• Չկան ծննդատներ, չկան նաև դրանց հետ կապված խնդիրնե՞ր

  Չկան ծննդատներ, չկան նաև դրանց հետ կապված խնդիրնե՞ր

  15.01.2020| 15:01
  Առողջապահությունն այն խիստ կարևոր ոլորտներից է, որտեղ յուրաքանչյուր որոշում և օրենք պետք է, ինչպես ժողովուրդն է ասում, յոթ չափել, նոր մեկը կտրել։ Մինչդեռ այսօրվա կառավարության, որ աչքի է ընկնում իմպուլսիվ որոշումների առատությամբ, գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտի պատասխանատուի այս կամ այն որոշում արժանանում է հանրության մեծ դժգոհությանը։
 • «Պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին գե­ղեց­կաց­նում է հա­մես­տու­թ­յու­նը, ոչ թե ֆեյս­բուք­յան գրա­ռու­մը»

  «Պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին գե­ղեց­կաց­նում է հա­մես­տու­թ­յու­նը, ոչ թե ֆեյս­բուք­յան գրա­ռու­մը»

  14.01.2020| 03:37
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է բժիշկ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան կազ­մա­կեր­պիչ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ՅԱ­ՆԸ:
 • «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  «Կարևո­րել ենք ման­կա­կան և մայ­րա­կան մա­հա­ցու­թ­յու­նը կան­խար­գե­լե­լու խն­դի­րը»

  10.01.2020| 01:37
  Մա­րա­լի­կում ար­շա­լույս­նե­րը խա­ղաղ չէին։ Նոր տա­րին նոր խն­դիր­ներ ա­ռա­ջաց­րեց մա­րա­լիկ­ցի­նե­րի հա­մար. բնա­կիչ­նե­րը պատ­րաստ են ան­գամ ճա­նա­պարհ փա­կե­լու, քա­նի որ փակ­վում է Մա­րա­լի­կի ծնն­դա­տու­նը։
 • 2-ամյա փոքրիկը հազվագյուտ հիվանդության պատճառով տատիկի տեսք ունի

  2-ամյա փոքրիկը հազվագյուտ հիվանդության պատճառով տատիկի տեսք ունի

  21.12.2019| 12:52
  Բրիտանական Լեսթեր քաղաքի երկամյա փոքրիկը, ըստ երևույթին, աշխարհի միակ բնակչուհին է, որ տառապում է դիսպլազիայի հազվագյուտ տեսակով, կամ, այսպես ասած, «Բենջամին Բաթոնի» հիվանդությամբ:
 • Մրցանակակիրների շարքում բժշկագիտության ոլորտի առաջատարներն էին

  Մրցանակակիրների շարքում բժշկագիտության ոլորտի առաջատարներն էին

  21.12.2019| 12:44
  Հարցումների և անկախ փորձագիտական հետազոտությունների արդյունքում ընտրված տասնյակ բժիշկներ արժանացան «Որակի նշան» մրցանակի: Մրցանակաբաշխությունը կայացավ դեկտեմբերի 20-ին՝ «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում:
 • Ապահովագրվեն, բայց ինչով

  Ապահովագրվեն, բայց ինչով

  17.12.2019| 13:01
  Առողջապահական ապահովագրությունը, որը բավական բուռն հանրային քննարկման արժանացավ, պատճառն իրականում ոչ այնքան դրա կարևորությունը չհասկանալն էր, այլ որ այսօր առանց այն էլ ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների վզին նոր հարկատեսակ է փաթաթվելու։
 • Քաղց­կե­ղը նա­հան­ջում է նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի առջև

  Քաղց­կե­ղը նա­հան­ջում է նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի առջև

  12.11.2019| 01:22
  «Է­րե­բու­նի» բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պրո­ֆե­սոր Հա­րու­թյուն Քուշ­կյա­նի կող­մից կա­տար­ված ներդ­րու­մը լավ նա­խա­դրյալ է օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րող­նե­րի հա­մար վս­տա­հու­թյան դաշտ ձևա­վո­րե­լու ա­ռու­մով։ Գաղտ­նիք չէ, որ օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րող­նե­րը հետևում են տե­ղի ներդ­րում­նե­րի քա­նա­կին և ծա­վա­լին։
 • Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  08.11.2019| 00:41
  Իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­նընդ­հատ տար­փո­ղում են ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տում ի­րենց հա­ջո­ղու­թյուն­ներն ու ձեռք­բե­րում­նե­րը‚ սա­կայն հի­վան­դա­նոց­նե­րի դռ­ներն ըն­կած մար­դիկ ար­ձա­նագ­րում են‚ որ վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում այս ո­լոր­տում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հան­գեց­րել են շատ ու շատ բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րի։
 • Մի կոտ ոս­կի ՀՀ ԱՆ-ի հա­նե­լու­կը լու­ծո­ղին

  Մի կոտ ոս­կի ՀՀ ԱՆ-ի հա­նե­լու­կը լու­ծո­ղին

  25.10.2019| 00:25
  Քա­ղա­քա­յին տրանս­պոր­տը վեր­ջին... չէ, բնավ վեր­ջին շն­չում չէ, այն վա­ղուց է շն­չա­հեղձ ե­ղել, պար­զա­պես այ­լընտ­րան­քի բա­ցա­կա­յու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված տա­նում է իր ծանր լու­ծը, գրաս­տի հա­մա­ռու­թյամբ և համ­բե­րու­թյամբ։
 • Չի կարելի այսպիսի մեծ կառույցը փակել ինչ-որ ամբիցիաների պատճառով

  Չի կարելի այսպիսի մեծ կառույցը փակել ինչ-որ ամբիցիաների պատճառով

  15.10.2019| 13:05
  Տուբերկուլյոզով ամեն մի հիվանդ իր հետևից 10 հոգի կտանի: Դրա համար անթույլատրելի է այդ որոշումը, որը նախարարությունը կարծես չի գիտակցում՝ Tert.am-ին ասել է Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի աշխատակիցներից մեկը: Նրանք գործադուլ են անում Առողջապահության նախարարության դիսպանսերի ֆինանսավորման նվազեցման և ընդհանրապես փակելու որոշման դեմ: