Օդա­նա­վա­կա­յա­նում ստու­գում են կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ

Օդա­նա­վա­կա­յա­նում ստու­գում են կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ
25.02.2020 | 01:33
Երևա­նի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում Հա­յաս­տան ժա­մա­նող ուղևոր­նե­րը ստուգ­վում են կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ։ Մինչ անձ­նագ­րա­յին ստու­գում անց­նե­լը հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գե­տը ժա­մա­նող­նե­րի ջեր­մաս­տի­ճանն է չա­փում հա­մա­պա­տաս­խան սար­քի մի­ջո­ցով։ Թե այս մե­թո­դով ինչ­պես կա­րե­լի է կան­խար­գե­լել կո­րո­նա­վի­րու­սի մուտ­քը Հա­յաս­տան, դժ­վար է ա­սել, բայց փաս­տենք, որ ձևա­կան կողմն ա­պա­հով­վում է, և ժա­մա­նող­նե­րը տես­նում են, որ ինչ-որ բան, Հա­յաս­տա­նում, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ար­վում է այս վա­րա­կի կան­խար­գել­ման ուղ­ղու­թյամբ։
Լի­լիթ ԳԱԲ­ՐԻե­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3870

Մեկնաբանություններ