• «Մեր հիմ­նա­կան դժ­բախ­տու­թ­յուն­նե­րը 1996-ին են սկս­վել»

  «Մեր հիմ­նա­կան դժ­բախ­տու­թ­յուն­նե­րը 1996-ին են սկս­վել»

  26.11.2019| 00:14
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վար­ման այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում Ար­ցա­խի հիմ­նախ­նդ­րի շուրջ ան­հաս­կա­նա­լի ի­րա­վի­ճակ է։ Ոչ կա­րող ենք միան­շա­նակ պն­դել, որ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը շա­րու­նակ­վում են, ոչ էլ չեն շա­րու­նակ­վում, քա­նի որ Ադր­բե­ջա­նի և միջ­նորդ­նե­րի կող­մից մերթ ընդ մերթ հե­տաքր­քիր շեշ­տադ­րում­ներ են աս­պա­րեզ նետ­վում։
 • Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  22.11.2019| 14:07
  168.am-ի պրեսինգ հաղորդման վերջում ԱԱԾ նախկին տնօրեն, ՀՖՖ նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանը պատասխանել է քաղաքական բլից հարցերի։
 • «Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման ֆոն ստեղ­ծե­լով, իշ­խա­նու­թ­յու­նը հանձ­նեց Փա­շի­ն­յա­նին»

  «Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման ֆոն ստեղ­ծե­լով, իշ­խա­նու­թ­յու­նը հանձ­նեց Փա­շի­ն­յա­նին»

  22.11.2019| 00:20
  Ըստ ՔՊ նախ­կին ան­դամ, Գյում­րու պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս ԱՐ­ԹՈՒՐ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ՝ Սերժ Սարգ­սյա­նի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի միջև իշ­խա­նու­թյան փո­խանց­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն է ե­ղել։ 1,5 տար­վա կա­ռա­վար­ման, իր նախ­կին թի­մի և իշ­խա­նա­փո­խու­թյան մա­սին զրույ­ցը՝ ստորև։
 • Փաշինյանի հավաստմամբ՝ իր կառավարությունը «վստահության շատ բարձր մակարդակ ունի ամբողջ աշխարհի հայերի շրջանում»

  Փաշինյանի հավաստմամբ՝ իր կառավարությունը «վստահության շատ բարձր մակարդակ ունի ամբողջ աշխարհի հայերի շրջանում»

  20.11.2019| 17:14
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հանդիպել է Հայաստանում գտնվող ռուսական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպմանը մասնակցել են "Комсомольская правда", "Эхо Москвы", "Свободная пресса", "Московский Комсомолец", "Россия Сегодня", "Ведомости", "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Огонек", ТАСС, "Эксперт", "Российская газета" լրագրողները:
 • «Կան­խա­տե­սում­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ 2020-ին մինչև 4,5 տո­կոս գնաճ կա­րող է լի­նել»

  «Կան­խա­տե­սում­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ 2020-ին մինչև 4,5 տո­կոս գնաճ կա­րող է լի­նել»

  19.11.2019| 00:38
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը 2050 թվա­կա­նի հա­մար ու­տո­պիս­տա­կան կան­խա­տե­սում էր ա­րել, ա­սե­լով, թե ՀՆԱ-ն կտասն­հին­գա­պատկ­վի, բայց դրան հաս­նե­լու հա­մար յու­րա­քան­չյուր տա­րի առն­վազն 9,5 տո­կոս մի­ջին տն­տե­սա­կան աճ պետք է գրան­ցել, մինչ­դեռ 2020-ի բյու­ջեով դրա կեսն է նա­խանշ­վում:
 • «Հայ­կա­կան ազ­գա­նու­նով մար­դիկ ներ­սից ջախ­ջա­խում, քան­դում են մեր պե­տա­կա­նու­թ­յան հիմ­քե­րը»

  «Հայ­կա­կան ազ­գա­նու­նով մար­դիկ ներ­սից ջախ­ջա­խում, քան­դում են մեր պե­տա­կա­նու­թ­յան հիմ­քե­րը»

  19.11.2019| 00:25
  Հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏՐ­ՅԱ­ՆԸ լուրջ կաս­կած­ներ ու­նի Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի հո­գե­կան ա­ռող­ջու­թ­յան վե­րա­բե­ր­յալ։ Վեր­ջերս նա դի­մել է գեր­մա­նա­կան կլի­նի­կա­նե­րից մե­կին՝ ներ­կա­յաց­րե­լով հա­մա­պա­տաս­խան ախ­տա­նիշ­նե­րը։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում տի­կին Խա­չատ­ր­յա­նը խո­սեց այս և այլ հար­ցե­րի շուրջ։
 • «Մեր էու­թ­յան կն­քա­րա­նը Հա­յաս­տանն է»

  «Մեր էու­թ­յան կն­քա­րա­նը Հա­յաս­տանն է»

  15.11.2019| 02:49
  Ար­ցա­խյան հան­դի­պում­նե­րից հե­տո ՀՐԱՆՏ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱ­ՆԸ տիկ­նոջ հետ վե­րա­դար­ձավ Երևան: Հա­ջորդ օ­րը մեկ­նե­լու էին ԱՄՆ: Չնա­յած մեկ­նու­մից ա­ռաջ տի­րող շտա­պո­ղա­կա­նու­թյա­նը՝ նրանք սի­րով ար­ձա­գան­քե­ցին իմ խնդ­րան­քին՝ ի­րենց խո­հե­րով հա­ղոր­դակց­վել «Ի­րա­տե­սի» ըն­թեր­ցող­նե­րի հետ: Խան­ջյան-Սա­յաթ Նո­վա փո­ղոց­նե­րի հատ­ման տի­րույ­թում գտն­վող սր­ճա­րա­նի զո­վու­թյան, մեղմ ե­րաժշ­տու­թյան ու հա­մեղ սուր­ճի հա­մա­պատ­կե­րում կա­յա­ցավ եր­կուս­տեք հա­ճե­լի մեր զրույ­ցը. թերևս ես էի փոքր-ինչ կաշ­կանդ­ված՝ եր­կա­րատև թռիչ­քից ա­ռաջ նրանց հան­գիստն ընդ­մի­ջե­լու հա­մար:
 • «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի հրա­ժա­րա­կանը պա­հան­ջե­լը նույնն է, ինչ ողջ իշ­խա­նու­թ­յան հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջե­լը»

  «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի հրա­ժա­րա­կանը պա­հան­ջե­լը նույնն է, ինչ ողջ իշ­խա­նու­թ­յան հրա­ժա­րա­կա­նը պա­հան­ջե­լը»

  15.11.2019| 01:18
  Ի՞նչ է կա­տար­վում այ­սօր իշ­խա­նու­թյու­նում, ի՞նչ տրա­մադ­րու­թյուն­ներ են ներ­սում և ինչ­պե՞ս են ԱԺ մե­ծա­մաս­նու­թյու­նում վե­րա­բեր­վում այն թե­մա­նե­րին ու գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին, ո­րոնք այ­սօր հան­րա­յին դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք են տվել։ Այս­պի­սի հար­ցե­րով դի­մե­ցինք «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ­ներ ՀՈ­ՎԻԿ Ա­ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻՆ և ԱՐ­ՄԱՆ ԲՈ­ՇՅԱ­ՆԻՆ։
 • «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում ԿԳՄՍ նա­խա­րար լի­նե­լու հայության պատկերացումներին»

  «Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում ԿԳՄՍ նա­խա­րար լի­նե­լու հայության պատկերացումներին»

  12.11.2019| 01:15
  ՈՒ­սա­նող­նե­րը շա­րու­նա­կում են պա­հան­ջել ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը։ Դաշ­նակ­ցու­թյու­նը հայ­տա­րա­րում է, թե գոր­ծըն­թա­ցը ա­պա­քա­ղա­քա­կան է, ո­րին մաս­նակ­ցում են ոչ միայն ի­րենց ե­րի­տա­սարդ կու­սակ­ցա­կան­նե­րը։ Իսկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նա­խօ­րեին վս­տա­հեց­րեց, որ Հա­յաս­տա­նի կր­թա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը ոչ թե ԿԳՄՍ նա­խա­րարն է ի­րա­կա­նաց­նում, այլ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը։ Ա­սել է՝ ե­թե խն­դիր ու­նեք, դի­մեք կա­ռա­վա­րու­թյա­նը։ Վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի շուրջ զրու­ցում ենք ՀՅԴ ան­դամ ԱՐ­ԹՈՒՐ Ե­ՂԻԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը հիմք կամ նա­խա­պայ­ման չի կա­րող լի­նել ներդ­րում­նե­րի մեծ ներ­հոսք ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»

  «Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը հիմք կամ նա­խա­պայ­ման չի կա­րող լի­նել ներդ­րում­նե­րի մեծ ներ­հոսք ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»

  12.11.2019| 00:32
  2020 թ. հա­մար ա­ռա­ջադր­ված 4,9 % տո­կոս տն­տե­սա­կան ցու­ցա­նի­շը հե­ղա­փո­խա­կան չի կա­րող հա­մար­վել, քա­նի որ պլա­նա­վոր­ված է այն նույն մա­կար­դա­կի վրա, ո­րը նպա­տա­կադր­ված էր ըն­թա­ցիկ տար­վա բյու­ջեում։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց տն­տե­սա­գետ, տն­տե­սա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆԸ: Նրա խոս­քով` նա­խորդ տա­րի­նե­րին, ա­վե­լի բարձր ցու­ցա­նիշ­ներ էլ են ար­ձա­նագր­վել, իսկ հե­ղա­փո­խա­կան ցու­ցա­նիշ կա­րող էր հա­մար­վել երկ­նիշ տն­տե­սա­կան ա­ճի նպա­տա­կադ­րու­մը՝ 10 և ա­վե­լի տո­կոս։