­տա­քին սրահ­նե­րի տա­նի­քի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը վտան­գում է հա­մա­լի­րի սեյս­մա­կա­յու­նութ­յու­նը

  Օձու­նի ե­կե­ղե­ցու ար­տա­քին սրահ­նե­րի տա­նի­քի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը վտան­գում է հա­մա­լի­րի սեյս­մա­կա­յու­նութ­յու­նը

  28.04.2020| 00:24
  Թեև Օ­ձու­նի սուրբ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին վեր­ջերս է հիմ­նա­նո­րոգ­վել ու ամ­րա­կայ­վել, բայց ար­տա­քին ե­ռա­կողմ սրահ­նե­րը, ո­րոնք ա­մե­նա­շատ պահ­պան­վա­ծու­թյունն ու­նեն նմա­նա­տիպ կա­ռույց­նե­րից, դեռևս ամ­բող­ջա­կան տես­քով չեն ներ­կա­յա­նում այ­ցե­լու­նե­րին։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  28.04.2020| 00:12
  Կո­մի­տա­սի հի­վան­դու­թյու­նը, որ հե­տո պի­տի ախ­տո­րոշ­վեր որ­պես manie de persecution՝ հա­լա­ծախտ, ու­ներ պատ­ճառ­ներ և ու­ներ պատր­վակ­ներ, դր­դիչ­ներ: