Սե­փա­կա­նու­թ­յան վե­րա­բաշ­խում

Սե­փա­կա­նու­թ­յան վե­րա­բաշ­խում
03.12.2019 | 01:01
Երբ այ­սօր­վա գոր­ծա­րար-օ­լի­գարխ­նե­րը գեթ մեկ ՓՄՁ էլ չու­նեին, ան­կա­խու­թյան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րից ար­տո­նյալ վի­ճա­կում հայ­տն­ված Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը վա­յե­լում էր օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­րե­հա­ճու­թյու­նը ու եր­բեք չէր խո­սում, հի­մա էլ չի խո­սում, թե ին­չեր էին ա­նում այդ տա­րի­նե­րին երկ­րի տն­տե­սու­թյան հետ։ Փո­խա­րե­նը ե­րեկ նա կար­ծես դա­տավ­ճիռ ներ­կա­յաց­նե­լու տո­նով ա­սել է, որ ի­րե­նից խլ­ված «Բջ­նի» գոր­ծա­րա­նը պետք է ի­րա­վա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րով վե­րա­դարձ­վի ի­րեն։ Օր­վա իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի գոր­ծա­րար Սու­քիա­սյա­նը հենց այն­պես չի այս դա­տավ­ճի­ռը կա­յաց­րել (խոսքն ա­մենևին այն մա­սին չէ, թե ժա­մա­նա­կին ինչ­պես է այն տր­վել մեկ այլ գոր­ծա­րա­րի)։
Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ար­դեն այդ ուղ­ղու­թյամբ ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ կան։ Գոր­ծա­րար Ռու­բեն Հայ­րա­պե­տյա­նի բիզ­նես­նե­րը, նախ­կին գոր­ծու­նեու­թյունն այս օ­րե­րին հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում են։ Իսկ «Բջ­նի» գոր­ծա­րա­նի (ում այս պա­հին պատ­կա­նում է այն) հետ կապ­ված գոր­ծար­քը, թերևս, կի­զա­կե­տում է։ Դա­տե­լով Սու­քիա­սյա­նի ինք­նավս­տա­հու­թյու­նից, կա­րե­լի է ա­սել, որ գոր­ծա­րա­նը կր­կին վե­րա­դարձ­վե­լու է նրան։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3345

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ