Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան

Դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան
18.02.2020 | 12:07
Հան­րաք­վեին մաս­նակ­ցել չցան­կա­ցող Գա­գիկ Ծա­ռու­կյանն օ­րերս, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, հան­դի­պել է ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին։ Թե որն է ե­ղել նրա հան­դիպ­ման պատ­ճա­ռը, մեզ չհա­ջող­վեց ճշ­տել։ Սա­կայն ակն­հայտ է, որ ընդ­դի­մա­դիր ուժ ստեղ­ծե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած Վա­նե­ցյա­նի հետ հաս­տատ «իշ­խա­նա­հա­ճո» զրույց­նե­րի հա­մար չէ, որ Ծա­ռու­կյա­նը նրա դուռն է գնա­ցել։
Նույն աղ­բյու­րի պնդ­մամբ, ԲՀԿ ա­ռաջ­նոր­դը հայ­տն­վել է ան­հար­մար ի­րա­վի­ճա­կում. մի կող­մից չի կա­րող բա­ցա­հայտ պա­տե­րազ­մել Փա­շի­նյա­նի հետ, քա­նի որ հար­կա­յին ստու­գում­նե­րը նոր, «ա­հա­սար­սուռ» թափ կհա­վա­քեն, հին գոր­ծարք­նե­րը ջրի ե­րես դուրս կգան, մյուս կող­մից էլ չի ցան­կա­նում իշ­խա­նու­թյան քայ­լե­րին մաս­նա­կից դառ­նալ։ Մնում է դեմ­քով ընդ­դի­մա­դիր լի­նել, հո­գով՝ ան­հաս­կա­նա­լի մի բան՝ ոչ իշ­խա­նու­թյուն, ոչ այ­լընտ­րանք, ոչ էլ կար­գին ընդ­դի­մու­թյուն։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1879

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ