• Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  02.06.2020| 11:03
  Հոնկոնգի 3 միլիոն բնակիչները կարող են հավակնել բրիտանական քաղաքացիության, եթե իրենց քաղաքացիական իրավունքները վտանգող ՉԺՀ օրենքը սկսի կենսագործվել՝ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար Դոմինիկ Ռաաբը:
 • Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  02.06.2020| 10:57
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Սահմանադրության փոփոխությունների համառուսական քվեարկությունը նշանակվել է հուլիսի 1-ին: Հանրաքվեն պետք է լիներ ապրիլի 22-ին, բայց հետաձգվեց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով:
 • Շ.Մ.-ի ի­մա­ցած եր­կու եր­գը

  Շ.Մ.-ի ի­մա­ցած եր­կու եր­գը

  02.06.2020| 01:18
  «Մեր կի­նո­կենտ­րո­նը հիմ­նադր­վել է 2006թ-ին», -Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նը նկա­տի ու­նե­նա­լով՝ այս­պես է սկ­սում իր ֆեյս­բու­քյան բազ­մա­թիվ հրա­պա­րա­կում­նե­րից մե­կը կի­նո­ռե­ժի­սոր, կի­նոպ­րո­դյու­սեր Հով­հան­նես Գալս­տյանն ու նույն ա­նա­չառ օ­բյեկ­տի­վու­թյամբ շա­րու­նա­կում. «2017-ին տնօ­րե­նին ա­զա­տել են ու ան­ժամ­կետ ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար են նշա­նա­կել կի­նո­յի կա­ռա­վար­ման հետ նույ­նիսկ հե­ռա­վոր կապ չու­նե­ցող մե­կին, ով եր­կու բան է կա­րո­ղա­նում ա­նել՝ կեղծ մատ­նու­թյամբ գոր­ծեր սար­քել իր տխ­մար կա­ռա­վար­ման հետ ան­հա­մա­ձայ­նու­թյուն հայտ­նած մարդ­կանց դեմ ու պե­տա­կան եր­կու կո­պե­կով առ­նել մյուս­նե­րի լռու­թյու­նը»։
 • «Ներ­կա­յաց­ման ըն­թաց­քում ե­րե­խան հենց ինքն է ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  «Ներ­կա­յաց­ման ըն­թաց­քում ե­րե­խան հենց ինքն է ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  02.06.2020| 01:16
  Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան «հա­մազ­գա­յին» պե­տա­կան թատ­րո­նը ներ­կա­յա­նում է ման­կա­կան նոր նա­խագ­ծով։ Փոք­րիկ հան­դի­սա­տե­սը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նա դի­տե­լու, նաև մաս­նակ­ցե­լու Յու­րիս Զվիր­գզ­դին­շի «Փոք­րիկ մեղ­վի մեծ ճա­նա­պար­հոր­դու­թյու­նը» հե­քիա­թի բե­մա­կա­նաց­մա­նը։
 • «Իմ եր­կու գր­քե­րում էլ մե­կու­սաց­ման թե­ման այն­քան ակն­հայտ է ու մեծ, որ նրա կող­քին այս նոր մե­կու­սա­ցու­մը ծի­ծա­ղե­լի է»

  «Իմ եր­կու գր­քե­րում էլ մե­կու­սաց­ման թե­ման այն­քան ակն­հայտ է ու մեծ, որ նրա կող­քին այս նոր մե­կու­սա­ցու­մը ծի­ծա­ղե­լի է»

  02.06.2020| 01:14
  Արձա­կա­գիր Ա­ՐԱՄ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍԻ հետ զրու­ցել ենք Covid 19-ի պար­տադ­րած կա­նոն­նե­րի, գրո­ղա­կան կան­խա­տե­սում­նե­րի, ա­րա­մա­վե­տի­ս­յա­նա­կան բա­նաձևում­նե­րի, ինչ­պես նաև նրա նոր՝ դեռևս ան­տիպ գր­քի մա­սին։
 • Սա պե­տու­թ­յու՞ն է, թե՞ ըն­տա­նե­կան խոր­հուրդ

  Սա պե­տու­թ­յու՞ն է, թե՞ ըն­տա­նե­կան խոր­հուրդ

  02.06.2020| 01:10
  Վեր­ջին շր­ջա­նում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ու նրա ըն­տա­նի­քի շուրջ մաք­սա­նեն­գու­թյան փաս­տե­րի բարձ­րա­ձայ­նու­մից հե­տո իշ­խա­նու­թյան ու մաս­նա­վո­րա­պես վար­չա­պե­տի լռու­թյու­նը ինչ-որ կերպ հնա­րա­վոր էր հաս­կա­նալ, ա­ռա­վել ևս, որ հայ­տա­րար­վեց, թե դրան­ցով զբաղ­վում են ի­րա­վա­պահ­նե­րը։ Սա­կայն մեկ ան­գամ ու ա­ռանց «շաղ­գամ­նե­րի» պի­տի Փա­շի­նյա­նը կանգ­ներ, ու­ղիղ նա­յեր հա­սա­րա­կու­թյան աչ­քե­րին ու ա­սեր, որ ին­քը ոչ մի առն­չու­թյուն չու­նի այդ ա­մե­նի հետ, դրանք հո­րին­ված և սուտ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են, այ­նինչ Փա­շի­նյա­նը նա­խընտ­րեց «սար ու ձոր ընկ­նել» ու բա­զում հար­ցեր թող­նել օ­դում։
 • Իմ հո­նո­րա­րը թող լի­նի աշ­խար­հի ա­ռող­ջա­ցու­մը

  Իմ հո­նո­րա­րը թող լի­նի աշ­խար­հի ա­ռող­ջա­ցու­մը

  02.06.2020| 01:07
  Այս վեր­ջին ամս­վա ըն­թաց­քում ա­վե­լի հա­ճախ եմ հի­շում ժո­ղովր­դա­կան ա­սաց­ված­քը` չկա չա­րիք ա­ռանց բա­րի­քի, ո­րի սկզբ­նաղ­բյուրն ինձ հա­մար, ինչ­պես և իմ ի­մա­ցած գրե­թե բո­լոր ա­ռած-ա­սաց­վածք­նե­րի դեպ­քում, լու­սա­հո­գի մայրս է: Շատ մտա­ծե­ցի՝ ին­չու՞ կամ ինչ­պե՞ս է ստեղծ­վել այս ա­սաց­ված­քը:
 • Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  02.06.2020| 01:02
  Բազ­մա­հա­զար մար­դիկ ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի և այլ պաշ­տո­նյա­նե­րի հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի և հան­ցա­վոր քա­ղա­քա­կա­նու­թյան պատ­ճա­ռով նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թյամբ ո­մանց կող­մից մի­տում­նա­վոր տա­րած­վող սուտն ու կեղ­ծիքն ըն­դու­նում են ճշ­մար­տու­թյան տեղ:
 • «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  02.06.2020| 00:56
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՀՐԱ­ՉՅԱ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆՆ ա­սում է, որ օ­րերս հրա­պա­րա­կած տե­սա­նյու­թում, որ­տեղ անդ­րա­դար­ձել է Վա­տի­կա­նում նախ­կին դես­պան Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նին ու նախ­կին իշ­խա­նու­թյա­նը վե­րագր­վող հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին, խո­սել է ոչ թե ա­պա­ցուց­վե­լիք դեպ­քե­րի, այլ ար­դեն իսկ հաս­տատ­ված ա­պա­ցույց­նե­րի մա­սին:
 • Հեշտ է ա­սել` ա­նուղ­ղե­լի ռու­սա­սեր­ներ են

  Հեշտ է ա­սել` ա­նուղ­ղե­լի ռու­սա­սեր­ներ են

  02.06.2020| 00:54
  Օ­դե­սան մինչև այժմ էլ օ­կու­պաց­ված է թշ­նա­մու կող­մից: Ո՞վ պի­տի պա­տաս­խան տա սե­փա­կան ժո­ղովր­դի դեմ սան­ձա­զերծ­ված ա­հա­բեկ­չու­թյան ու ցե­ղաս­պա­նու­թյան հա­մար: ՈՒկ­րաի­նա­յում մո­լեգ­նում է բան­դե­րա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը: Իշ­խա­նու­թյու­նը պատ­կա­նում է Զե­լենս­կուն, բայց նա ոչն­չու­թյուն է: Իշ­խա­նու­թյու­նը պատ­կա­նում է նա­ցիո­նա­լիստ­նե­րին, իսկ կա­մա­կա­տար­նե­րին ղե­կա­վա­րում է ԱՄՆ-ը: