ReAnimania 2019
 
 • Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»

  Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»

  18.10.2019| 02:06
  Մր­ցաշր­ջա­նի ար­դյունք­նե­րով «Բար­սե­լո­նի» հար­ձակ­վող Լիո­նել Մե­սին վե­ցե­րորդ ան­գամ է ար­ժա­նա­ցել «Ոս­կե գն­դակ» խա­ղա­կո­շի­կին, ո­րը տր­վում է լա­վա­գույն գո­լա­հա­րին։
 • Բո­լոր տոմ­սե­րը վա­ճառ­ված են

  Բո­լոր տոմ­սե­րը վա­ճառ­ված են

  18.10.2019| 02:03
  Աս­վա­ծը վե­րա­բե­րում է նո­յեմ­բե­րի 9-ին «ՈՒեմբ­լի» հան­րա­հայտ մար­զա­դաշ­տում կա­յա­նա­լիք կա­նանց Անգ­լիա­յի ու Գեր­մա­նիա­յի ֆուտ­բո­լա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի ըն­կե­րա­կան խա­ղին. այս մա­սին հայտ­նում է Անգ­լիա­յի ֆուտ­բո­լա­յին ա­սո­ցիա­ցիան։ Այս­պի­սով կսահ­ման­վի հա­ճա­խե­լիու­թյան միան­գա­մից եր­կու ռե­կորդ։
 • Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն

  Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն

  18.10.2019| 02:01
  14, 15, 16 տա­րե­կան­նե­րի շր­ջա­նում հոկ­տեմ­բե­րի 2-12-ին Հնդ­կաս­տա­նի Մում­բայ քա­ղա­քում անց­կաց­ված շախ­մա­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան 16 տա­րե­կան­նե­րի մր­ցակ­ցու­թյու­նում գե­րա­զանց է հան­դես ե­կել Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րած հա­յազ­գի Ռու­դիկ Մա­կա­րյա­նը՝ դառ­նա­լով աշ­խար­հի չեմ­պիոն։
 • Օգտա­գոր­ծել են ռազ­մա­կան ող­ջույ­նը

  Օգտա­գոր­ծել են ռազ­մա­կան ող­ջույ­նը

  18.10.2019| 02:00
  ՈՒԵ­ՖԱ-ի փոխ­նա­խա­գահ Մի­շել ՈՒ­վան հայտ­նել է, որ, նկա­տի ու­նե­նա­լով Սի­րիա­յում քր­դե­րի դեմ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն սկ­սե­լու պատ­ճա­ռով 2019-2020 մր­ցաշր­ջա­նի Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ խա­ղը Ստամ­բու­լից (Թուր­քիա) հա­նե­լու ու այլ վայ­րում անց­կաց­նե­լու ՈՒԵ­ՖԱ-ին ուղղ­ված բա­զում փոր­ձա­գետ­նե­րի ու եր­կր­պա­գու­նե­րի կո­չը, կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը քն­նու­թյան կառ­նի բարձ­րաց­ված հար­ցը։
 • Եղավ այն, ինչն ան­ցան­կա­լի էր, սա­կայն սպաս­վում էր

  Եղավ այն, ինչն ան­ցան­կա­լի էր, սա­կայն սպաս­վում էր

  18.10.2019| 01:59
  Ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի 7-րդ ու 8-րդ տու­րե­րի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին մեր անդ­րա­դարձն ամ­բող­ջա­կան չե­ղավ A, D, J, F, H խմ­բե­րի մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րը չներ­կա­յաց­նե­լու պատ­ճա­ռով, քա­նի որ ժա­մա­նա­կա­յին ա­ռու­մով դրանք չէին կա­րող տեղ գտ­նել մեր նա­խորդ նյու­թում։ Փաս­տո­րեն, սույ­նով լրաց­նում ենք բա­ցը ու դար­ձյալ ներ­կա­յաց­ման ա­ռաջ­նայ­նու­թյու­նը տա­լով այն խմ­բին, որ­տեղ հան­դես է գա­լիս մեր ընտ­րա­նին։
 • «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  18.10.2019| 01:54
  Լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ մեր զրույ­ցի ա­ռա­ջին մա­սը նրա կյան­քի ու­ղեգ­ծի մա­սին էր, որ սկս­վում է Կի­լի­կիա­յից, հաս­նում մինչև Մեծ Բրի­տա­նիա: Զրույ­ցի ա­ռանց­քը հայ­րե­նիքն է, սե­րը, ըն­կե­րու­թյու­նը, բա­րե­սի­րու­թյու­նը: Սփյուռ­քա­հայ մտա­վո­րա­կա­նը հայ­րե­նի­քը հզոր տես­նե­լու իր տես­լա­կանն ու­նի: Նրա՝ hա­մա­հայ­կա­կան կենտ­րո­նա­կան մար­մին ստեղ­ծե­լու գա­ղա­փա­րի ի­րա­գոր­ծումն ու­շա­նում է, բայց ար­դիա­կան է մինչ օրս:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  18.10.2019| 01:43
  «Ի՞նչ է հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյու­նը։ Դա աս­կե­տիզմն է, քիչ շար­ժում­նե­րով շատ բան ա­սե­լը, քիչ տա­շե­լը, ա­մե­նագլ­խա­վորն ըն­դգ­ծե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը։ Հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյունն ընդ­հան­րա­պես պատ­մել չի սի­րում, լուռ է»։ Գե­տիկ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ
 • «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  18.10.2019| 01:36
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ ՌՈ­ԲԵՐՏ Է­ԼԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆՆ է՝ քայ­լող լե­գենդ, ո­րի հետ զրույ­ցի նյու­թը եր­բեք չի սպառ­վում:
 • «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  «Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

  18.10.2019| 01:32
  Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից հե­տո բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով Ա­մուլ­սա­րի խնդ­րին, նշեց, որ բնա­պահ­պա­նու­թյու­նում ե­թե որևէ բան պետք է փոխ­վի, դա պետք է ար­վի օ­րեն­սդ­րու­թյան փո­փո­խու­թյամբ, նա­խա­րա­րու­թյու­նը չի կա­րող գնալ այն­պի­սի քայ­լե­րի, ո­րոնք հա­կա­սում են օ­րենք­նե­րին։ Սրա­նից ել­նե­լով, նա­խա­րա­րից փոր­ձե­ցինք ճշ­տել՝ հնա­րա­վո՞ր է Ա­մուլ­սա­րի հար­ցում օ­րեն­սդ­րու­թյուն փոխ­վի, ին­չը թույլ կտա հան­քը չշա­հա­գոր­ծել։