• Հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում՝ Իրանի պետական պասիվության սոուսի տակ

  Հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում՝ Իրանի պետական պասիվության սոուսի տակ

  24.11.2020| 10:19
  Բավարար պատասխանատու՞ է գործել Իրանի ԱԳՆ-ն Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կարգավորման փորձի մեջ՝ շատերն են շարունակում այս հարցը տալ: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի առաջարկը Ռուսաստանի միջնորդությամբ և շատ երկար տատանումներից հետո:
 • Մա­նե Թան­դի­լ­յա­նը՝ Ար­ցա­խի սո­ցապ­նա­խա­րա՞ր

  Մա­նե Թան­դի­լ­յա­նը՝ Ար­ցա­խի սո­ցապ­նա­խա­րա՞ր

  24.11.2020| 01:35
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան կա­ռա­վար­ման խոր­հր­դի նախ­կին ան­դամ Մա­նե Թան­դի­լյա­նը մոտ ա­պա­գա­յում կա­րող է Ար­ցա­խի սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րար նշա­նակ­վել:
 • Դա­դի­վան­քի հար­ցը Վե­հա­փառն է լու­ծել

  Դա­դի­վան­քի հար­ցը Վե­հա­փառն է լու­ծել

  24.11.2020| 01:34
  Դա­դի­վան­քի վա­նա­կան հա­մա­լիրն ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին չի անց­նի Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ի ջան­քե­րի շնոր­հիվ: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ Գա­րե­գին Բ-ն ան­ձամբ է խնդ­րել Հա­մայն Ռու­սիո պատ­րիարք Կի­րի­լին ինչ-որ ձևով լու­ծել Դա­դի­վան­քի հարցն ու թույլ չտալ, որ այն Ադր­բե­ջա­նին անց­նի:
 • Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու կամ առն­վազն կաս­կա­ծե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու կամ առն­վազն կաս­կա­ծե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  24.11.2020| 01:04
  Զբա­ղեց­նե­լով ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը և լի­նե­լով Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան անվ­տան­գու­թյու­նը ե­րաշ­խա­վո­րող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վար, գլ­խա­վո­րե­լով նաև ՀՀ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չի ձեռ­նար­կել անհ­րա­ժեշտ հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ` թշ­նա­մու կող­մից Շու­շիի գրա­վու­մը թույլ չտա­լու հա­մար` ի­մա­նա­լով հան­դերձ, որ Շու­շին իր դիր­քով ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նի Ար­ցա­խի հա­մար:
 • Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

  Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

  24.11.2020| 00:38
  Մեր ապ­րած ա­մեն օրն ա­վե­լի շատ է բա­ցա­հայ­տում ան­ցա­ծի հրե­շա­վոր էու­թյու­նը։ Հրե­շա­վոր՝ ողջ հայ ժո­ղովր­դի հա­մար։ Եվ Հա­յաս­տա­նի ԶՈՒ գլ­խա­վոր շտա­բի նախ­կին պետ Մով­սես Հա­կո­բյա­նի մա­մու­լի կոն­ֆե­րան­սը հա­մո­զիչ ա­պա­ցույց է, որ մեր ազ­գը պե­տա­կան խոր դա­վա­ճա­նու­թյան է են­թարկ­վել։
 • Ո՞ր կե­տի հա­մար է պայ­քա­րել Փա­շի­ն­յա­նը

  Ո՞ր կե­տի հա­մար է պայ­քա­րել Փա­շի­ն­յա­նը

  24.11.2020| 00:27
  ՌԴ ղե­կա­վա­րի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներն ու բա­ցա­հայ­տում­նե­րը Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ու հան­րա­յին կյան­քում սա­ռը ցն­ցու­ղի ազ­դե­ցու­թյուն թո­ղե­ցին։ Օ­րերս Վլա­դի­միր Պու­տի­նը բաց տեքս­տով հայ ժո­ղովր­դին հաս­կաց­րեց, որ այն փաս­տա­թուղ­թը, որն այ­սօր սե­ղա­նին է, Ա­լիևի հետ հե­ղի­նա­կել է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։
 • Որտեղ չի ա­վարտ­վում Ար­ցա­խը

  Որտեղ չի ա­վարտ­վում Ար­ցա­խը

  24.11.2020| 00:20
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում է, թե ե­ռա­կողմ հայ­տա­րա­րու­թյու­նում ա­նո­րոշ կե­տեր կան, ո­րոնք պետք է հս­տա­կեց­վեն։
 • «Նի­կո­լը, իշ­խա­նու­թ­յան գա­լով, ե­կե­ղե­ցին, վե­հա­րա­նը պղ­ծեց, գնա­լիս էլ Շու­շին հանձ­նեց, ծա­խեց»

  «Նի­կո­լը, իշ­խա­նու­թ­յան գա­լով, ե­կե­ղե­ցին, վե­հա­րա­նը պղ­ծեց, գնա­լիս էլ Շու­շին հանձ­նեց, ծա­խեց»

  24.11.2020| 00:11
  Հայտ­նի ա­զա­տա­մար­տիկ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ, որ ար­ցա­խյան ա­ռա­ջին պա­տե­րազմն ան­ցած զին­վո­րա­կան է, այս պար­տու­թյան մեջ տես­նում է բազ­մա­թիվ հան­գա­մանք­ներ և ա­ռա­ջին հեր­թին այն, որ մենք շատ հե­ռա­ցանք Աստ­ծուց և պատժ­վե­ցինք։
 • Բերդաշենի հարցն Արցախի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է

  Բերդաշենի հարցն Արցախի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է

  23.11.2020| 22:39
  Այսօր մամուլում լուրեր են շրջանառվել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ռուսական կողմի ներկայացուցչի հետ օր-օրի մոտենում են ԱՀ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնքի վարչական սահմաններին։
 • Ղարաբաղում ականի պայթյունից ռուս սպա է վիրավորվել

  Ղարաբաղում ականի պայթյունից ռուս սպա է վիրավորվել

  23.11.2020| 22:35
  Լեռնային Ղարաբաղում ականի պայթյունից ռուս խաղաղապահ է վիրավորվել, հայտնել են ՌԴ ՊՆ-ից: