ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը դեռ բա­վա­կա­նա­չափ չեն գի­տակ­ցում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի վտան­գը

ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը դեռ բա­վա­կա­նա­չափ չեն գի­տակ­ցում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի վտան­գը
25.02.2020 | 01:28
Չի­նաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-2019) հա­րու­ցած ոչ տի­պիկ թո­քա­բոր­բի զո­հե­րի թի­վը, ե­րեկ ա­ռա­վո­տյան ռու­սա­կան ԶԼՄ-նե­րում հրա­պա­րակ­ված տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի հա­մա­ձայն, հա­սել էր 2592-ի: Ըստ «РИА Новости»-ի, Չի­նաս­տա­նի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան պե­տա­կան կո­մի­տեի հա­ղոր­դագ­րու­թյան հա­մա­ձայն, միայն մայր­ցա­մա­քա­յին Չի­նաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված լի­նե­լու հաս­տատ­ված դեպ­քե­րի թի­վը 77150-ն է, նրան­ցից 2592-ը մա­հա­ցել են, 24 734-ը բուժ­վել և դուրս են գր­վել հի­վան­դա­նոց­նե­րից: 49 824 հի­վանդ­նե­րից 9915-ի վի­ճա­կը ծանր է: Աշ­խար­հի 28 երկ­րում COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թի­վը հա­սել է շուրջ 79 000-ի, զո­հե­րի թի­վը գե­րա­զան­ցում է 2600-ը;
Միայն փետր­վա­րի 23-ի ըն­թաց­քում Չի­նաս­տա­նում հայտ­նա­բեր­վել է վա­րակ­ման 409 նոր հաս­տատ­ված դեպք, իսկ մինչ այդ հայտ­նի հի­վանդ­նե­րից 150-ը մա­հա­ցել է (նրան­ցից 149-ը` Հու­բեյ նա­հան­գում, 1-ը` Հայ­նան նա­հան­գում): Եվս 620 հո­գի կաս­կած­վում է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված լի­նե­լու ա­ռու­մով, նրանց մոտ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված լի­նե­լուն բնո­րոշ ախ­տան­շան­ներ են ար­տա­հայտ­վել, սա­կայն վա­րակ­ված լի­նե­լու հան­գա­ման­քը հա­մա­պա­տաս­խան թես­տե­րով դեռ հե­տա­զո­տու­թյան փու­լում է: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ՉԺՀ-ում այդ­պի­սի կաս­կա­ծե­լի դեպ­քե­րի թի­վը հաս­նում է 3434-ի, ա­վե­լի քան 97 հա­զար մարդ, ով­քեր սերտ կապ են ու­նե­ցել հի­վանդ­նե­րի հետ, գտն­վում են բժշ­կա­կան հս­կո­ղու­թյան ներ­քո:
Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով Մի­լա­նում փակ­վել է ի­տա­լա­կան հայտ­նի «Լա Սկա­լա» օ­պե­րա­յին թատ­րո­նը: COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի քա­նակն Ի­տա­լիա­յում կտ­րուկ ա­ճել է՝ 4-ից դեռ փետր­վա­րի 23-ի դրու­թյամբ հաս­նե­լով 150-ի (COVID-19-ով վա­րակ­ման հաս­տատ­ված դեպ­քե­րի թիվն Ի­տա­լիա­յում այժմ, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, շատ ա­վե­լին է), նրան­ցից 4-ը ե­րեկ ա­ռա­վոտ հրա­պա­րակ­ված տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, ար­դեն մա­հա­ցել է, բազ­մա­թիվ այլ ան­ձինք կաս­կած­վում են վա­րակ­ված լի­նե­լու մեջ: COVID-19-ի բռն­կու­մը գրանց­վել է Ի­տա­լիա­յի հյու­սի­սա­յին շր­ջան­նե­րում, հիմ­նա­կա­նում Լոմ­բար­դիա­յում և հարևան Վե­նե­տո­յի մար­զում: Երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րել է երկ­րի այն բնա­կա­վայ­րերն ար­գե­լա­փա­կե­լու, մե­կու­սաց­նե­լու մա­սին, որ­տեղ ակ­տի­վո­րեն տա­րած­վում է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը: Փետր­վա­րի 23-ին Ավ­ստ­րիա­յի ներ­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Կառլ Նե­հա­մե­րը հայտ­նել է, որ Ավ­ստ­րիա­յի հետ սահ­մա­նին կանգ­նեց­վել է Ի­տա­լիա­յից ե­կող գնաց­քը, քա­նի որ դրա­նում ե­ղել են բարձր ջեր­մու­թյուն ու­նե­ցող եր­կու ուղևոր, ո­րոնք կաս­կած­վում են նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված լի­նե­լու մեջ: Փա­րի­զում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված կաս­կա­ծի պատ­ճա­ռով փա­կել են ոս­տի­կա­նու­թյան կո­մի­սա­րիա­տը:
Հա­րա­վա­յին Կո­րեա­յում ե­թե փետր­վա­րի 19-ի դրու­թյամբ COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի քա­նա­կը 50 էր, ա­պա փետր­վա­րի 24-ին գրանց­վել էր ար­դեն նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­վա­ծու­թյան 763 հաս­տատ­ված դեպք, առն­վազն 2 հո­գի մա­հա­ցել է, մաս­նա­գետ­նե­րը ստու­գում են երկ­րում շուրջ 5000 ան­ձանց մոտ ախ­տա­նիշ­նե­րի առ­կա­յու­թյան հան­գա­ման­քը: COVID-19-ով վա­րակ­ված առն­վազն եր­կու անձ հայտ­նա­բեր­վել է Վրաս­տա­նում, եր­կուսն էլ Ի­րա­նից են Վրաս­տան ե­կել:
Դեռ փետր­վա­րի 23-ի դրու­թյամբ Ի­րա­նում COVID-19-ով վա­րակ­ման 43 հաս­տատ­ված դեպք էր գրանց­վել, ե­րեկ ար­դեն` 47: Հի­վանդ­նե­րից 8-ը մա­հա­ցել էին, ին­չը Չի­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից դուրս մա­հա­ցու­թյան ա­մե­նա­բարձր ցու­ցա­նիշն է: Ի­րա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման կա­պակ­ցու­թյամբ մի շարք նա­հանգ­նե­րում փակ­վել են ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը չե­ղյալ են հայ­տա­րար­վել, իսկ մի շարք մար­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ կանց­կաց­վեն ա­ռանց հան­դի­սա­կան­նե­րի: Ի­րա­նի նա­խա­գահ Հա­սան Ռո­հա­նին հայ­տա­րա­րել է, որ Ի­րա­նի զին­ված ու­ժե­րը ներգ­րավ­ված կլի­նեն կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րում, Թեհ­րա­նը կփոր­ձի վա­րա­կը հաղ­թա­հա­րել նվա­զա­գույն կո­րուստ­նե­րով:
«Բո­լոր պե­տա­կան մար­մին­նե­րը, զին­ված ու­ժե­րը, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը անհ­րա­ժեշտ մի­ջոց­ներ կձեռ­նար­կեն հա­սա­րա­կու­թյան ա­ռող­ջու­թյան հա­մար,- ա­սել է Հա­սան Ռո­հա­նին:- Մենք ցան­կա­նում ենք հնա­րա­վո­րինս շուտ հաս­տա­տել հի­վան­դու­թյան վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը՝ հնա­րա­վոր նվա­զա­գույն վնա­սով» (Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի խոս­քե­րը մեջ­բեր­ված են նրա պաշ­տո­նա­կան կայ­քում):
Հաս­կա­նա­լի է, որ COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի, ինչ­պես նաև դրա զո­հե­րի թվա­քա­նակ­ներն այս պա­հին, երբ կար­դում եք սույն հոդ­վա­ծը, շատ ա­վե­լին են, քա­նի որ վա­րակ­ված­նե­րի ու զո­հե­րի քա­նակն ար­տա­հայ­տող թվե­րը փոխ­վում են ա­մեն օր և նույ­նիսկ ա­մեն ժամ:
Մի շարք եր­կր­նե­րի իշ­խա­նու­թյուն­ներ ո­րո­շել են ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես դա­դա­րեց­նել հա­ղոր­դակ­ցու­թյունն Ի­րա­նի հետ, փա­կել ի­րենց սահ­մա­նը՝ կան­խե­լու հա­մար կո­րո­նա­վի­րու­սի հե­տա­գա տա­րա­ծու­մը, որն այս երկ­րում սկս­վել է փետր­վա­րի 19-ից, Ղում նա­հան­գից: Ղումն ուխ­տագ­նա­ցու­թյան վայր է շիա մահ­մե­դա­կան­նե­րի հա­մար: Ըստ բժիշկ­նե­րի, վա­րակ­ված­նե­րի մեծ մա­սը կա՛մ քա­ղա­քի բնա­կիչ­ներ են, կա՛մ գնա­ցել են այն­տեղ: Փետր­վա­րի 23-ին Ի­րա­նի հետ իր սահ­մա­նը փա­կե­լու ո­րո­շում է կա­յաց­րել Թուր­քիան, որ­տեղ նույն օր­վա­նից, տե­ղա­կան ժա­մա­նա­կով 20:00-ից հե­տո Ի­րա­նից օ­դա­նա­վերն այլևս չէին կա­րո­ղա­նա­լու վայ­րէջք կա­տա­րել: Պա­կիս­տանն ու Աֆ­ղանս­տա­նը նույն­պես փա­կել են ի­րենց սահ­ման­ներն Ի­րա­նի հետ: Վրաս­տա­նը ևս դա­դա­րեց­րել է Ի­րա­նից օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով ուղևոր­նե­րի ըն­դու­նու­մը: Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նը երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին Ի­րա­նում COVID-19-ի բռնկ­ման կա­պակ­ցու­թյամբ հոր­դո­րում է պահ­պա­նել նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջոց­ներ Ի­րան այ­ցե­լե­լիս:
ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը վի­րու­սի տա­րած­ման սպառ­նա­լի­քի պատ­ճա­ռով փետր­վա­րի 23-ին հայ­տա­րա­րեց ի­րա­նա-հայ­կա­կան սահ­մա­նը եր­կու շա­բա­թով փա­կե­լու, ինչ­պես նաև եր­կու եր­կր­նե­րի միջև օ­դա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թյան դա­դա­րեց­ման մա­սին: Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ կա­ռա­վա­րու­թյու­նում փետր­վա­րի 24-ին տե­ղի է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խար­գե­լող աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­կար­գող հանձ­նա­ժո­ղո­վի նիստ: ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կան կայ­քի տե­ղե­կաց­մամբ, ամ­փո­փե­լով նիս­տի ար­դյունք­նե­րը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նշել է.
«Կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խար­գե­լող հանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տում մենք քն­նար­կե­ցինք մեր ա­նե­լիք­նե­րը՝ կապ­ված Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի մուտ­քը կան­խար­գե­լե­լուն ուղղ­ված գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ, և այս քն­նարկ­ման հրա­տա­պու­թյու­նը կապ­ված է նրա հետ, որ հարևան և բա­րե­կամ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ար­դեն կո­րո­նա­վի­րու­սից մահ­վան դեպ­քեր ու­նեն. մահ­վան 8 դեպք ու­նեն, և մենք պետք է մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կենք: Քն­նար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում մենք ո­րո­շե­ցինք, որ այ­սօր կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ երկ­շա­բա­թյա ժամ­կե­տով կփա­կենք ցա­մա­քա­յին սահ­մանն ու հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան հետ: Ի­հար­կե, կլի­նեն բա­ցա­ռու­թյուն­ներ. բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րը կի­րա­կա­նաց­վեն ա­ռանց սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի, պար­զա­պես բեռ­նա­փո­խադ­րում­ներ ի­րա­կա­նաց­նող վա­րորդ­նե­րի նկատ­մամբ կի­րա­կա­նաց­վի հա­տուկ հս­կո­ղու­թյուն, և բեռ­նե­րի տե­ղա­փոխ­ման հա­տուկ կարգ կգոր­ծի: Որևէ սահ­մա­նա­փա­կում չի կի­րառ­վի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի վե­րա­դար­ձի վրա. խոս­քը վե­րա­բե­րում է Հա­յաս­տա­նում գտն­վող Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան քա­ղա­քա­ցի­նե­րին և Ի­րա­նում գտն­վող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, այ­սինքն՝ նրանք կա­րող են ա­զատ վե­րա­դառ­նալ ի­րենց հայ­րե­նիք:
Օ­դա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թյան նկատ­մամբ կկի­րառ­վեն ո­րո­շա­կի, բայց ոչ ամ­բող­ջա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­ներ: Այս սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, այս ո­րո­շու­մը մենք եր­կու շա­բա­թով կկա­յաց­նենք, և եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ա­վե­լի սերտ հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մեջ կլի­նենք մեր բա­րե­կամ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, որ­պես­զի ի­րա­վի­ճա­կի ա­վե­լի ամ­բող­ջա­կան գնա­հա­տա­կան ու­նե­նանք և նաև հա­մա­տեղ ո­րո­շենք մեր հե­տա­գա ա­նե­լիք­ներն այս ուղ­ղու­թյամբ»:
Սա նշա­նա­կում է, որ վե­րոն­շյալ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում, կկի­րառ­վեն նաև երկ­շա­բա­թյա ժամ­կե­տի լրա­նա­լուց հե­տո: Հաս­կա­նա­լի է, թե ին­չե­րով է պայ­մա­նա­վոր­ված վե­րոն­շյալ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի մաս­նա­կի, ոչ ամ­բող­ջա­կան լի­նե­լը: Հա­յաս­տա­նի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կի վրա բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րի ար­գել­քը բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյուն կու­նե­նա, բայց նույ­նիսկ դա հաշ­վի առ­նե­լով, նշ­ված բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րը պետք է ար­գել­վեին: Ին­չո՞ւ… Այն պարզ պատ­ճա­ռով, որ COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի հի­վան­դու­թյան ին­կու­բա­ցիոն (գաղտ­նի) շր­ջա­նը 14-24 օր է, ընդ ո­րում, այդ շր­ջա­նում նրանք վա­րա­կիչ են այլ ան­ձանց, թերևս նաև` ո­րոշ կեն­դա­նի­նե­րի հա­մար, տես` մեր «Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ման սրըն­թաց ա­ճի գաղտ­նի­քը» հրա­պա­րա­կու­մը:
Ճիշտ է, նշ­վել է, որ բեռ­նա­փո­խադ­րում­ներ ի­րա­կա­նաց­նող վա­րորդ­նե­րի նկատ­մամբ կի­րա­կա­նաց­վի հա­տուկ հս­կո­ղու­թյուն, և բեռ­նե­րի տե­ղա­փոխ­ման հա­տուկ կարգ կգոր­ծի, բայց ի՞նչ հա­տուկ հս­կո­ղու­թյան մա­սին է խոս­քը… Վա­րորդ­նե­րի ջեր­մու­թյու­նը չա­փե­լը, նրան­ցից COVID-19-ի ախ­տան­շան­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան վե­րա­բե­րյալ հայ­տա­րա­րա­գիր պա­հան­ջե­լը, նույ­նիսկ նրանց շն­չա­դի­մակ­ներ տա­լը և պա­հան­ջե­լը, որ ՀՀ-ում գտն­վե­լու ողջ ըն­թաց­քում կրեն, կի­րա­ռեն դրանք, դեռ բա­վա­րար չեն կան­խե­լու հնա­րա­վոր վա­րա­կակ­րի կող­մից վի­րու­սի փո­խան­ցու­մը: Իսկ Հա­յաս­տա­նի ու­նե­ցած թես­տե­րը, ե­թե նույ­նիսկ հա­մա­րենք, թե դրանք 100 տո­կո­սի ճշ­տու­թյամբ հայտ­նա­բե­րում են COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյու­նը (ին­չը մաս­նա­վո­րա­պես չի­նա­կան թես­տե­րի պա­րա­գա­յում բո­լո­րո­վին էլ այդ­պես չէ, դժ­վար թե բա­վա­րա­րեն բո­լոր վա­րորդ­նե­րին ստու­գե­լու հա­մար: Բա­ցի այդ, ինչ­պես ա­վե­լի վաղ շեշ­տել է ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, «թես­տե­րը կի­րառ­վում են միայն կլի­նի­կա­կան ախ­տան­շան­նե­րի ի հայտ գա­լու դեպ­քում, երբ ու­զում են տար­բե­րա­կել այլ հի­վան­դու­թյուն­նե­րից»: Սա նշա­նա­կում է, որ ե­թե Ի­րա­նից ե­կած ու հնա­րա­վոր վա­րակ­վա­ծու­թյամբ վա­րորդ­նե­րի մոտ կլի­նի­կա­կան ախ­տան­շան­ներ դեռ ի հայտ չեն ե­կել, նրանք այդ թես­տե­րով ստուգ­ման չեն են­թարկ­վի:
Ա­վե­լին. որևէ խոսք չկա Ի­րա­նից Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քով Վրաս­տան բեռ­ներ տե­ղա­փո­խող մե­քե­նա­նե­րի մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լե­լու, ինչ­պես նաև Ի­րա­նից վե­րա­դար­ձող ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ հա­տուկ հս­կո­ղու­թյուն սահ­մա­նե­լու մա­սին: Կարճ ա­սած, COVID-19-ի նկատ­մամբ ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը կա­րող է վե­րած­վել ռու­սա­կան ռու­լետ­կա­յի:
Վեր­ջին ա­վե­լի քան կես դա­րի ըն­թաց­քում, բա­ցի ՄԻԱՎ-ից, չի ե­ղել որևէ այլ տե­սա­կի վի­րուս ու դրա­նով վա­րակ­ման դեպք, որ մարդ­կու­թյանն այս աս­տի­ճա­նի տագ­նապ պատ­ճա­ռի ու լի­նի այս­քան վտան­գա­վոր: Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի զո­հե­րի թիվն ար­դեն գե­րա­զան­ցել է է­բո­լա­յի զո­հե­րի թվին, իսկ COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ամ­բողջ աշ­խար­հում է­բո­լա­յով վա­րակ­ված­նե­րի թվին գե­րա­զան­ցել է ար­դեն ան­հա­մե­մա­տե­լի կեր­պով:
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 5497

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ