ReAnimania 2019
 
 • «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  18.10.2019| 01:54
  Լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ մեր զրույ­ցի ա­ռա­ջին մա­սը նրա կյան­քի ու­ղեգ­ծի մա­սին էր, որ սկս­վում է Կի­լի­կիա­յից, հաս­նում մինչև Մեծ Բրի­տա­նիա: Զրույ­ցի ա­ռանց­քը հայ­րե­նիքն է, սե­րը, ըն­կե­րու­թյու­նը, բա­րե­սի­րու­թյու­նը: Սփյուռ­քա­հայ մտա­վո­րա­կա­նը հայ­րե­նի­քը հզոր տես­նե­լու իր տես­լա­կանն ու­նի: Նրա՝ hա­մա­հայ­կա­կան կենտ­րո­նա­կան մար­մին ստեղ­ծե­լու գա­ղա­փա­րի ի­րա­գոր­ծումն ու­շա­նում է, բայց ար­դիա­կան է մինչ օրս:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  18.10.2019| 01:43
  «Ի՞նչ է հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյու­նը։ Դա աս­կե­տիզմն է, քիչ շար­ժում­նե­րով շատ բան ա­սե­լը, քիչ տա­շե­լը, ա­մե­նագլ­խա­վորն ըն­դգ­ծե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը։ Հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյունն ընդ­հան­րա­պես պատ­մել չի սի­րում, լուռ է»։ Գե­տիկ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ
 • «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  18.10.2019| 01:36
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ ՌՈ­ԲԵՐՏ Է­ԼԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆՆ է՝ քայ­լող լե­գենդ, ո­րի հետ զրույ­ցի նյու­թը եր­բեք չի սպառ­վում:
 • Երբ անհ­րա­ժեշտ էր, նա դառ­նում էր փայ­լուն գա­ղա­փա­րա­խոս

  Երբ անհ­րա­ժեշտ էր, նա դառ­նում էր փայ­լուն գա­ղա­փա­րա­խոս

  18.10.2019| 01:29
  Ներ­կա­յաց­նում ենք Ար­ցա­խի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյան կա­մա­վո­րա­կան ջո­կատ­նե­րի կազ­մա­կեր­պիչ, ընդ­հա­նուր ջո­կատ­նե­րի շտա­բի պետ, «Մար­տա­կան խա­չի» երկ­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նա­կիր, ՀՀ և ԱՀ սպոր­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ԱՀ «Ղա­րա­բաղ» ֆուտ­բո­լա­յին թի­մի վե­տե­րան­նե­րի ա­կում­բի ղե­կա­վար ՌԱԶ­ՄԻԿ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հու­շե­րը։
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  18.10.2019| 01:26
  Փաս­տերն ամ­բող­ջու­թյան մեջ ցույց են տա­լիս, որ հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թյան շա­րու­նա­կու­մը կա­նո­նա­կար­գել են իմ­պե­րիա­լիս­տա­կան եր­կր­նե­րը` բո­լոր մի­ջոց­նե­րով և հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով: Իսկ այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գլ­խա­վոր նպա­տա­կը Անգ­լիա­յի նա­խագ­ծած «Իս­լա­մա­կան պե­տու­թյան» ստեղ­ծումն էր` պա­նիս­լա­միզ­մի և պան­թուր­քիզ­մի հիմ­քի վրա` այդ գոր­ծո­նը Ռու­սաս­տա­նի դեմ օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար:
 • Տե­ղի բնա­կի­չը հու­շար­ձա­նի ա­ռա­ջին պա­հա­պանն է

  Տե­ղի բնա­կի­չը հու­շար­ձա­նի ա­ռա­ջին պա­հա­պանն է

  18.10.2019| 00:21
  Շատ տա­րի­ներ ա­ռաջ էր, Ստե­փա­նա­վա­նում էի: Շր­ջե­ցի, ծա­նո­թա­ցա պատ­մա­կան վայ­րե­րին: Զար­ման­քով պար­զե­ցի, որ Ստե­փա­նա­վա­նում ծն­ված, կյան­քի մի տևա­կան շր­ջա­նը հայ­րե­նի բնօր­րա­նում ապ­րած լո­ռե­ցին միայն լսել էր «Լո­ռե բեր­դի» մա­սին, հա­մա­րում էր ի­րե­նը, ու սրա­նով ա­վարտ­վում էր ծա­նո­թու­թյու­նը սե­փա­կան քա­ղա­քի պատ­մու­թյան հետ:
 • Ռեքվիեմն ու դեպի լույս տանող ճանապարհը

  Ռեքվիեմն ու դեպի լույս տանող ճանապարհը

  18.10.2019| 00:16
  Հոկտեմբերի 18-ին Երևանյան 13-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի «Ռեքվիեմ անապատի համար» ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան:
 • Կանցկացվի «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» համերգային ծրագիրը

  Կանցկացվի «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» համերգային ծրագիրը

  16.10.2019| 12:55
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան և «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեի հետ համատեղ հոկտեմբերի 23-ին հրավիրում է Արամ Խաչատրյան համերգասրահ՝ վայելելու հայտնի և սիրված իտալական կինոմեղեդիներ «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» ծրագրի ընթացքում:
 • Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  15.10.2019| 11:45
  Մոտ տասն օրից Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը կընդունի ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած հյուրերին: Հոկտեմբերի 26-ին Վանաձոր քաղաքի օրը Լոռու մարզկենտրոն կայցելի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: