• Դրամական աջակցության համար դիմումների ընդունման կայքը

  Դրամական աջակցության համար դիմումների ընդունման կայքը

  07.04.2020| 14:50
  Գործարկվել է online.ssa.am կայքը, որի միջոցով կարող եք տեղեկանալ՝ արդյոք հանդիսանո՞ւմ եք ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված սոցիալական ծրագրերի շահառու, թե ոչ:
 • Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  07.04.2020| 11:04
  Ճապոնիան պատրաստվում է արտակարգ դրություն սահմանել կորոնավիրուսի տարածման պատճառով: Հնարավոր է՝ արդեն երեքշաբթի՝ հաղորդում են Ռեյտերսը և Ֆրանս պրեսը՝ հղում անելով Ճապոնիայի լրատվամիջոցներին:
 • Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը

  Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը

  07.04.2020| 01:18
  «Փաս­տե­լով 2015-ին ICAO-ի կող­մից Հա­յաս­տա­նին տր­ված բարձր գնա­հա­տա­կա­նը` ապ­րի­լի 3-ի մի շարք հոդ­ված­նե­րում նկա­րագր­ված խն­դիր­նե­րը ներ­կա­յաց­վում են որ­պես ՔԱԿ-ի նոր նա­խա­գա­հի մեղ­քը։ Ես քա­ջա­տե­ղյակ եմ այդ խն­դիր­նե­րին, քան­զի վեր­ջերս հան­դես եմ ե­կել հե­տա­զո­տա­կան զե­կույ­ցով, ո­րում ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րել եմ իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ուղ­ված ՔԱԿ-ի նա­խա­գա­հին։
 • Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  07.04.2020| 00:51
  ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Facebook-ի իր է­ջում ե­րեկ ա­ռա­վո­տյան հան­դես գա­լով լայ­վով, նշե­լով, որ ապ­րի­լի 5-ին Հա­յաս­տա­նում ու­նե­ցել ենք նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տա­վոր­ման 263 դեպք և դրա­կան է ե­ղել այդ դեպ­քե­րից ըն­դա­մե­նը 11-ը, ին­չը վեր­ջին շա­բաթ­նե­րի հա­մար ան­նա­խա­դեպ դի­նա­մի­կա է, ա­սաց. «Ե­թե մեր կան­խա­վար­կածն ար­դա­րա­նա, կն­շա­նա­կի, որ եր­կու­շաբ­թի օր­վա­նից ար­դեն հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք մտա­ծել ռե­ժի­մի թու­լա­ցում­նե­րի մա­սին»:
 • 26500 դրամ. ծաղր ՀՀ հպարտ քա­ղա­քա­ցու նկատ­մամբ

  26500 դրամ. ծաղր ՀՀ հպարտ քա­ղա­քա­ցու նկատ­մամբ

  07.04.2020| 00:36
  Ի  տար­բե­րու­թյուն պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, որ միա­բե­րան ո­րո­շել են՝ նա­խորդ ամս­վա պար­գևատ­րում­նե­րից հրա­ժար­վել ու դրանք ուղ­ղել ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մար բաց­ված հա­տուկ հաշ­վե­հա­մա­րին, գոր­ծա­դի­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նման զո­հո­ղու­թյան չեն գնա:
 • ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թ­յան ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րե­նին, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի պե­տին, «Ի­րա­տե­սի» խմ­բագ­րու­թ­յա­նը

  ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թ­յան ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րե­նին, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի պե­տին, «Ի­րա­տե­սի» խմ­բագ­րու­թ­յա­նը

  07.04.2020| 00:24
  Ի լրումն հնա­րա­վոր հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րին ուղղ­ված Մար­տին Հու­րի­խա­նյա­նի ս/թ փետր­վա­րի 28-ի հայ­տա­րա­րու­թյան, այդ մա­սին երկ­րի բաձ­րաս­տի­ճան ան­ձանց ի­րա­զեկ­ման (տե՛ս «Ի­րա­տե­սի» 28.02.2020 թվագ­րու­թյամբ «Հայ կի­նո­յի ա­ռայժմ հա­վեր­ժա­կան ժ/պ-ն ու նրա ձա­խա­վեր գոր­ծու­նեու­թյու­նը» հրա­պա­րա­կու­մը)․․․
 • Մի պարզ հարց բազ­մա­զա­վակ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  Մի պարզ հարց բազ­մա­զա­վակ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  07.04.2020| 00:13
  Ոչ թե ե­րեք ժամ «լայվ» պի­տի մտ­նել, «պա­տա­հա­կան» զան­գե­րով ճշ­տել, թե ինչ է կա­տար­վում քո երկ­րի քա­ղա­քա­ցու հետ, ո­րին ըն­դա­մե­նը եր­կու տա­րի ա­ռաջ ոս­կե սա­րեր խոս­տա­ցար ու նրա ու­սե­րի վրա­յով նս­տե­ցիր վար­չա­պե­տա­կան ա­թո­ռին, այլ ձեռ­քե­րը «քշ­տած» պի­տի լծ­վեիր վե­րա­հաս վտան­գը կան­խե­լու գոր­ծին։
 • Պարգևավ­ճա­րը՝ հաց­փո­րի աշ­խա­տա­վար­ձով, ծա­ռա­յո­ղա­կան մե­քե­նան՝ հե­ծա­նի­վով փո­խա­րի­նեք

  Պարգևավ­ճա­րը՝ հաց­փո­րի աշ­խա­տա­վար­ձով, ծա­ռա­յո­ղա­կան մե­քե­նան՝ հե­ծա­նի­վով փո­խա­րի­նեք

  06.04.2020| 00:24
  Ո­րոշ ապ­րանք­նե­րի գնա­ճի մա­սին «Ի­րա­տե­սը» դեռ եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ էր գրել: Այ­սօր ար­դեն հա­մա­տա­րած գնա­բարձ­րա­ցու­մը քա­ղա­քա­ցի­նե­րը սե­փա­կան մաշ­կի վրա են զգում: Հին ու նոր օ­լի­գարխ­նե­րը, որ մեր օ­րե­րում «դու­խով» իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից «խո­շոր գոր­ծա­րար» բարձ­րա­գույն տիտ­ղոսն են ստա­ցել, դան­դաղ ու ան­ն­շմար քայ­լե­րով օգտ­վում են ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ու մարդ­կան­ցից հետ բե­րում այն գու­մար­նե­րը, որ «նվի­րա­բե­րել» են իշ­խա­նա­մերձ տար­բեր հիմ­նադ­րամ­նե­րի:
 • Не так ст­рашен черт, как его малюют!

  Не так ст­рашен черт, как его малюют!

  03.04.2020| 01:07
  Եվ այս­պես «կո­ռո­նա­վի­ռուս». մի­տում­նա­վոր եմ կո­րո­նա­վի­րուս օ­տար բա­ռը գրում օ­տար լեզ­վի հն­չո­ղու­թյամբ, որ­պես­զի ար­տա­հայ­տեմ իմ բո­ղո­քը։
 • Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից: