Ասում են...

Ասում են...
09.09.2020 | 10:39

...թե ընդ­դի­մու­թ­յան եր­կու ճամ­բար­նե­րը՝ Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի և Սերժ Սարգ­ս­յա­նի թի­մա­կից­նե­րը, պայ­քա­րի հե­տաքր­քիր մար­տա­վա­րու­թ­յուն են ընտ­րել, ին­չը թե­լադր­ված է նրանց ղե­կա­վար­նե­րի կող­մից։ Նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րը հա­մա­ձայ­նութ­յան են ե­կել պայ­քա­րե­լու իշ­խա­նու­թ­յան դեմ ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին՝ ի­րար չհար­վա­ծե­լով։ Այ­սինքն, ներ­քին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն կա, որ մի­մ­յանց դեմ սրեր չճո­ճեն, ի­րար չխան­գա­րեն և միակ թի­րախ դի­տար­կեն օր­վա իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րին։ Ա­սում են, որ միա­սին պայ­քա­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թ­յուն­ներն այ­սօր դեռ չեն նշ­մար­վում, հա­կա­սու­թ­յուն­ներ կան տար­բեր ա­ռում­նե­րով՝ մար­տա­վա­րու­թ­յու­նից սկ­սած։ Եվ Քո­չա­ր­յա­նը, և Սարգ­ս­յանն ի­րենց թի­մա­կից­նե­րին խս­տիվ հոր­դո­րել են մի­մ­յանց դաշտ չմտ­նել, իշ­խա­նու­թ­յան ջրա­ղա­ցին ջուր չլց­նել՝ հրա­պա­րա­կավ հա­կա­սու­թ­յուն­ներ ցու­ցադ­րե­լով։

Դիտվել է՝ 16969

Մեկնաբանություններ