• Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  21.07.2020| 16:55
  2020 թվի հու­նի­սի 24-ը հա­կա­սա­կան զգաց­մունք­նե­րով հա­րուստ օր ստաց­վեց ինձ հա­մար: Մի կող­մից հպար­տու­թյուն զգաց­մունք կար՝ կապ­ված ֆա­շիս­տա­կան Գեր­մա­նիա­յի դեմ տա­րած պատ­մա­կան հաղ­թա­նա­կի 75-ա­մյա­կի և դրան նվիր­ված զո­րա­հան­դե­սի հետ:
 • «Է­վո­լու­ցիա­յի ըն­թաց­քում ձևա­վոր­վում են ար­ժեք­ներ, ո­րոնք ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում կեր­տում են պատ­մու­թ­յուն»

  «Է­վո­լու­ցիա­յի ըն­թաց­քում ձևա­վոր­վում են ար­ժեք­ներ, ո­րոնք ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում կեր­տում են պատ­մու­թ­յուն»

  10.07.2020| 01:03
  Ազ­գի հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը ազ­գա­յին միաս­նու­թյունն է, այ­սինքն` ազ­գա­յին ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյու­նը, ի­րեն ամ­բող­ջի մաս­նի­կը զգա­լու գի­տակ­ցու­թյու­նը: Ազ­գի մա­սին խո­սե­լիս, ազ­գա­յին գա­ղա­փար­նե­րը և ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րը տար­բե­րա­կե­լուց ա­ռաջ պի­տի հաս­կա­նանք, թե ին­չով է դրսևոր­վում ան­հատ-ազգ հա­րա­բե­րու­թյու­նը:
 • Որ ա­րա­տա­վոր­ված չմ­նա մյուս (1903 թ. ծն­ված) Նի­կո­լի՝ Վար­դա­նի որ­դու, բա­րի ա­նու­նը

  Որ ա­րա­տա­վոր­ված չմ­նա մյուս (1903 թ. ծն­ված) Նի­կո­լի՝ Վար­դա­նի որ­դու, բա­րի ա­նու­նը

  30.06.2020| 00:22
  Հու­նի­սի 24-ին Մոսկ­վա­յի Կար­միր հրա­պա­րա­կում տե­ղի ու­նե­ցած Մեծ հաղ­թա­նա­կի 75-ա­մյա զո­րա­հան­դե­սին, ի թիվս ֆա­շիզ­մին պար­տու­թյան մատ­նած այլ ազ­գե­րի և եր­կր­նե­րի, հա­յոց Ե­ռա­գույ­նի ներ­քո, խրոխտ քայ­լե­րով մաս­նակ­ցեց նաև Հա­յաս­տա­նի հե­րո­սա­կան բա­նա­կի զո­րա­ջո­կա­տը:
 • Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը խժ­ռում է ոչ թե իր, այլ ազ­գի զա­վակ­նե­րին

  Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը խժ­ռում է ոչ թե իր, այլ ազ­գի զա­վակ­նե­րին

  26.06.2020| 01:43
  Բա­րե­կամ­ներ, այ­սօր խո­սենք ստա­լի­նյան բռ­նու­թյուն­նե­րի ևս մեկ զո­հի՝ մեր ա­մե­նաք­նա­րա­կան ար­ձա­կա­գիր­նե­րից մե­կի՝ Ակ­սել Բա­կուն­ցի մա­սին:
 • Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  26.06.2020| 01:02
  Ռուս և խոր­հր­դա­յին արևե­լա­գետ, մու­սուլ­մա­նա­գետ, թուր­քա­գետ Վա­սի­լի Բար­տոլ­դը Ադր­բե­ջա­նի պատ­մու­թյան հա­մա­ռոտ տե­սու­թյան մեջ գրում է, որ «կով­կա­սյան Ադր­բե­ջան» ան­վա­նու­մը գոր­ծա­ծու­թյան մեջ է մտել միայն հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո։
 • Այսօր աշխարհի վերջն է

  Այսօր աշխարհի վերջն է

  21.06.2020| 10:41
  Աշխարհի վերջը: Մարդկության ավարտը: Տիեզերքի ու երկրի անհետացումը: Այս միֆերն ուղեկցել են մարդկության ամբողջ պատմությանը՝ ստեպ-ստեպ դառնալով օրվա թեմա:
 • Հայ քա­ղա­քակր­թու­թեան կո­րուստ­նե­րը 1914-էն 1918

  Հայ քա­ղա­քակր­թու­թեան կո­րուստ­նե­րը 1914-էն 1918

  19.06.2020| 01:13
  Ման­կա­վարժ, պատ­մա­բան, բա­նա­սեր Գևորգ Մես­րո­պի (Գևորգ Տեր-Մես­րո­պյա­նի) այս հոդ­վա­ծը տպագր­վել է 1919 թ. հուն­վա­րին Կ. Պոլ­սի «Շանթ» պար­բե­րա­կա­նում:
 • Դրոն էլ է հանգ­չել այս­տեղ

  Դրոն էլ է հանգ­չել այս­տեղ

  19.06.2020| 00:13
  Օու­բորն լե­ռան ստո­րո­տում ժա­մա­նա­կին գյու­ղա­կան գե­րեզ­մա­նա­տուն էր, ո­րը հե­տա­գա­յում պետք է դառ­նար մեծ գե­րեզ­մա­նա­տուն և ԱՄՆ այ­ցե­լած յու­րա­քան­չյուր զբո­սաշր­ջի­կի այ­ցե­լու­թյան ցան­կա­լի վայր: Այն գտն­վում է Քեմբ­րիջ և ՈՒո­թեր­թաուն քա­ղաք­նե­րի սահ­մա­նագ­ծին` Բոս­տո­նից 4 մղոն հե­ռու:
 • Հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թ­յան պատ­մու­թ­յան չգե­րա­զանց­ված և հո­յա­կերտ տա­ճա­րը

  Հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թ­յան պատ­մու­թ­յան չգե­րա­զանց­ված և հո­յա­կերտ տա­ճա­րը

  12.06.2020| 02:45
  Զվարթ­նո­ցի եր­բեմ­նի վե­հա­շուք տա­ճա­րը գտն­վում է Վա­ղար­շա­պա­տից ե­րեք կի­լո­մետր դե­պի արևելք, Երևան-Էջ­միա­ծին խճու­ղու հա­րա­վա­յին կող­մում։ Կա­ռուց­վել է տե­ղան­քի նկատ­մամբ յոթ աս­տի­ճան (սա­լա­հա­տա­կի հետ) բարձ­րաց­ված հար­թա­կի վրա և ի­րե­նից ներ­կա­յաց­րել է ե­ռաս­տի­ճան, բազ­մա­նիստ, հետզ­հե­տե նվա­զող տրա­մագ­ծե­րով ե­րեք գլա­նա­յին ծա­վալ­նե­րի ներ­դաշ­նակ ամ­բող­ջու­թյամբ կենտ­րո­նագմ­բեթ հո­րին­վածք:
 • Հընթացս համալրելով նորահայտ հուշարձանների ցանկը

  Հընթացս համալրելով նորահայտ հուշարձանների ցանկը

  10.06.2020| 13:06
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում ստեղծվում է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն, որը ոչ միայն զբաղվելու է ընթացիկ հարցերով, այլ նաև մասնակցելու է ոլորտի քաղաքականության մշակման և օրենսդրության կատարելագործման աշխատանքներին: