• Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  23.10.2020| 00:37
  Ինչ­պե՞ս կա­րող է տե­ռո­րիստ ստա­հա­կը կռ­վել հայ զին­վո­րի դեմ, ո­րի պա­պերն են գե­նե­րալ­ներ Լո­ռիս-Մե­լի­քո­վը, Մա­դա­թո­վը, մար­շալ­ներ Բաղ­րա­մյա­նը, Խամ­փե­րյան­ցը, Բա­բա­ջա­նյա­նը, ծո­վա­կալ Ի­սա­կո­վը։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  23.10.2020| 00:35
  Էր­դո­ղա­նի խա­ղը մեծ ա­րյու­նա­հե­ղու­թյամբ է ա­վարտ­վե­լու։ Ա­յո՛, նա կպաշտ­պա­նի Ադր­բե­ջա­նի շա­հե­րը և կկռ­վի մինչև վեր­ջին ադր­բե­ջան­ցին։ Հե­տո Ադր­բե­ջա­նը այլևս գո­յու­թյուն չի ու­նե­նա։ Իսկ Ա­լիևի հետ ի՞նչ կլի­նի։ Ա­սեմ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  16.10.2020| 00:20
  Ռու­սաս­տա­նում զար­մա­նում ենք, թե ո՞նց է կա­րո­ղա­նում փոքր տա­րած­քով և բնակ­չու­թյամբ Հա­յաս­տա­նը դի­մագ­րա­վել Թուր­քիա­յին և Ադր­բե­ջա­նին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  09.10.2020| 00:19
  Զուսպ մնա,- ասաց,- զսպաշապիկ Հագցրու զքեզ, մինչև բանա Քարտեզագիրը ձեռքի ափի Հեղափոխության խաթաբալան։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  09.10.2020| 00:18
  Նա­յե­ցի Ա­լիևի հար­ցազ­րույ­ցը և կր­կին ապ­շե­ցի նրա մտա­ծո­ղու­թյու­նից և պատ­մու­թյան չի­մա­ցու­թյու­նից։ Ա­լիևը զար­մա­նում է, թե ինչ­պե՞ս կա­րող է Ար­ցա­խը ան­կախ լի­նել։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  02.10.2020| 00:37
  Թուր­քիա­յին պետք է զս­պել: Ե­թե Ռու­սաս­տա­նը չզս­պի Թուր­քիա­յին, ա­պա նա չի էլ հասց­նի ան­գամ աչ­քը թար­թել, երբ ոչ միայն Ադր­բե­ջա­նը, այլև Ղրի­մը թուր­քա­կան նա­հանգ կդառ­նան: Միայն հի­մարն այդ­քան բան չի հաս­կա­նում:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  02.10.2020| 00:36
  Հա­յաս­տանն ու­նի բա­րո­յա­կան ի­րա­վունք Ար­ցա­խը ճա­նա­չե­լու որ­պես ան­կախ պե­տու­թյուն։ Սա շատ լավ պահ է ո­րո­շա­կի թես­տա­վո­րում ա­նե­լու հա­մար, այ­սինքն` չբա­վա­րար­վել միայն խոս­քե­րով, ա­նել գործ­նա­կան քայ­լեր։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  25.09.2020| 00:43
  Պե­տա­կան հա­մա­կարգ գո­յու­թյուն չու­նի, վար­չա­պե­տը բո­լո­րին հա­մո­զել է, որ կա ըն­դա­մե­նը մի մե­թոդ՝ աղ­մուկ և փո­ղո­ցա­յին պայ­քար: Կա խու­ժա­նա­պե­տու­թյուն, ո­րում հաղ­թում են գո­մի օ­րենք­նե­րը՝ ով բարձր է բա­ռա­չում, նա էլ հաղ­թում է:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  18.09.2020| 00:33
  Կար­ծում եմ, ժա­մա­նակն է՝ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ հս­տակ ամ­րագ­րել, որ հո­գե­կան լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ան­ձինք ի­րա­վունք չու­նե­ն զբա­ղեց­նե­լու քա­ղա­քա­կան բարձ­րա­գույն պաշ­տոն­ներ՝ վտան­գե­լով երկ­րի և ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գու­թյու­նը:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  11.09.2020| 01:08
  Մեր եր­կի­րը 10 տա­րի ա­ճել է. մի­ջին տա­րե­կան տն­տե­սա­կան ա­ճը ե­ղել է 10.5 տո­կոս, այդ ըն­թաց­քում աշ­խար­հում ե­ղել է նման ըն­դա­մե­նը 5 եր­կիր, այ­սինքն` մենք հն­գյա­կում ենք ե­ղել: