• Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  22.11.2019| 11:24
  Լուսավորության նախարարությունը փոխել է սկզբնական դպրոցների համար ստանդարտների նախագիծը՝ վերադարձնելով կրոնի հիմունքների դասավանդումը:
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  22.11.2019| 00:07
  «Տէր Աս­տուած ա­սաց օ­ձին. «Քա­նի որ այդ բանն ա­րե­ցիր, ա­նի­ծեալ լի­նես երկ­րի բո­լոր ա­նա­սուն­նե­րի ու գա­զան­նե­րի մէջ: Քո լան­ջի ու ո­րո­վայ­նի վրայ սո­ղաս, ողջ կեան­քումդ հող ու­տես:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2019| 00:06
  Դուք, որ ճա­նա­չում եք ի­րա­վուն­քը, և դու, իմ ժո­ղո­վու՛րդ, որ սր­տիդ մեջ իմ օ­րենքն ես կրում, լսե­ցե՛ք ինձ. մի՛ վա­խե­ցեք մարդ­կանց նա­խա­տին­քից, և նրանց բամ­բա­սան­քը թող ձեզ ա­մո­թանք չպատ­ճա­ռի, քան­զի ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում դրանք պի­տի մաշ­վեն ինչ­պես ձոր­ձեր և ինչ­պես բուրդ, ո­րն ու­տում է ցե­ցը, բայց իմ ար­դա­րու­թյու­նը պի­տի մնա հա­վի­տյան, և իմ փր­կու­թյու­նը` սերն­դից սե­րունդ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.11.2019| 00:03
  Տե՛ր, ա­ղեր­սում եմ, Քո բա­ցիչ­նե­րով բա­ցիր ծալ­քե­րը ցա­վա­ցող սր­տիս… Այն­տե­ղից հա­նիր սա­ռած, սսկ­ված իմ ծի­տիկ­նե­րին.
 • Օրհ­նե­ցե՛ք ձեզ հա­լա­ծող­նե­րին, օրհ­նե­ցե՛ք և մի՛ ա­նի­ծեք

  Օրհ­նե­ցե՛ք ձեզ հա­լա­ծող­նե­րին, օրհ­նե­ցե՛ք և մի՛ ա­նի­ծեք

  19.11.2019| 00:09
  Քրիս­տոս մեր մեջ զո­րա­վոր է և ոչ տկար: Ե­թե մենք տկա­րա­նում ենք հա­լա­ծանք­նե­րի պատ­ճա­ռով, բայց ո՛չ հա­վա­տով, ա­պա, Քրիս­տո­սի զո­րու­թյամբ զգես­տա­վոր­ված, հետևում ենք Նրան քայլ առ քայլ դե­պի Գող­գո­թա: Սա է եր­թու­ղին: Իսկ մեր քայ­լերն այն­քան կար­կամ են ու կա­մա­կոր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.11.2019| 00:07
  Թե Հո­գիդ սա­թե իջ­նի մեզ վրա, Կայ­մե­րը ցա­վի ճող­փ­յու­նով մե­կեն, Դժոխ­քի դռ­նից հետ կբե­րեն մեզ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.11.2019| 00:06
  Լսի՛ր ինձ, լսի՛ր ինձ, ո՛վ ժո­ղո­վուրդ, ա­կա՛նջ դրեք ինձ, ո՛վ թա­գա­վոր­ներ, քան­զի ինձ­նից է դուրս գա­լիս օ­րեն­քը, և իմ դա­տաս­տա­նը լույս է հե­թա­նոս­նե­րի հա­մար։ Ա­րագ, ա­րա՛գ պի­տի մո­տե­նա իմ ար­դա­րու­թ­յու­նը, և իմ փր­կու­թ­յու­նը պի­տի ել­նի ինչ­պես լույս. հե­թա­նոս­ներն իմ բազ­կին պի­տի ա­պա­վի­նեն, կղ­զի­նե­րը պի­տի սպա­սեն ինձ և հույս դնեն իմ բազ­կի վրա։
 • Դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են

  Դե­մոկ­րա­տա­կան օ­րենք­նե­րը կյան­քը խեղ­դող փշա­լա­րեր են

  15.11.2019| 00:08
  Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, Ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին (Օս. 4;6)։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.11.2019| 00:06
  Տե՛ր, կանգեցրու ինձ ընկած տեղից, Ես ուզում եմ կանգնել: Տե՛ր, արթնացրու առաջին սերս, Ես ուզում եմ սիրել։
 • Ո՛չ, ա­սում եմ ձեզ, սա­կայն, ե­թե չա­պաշ­խա­րեք, ա­մենքդ էլ նույն­պես պի­տի կոր­չեք

  Ո՛չ, ա­սում եմ ձեզ, սա­կայն, ե­թե չա­պաշ­խա­րեք, ա­մենքդ էլ նույն­պես պի­տի կոր­չեք

  15.11.2019| 00:05
  Ո՛չ, վկա­յում է Խոս­քը, պա­տա­հար­նե­րի են­թարկ­վող մար­դիկ ա­վե­լի մե­ղա­վոր չեն, քան ան­փոր­ձանք ապ­րող­նե­րը, պար­զա­պես ի տար­բե­րու­թյուն ա­ռա­ջին­նե­րի, ո­րոնց հա­մար սահ­ման­ված ա­պաշ­խա­րու­թյան ժա­մա­նա­կը սպառ­վել է ա­պար­դյուն, վեր­ջին­նե­րը դեռևս ու­նեն ժա­մա­նակ սե­փա­կան ար­ժա­նա­պա­տիվ մա­հով կյան­քից կյանք անց­նե­լու: