Ասում են...

Ասում են...
06.03.2020 | 00:55

…թե Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Մա­սիս Մա­յի­լյա­նի հա­մա­կիր­նե­րը բա­ցար­ձակ ոգևոր­ված չեն վեր­ջի­նիս` Սամ­վել Բա­բյա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ։ Բանն այն է, որ Մա­սի­սը, խառն­վե­լով Սյա­մո­յի ար­կա­ծախն­դիր, մի քա­նի ան­գամ դատ­վա­ծու­թյան «սինդ­րո­մին», կա­րող է կորց­նել իր «ցի­վիլ» մար­դու համ­բա­վը, մա­նա­վանդ որ «կո­ման­դու­յուշ­չին» ու իր կողմ­նա­կից­նե­րը չեն եր­կն­չում ի­րենց ու Մա­սի­սի «դու­խի» ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րից այս­տեղ-այն­տեղ խո­սե­լու գայ­թակ­ղու­թյու­նից:

Սա­կայն ա­սում են` «ա­մե­նացն­ցո­ղը» ե­ղել է այն, որ մե­խա­նի­կա­կան այդ միաս­նու­թյու­նը ար­վել էր «սո­րո­սա­կա­նե­րի» հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մեջ մե­ղադր­վող Մա­սի­սի ե­րե­սը «պարզ ա­նե­լու» հա­մար, ո­րով­հե­տեւ Սյա­մոն Ղա­րա­բա­ղը ռու­սա­կան պրո­տեկ­տո­րա­տի տակ տես­նե­լու մար­մաջ ու­ներ, եզ­րե­րը հա­վա­սա­րակշ­ռե­լու` կոմպ­լե­մեն­տա­րիզ­մով։ Սա­կայն Սյա­մո­յի` Ռու­սաս­տան մուտ­քի ար­գե­լա­փակ­ման հետ կապ­ված լու­րե­րը փլու­զել են նաև այդ մի­ֆը, և հի­մա եր­կուսն էլ հայ­տն­վել են կոտր­ված տաշ­տա­կի ա­ռաջ` ա­մեն­քը յու­րով­սանն:

Դիտվել է՝ 18272

Մեկնաբանություններ