«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Երկու քա­րի ա­րան­քում

Երկու քա­րի ա­րան­քում
04.10.2019 | 00:37
Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­մար հա­ջորդ թի­րա­խը կա­ռա­վա­րու­թյու­նում պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րարն է։ Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը, որ­պես ու­սա­դիր­նե­րով մարդ, չի կա­րող ըն­կա­լե­լի ու ըն­դու­նե­լի լի­նել Փա­շի­նյա­նին, և վեր­ջինս, ըստ շր­ջա­նառ­վող լու­րե­րի, ա­ռա­ջի­կա­յում պատ­րաստ­վում է նրան ևս պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու։ Սա­կայն, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Տո­նո­յա­նի առն­չու­թյամբ կա մի մտա­հո­գու­թյուն։ Նա ըն­դուն­ված է գե­նե­րալ­նե­րի, հրա­մա­նա­տար­նե­րի շր­ջա­նում, և ե­թե Տո­նո­յա­նը հե­ռա­նա­լուց հե­տո ո­րո­շի քա­ղա­քա­կան կյան­քում ե­ղա­նակ փո­խել, բա­վա­կան տհաճ ի­րա­վի­ճա­կում կա­րող է հայ­տն­վել Փա­շի­նյա­նը։
Այս մտա­հո­գու­թյունն ան­տե­ղի չէ, ո­րով­հետև, նույն աղ­բյու­րի փո­խանց­մամբ, ո­րոշ գե­նե­րալ­ներ նեղ շր­ջա­նա­կում ա­սել են, որ կա­ռա­վա­րու­թյու­նում մնա­ցել է միայն մի մարդ, ո­րին նրանք կմիա­նան, ե­թե քա­ղա­քա­կան ան­կան­խա­տե­սե­լի զար­գա­ցում­ներ լի­նեն։ Ի դեպ, քա­ղա­քա­կան ո­րոշ ու­ժե­րի հա­մար ևս Տո­նո­յանն ըն­դու­նե­լի է։ Իսկ այս հան­գա­ման­քին չի կա­րող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հան­գիստ վե­րա­բեր­վել։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1305

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ