• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.11.2019| 00:01
  Ձեզ­նից ո՞վ է նա, որ ա­կանջ կդ­նի այս ա­մե­նին և կմ­տա­ծի այն մա­սին, թե ինչ է կա­տար­վե­լու հե­տա­գա­յում։ Ո՞վ մատ­նեց Հա­կո­բին հափշ­տա­կու­թ­յան, Իս­րա­յե­լը` ա­վա­րա­ռու­թ­յան. ո՞չ ար­դ­յոք Աստ­ված, ո­րի հան­դեպ մեղք գոր­ծե­ցին, չկա­մե­ցան ըն­թա­նալ նրա ճա­նա­պարհ­նե­րով և չլ­սե­ցին նրա օ­րենք­նե­րը։
 • Ի՞նչ է կատարվում ուղղափառ աշխարհում

  Ի՞նչ է կատարվում ուղղափառ աշխարհում

  04.11.2019| 11:05
  Ռուս ուղղափառ եկեղեցին խզել է հարաբերությունները Էլլադայի՝ Հունաստանի եկեղեցու հովվապետի հետ՝ ասել է Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Սինոդի արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ միտրոպալիտ Իլարիոնը Россия-24-ի եթերում:
 • Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  01.11.2019| 00:16
  Կե­չա­ռի­սի վա­նա­կան հա­մա­լի­րը հա­յաս­տա­նյան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ե­զա­կի հրա­շա­լիք­նե­րից է: Հատ­կան­շա­կան է, որ ծաղ­կա­ձո­րյան գե­ղա­տե­սիլ բնու­թյան գր­կում վեր խո­յա­ցող ե­կե­ղե­ցի­նե­րը զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի պա­կաս չու­նեն:
 • «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  «Սուրբ խա­չի» ան­կու­մը

  01.11.2019| 00:14
  2007-ի նո­յեմ­բե­րի մի թախ­ծա­նուշ օր էր։ Գի­շե­րը տերևա­թափ­վել էին պու­րա­կի բար­դի­նե­րը, բայց կե­սօ­րին արևը դեռ ջեր­մաց­նում էր։
 • «Վա՜յ ձեզ, կեղ­ծա­վոր­նե­րիդ՝ օ­րենս­գետ­նե­րիդ և փա­րի­սե­ցի­նե­րիդ»

  «Վա՜յ ձեզ, կեղ­ծա­վոր­նե­րիդ՝ օ­րենս­գետ­նե­րիդ և փա­րի­սե­ցի­նե­րիդ»

  01.11.2019| 00:11
  Մենք, որ ապ­րում ենք Քրիս­տո­սի ի­րա­վա­հա­ջորդ­նե­րի օ­րոք, այդ խոս­քե­րը չպետք է ըն­կա­լենք իբրև պատ­մա­կան ակ­նարկ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.11.2019| 00:09
  Տե՛ր իմ, սպաս­ման հի­վանդ եմ կր­կին։ Հո­գիս տեն­չում է արևի շո­ղեր: Ցա­վից երկ­տակ­ված մտ­քե­րիս վրա, Շաղ տուր ցո­րենդ` գի­նու ու հա­ցի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.11.2019| 00:08
  Դու մի՛ վա­խե­ցիր, քան­զի ես քեզ հետ եմ, մի՛ խաբ­վիր, քան­զի ես եմ քո Աստ­վա­ծը, ես, որ զո­րաց­րի քեզ, օգ­նե­ցի քեզ ու պահ­պա­նե­ցի քեզ իմ ար­դար ա­ջով։
 • Մար­դը պա­տիվ ու­ներ, բայց չհաս­կա­ցավ, հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին և նման­վեց նրանց

  Մար­դը պա­տիվ ու­ներ, բայց չհաս­կա­ցավ, հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին և նման­վեց նրանց

  29.10.2019| 00:07
  «Ին­չո՞վ են մար­դիկ տար­բեր­վում կեն­դա­նի­նե­րից» հար­ցին յու­րա­քան­չյուրն իր պա­տաս­խանն ու­նի:
 • Նրանց աստ­վածն ի­րենց ո­րո­վայնն է, և փառ­քը` ի­րենց ա­մո­թը

  Նրանց աստ­վածն ի­րենց ո­րո­վայնն է, և փառ­քը` ի­րենց ա­մո­թը

  29.10.2019| 00:03
  Ա­հա այս­պի­սի ո­րա­կում է տա­լիս աստ­վա­ծա­խոս Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը փո­ղա­պաշտ ու փո­րա­պաշտ մարդ­կանց, ո­րոնք այս աշ­խար­հա­յին բո­լոր ո­լորտ­նե­րում են:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.10.2019| 00:02
  Արդ, ու՞մ կու­զե­նա­յիք նմա­նեց­նել ինձ, ո­րին զու­գա­հա­վա­սար լի­նեի»,- ա­սում է Իս­րա­յե­լի սուր­բը։