ReAnimania 2019
 
 • Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  15.10.2019| 01:23
  Միան­գա­մից ա­սենք, որ վեր­նագ­րում պար­փակ­ված միտ­քը վե­րա­բե­րում է Լիխ­տենշ­տայն-Հա­յաս­տան, Նոր­վե­գիա-Իս­պա­նիա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում գրանց­ված 1։1 ար­դյուն­քին, բայց ոչ հետևանք­նե­րին, քան­զի դրանք բո­լո­րո­վին տար­բեր բա­նե­րի մա­սին են խո­սում, ու ե­թե հետևանք­նե­րը թո­ղած՝ պի­տի ար­դյուն­քով ոգևոր­վենք, ի՞նչ ա­սեմ, ու­րեմն ա­վե­լի քան ո­ղոր­մե­լի վի­ճա­կում ենք։ Ման­րա­մաս­նե­րի մա­սին՝ ստորև ներ­կա­յաց­վե­լիք խմ­բա­յին հատ­վա­ծում, իսկ մինչ այդ ա­սենք, որ ա­հա և ե­կավ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­ներն ըստ խմ­բե­րի ներ­կա­յաց­նե­լու ժա­մա­նա­կը, քան­զի ար­դեն շատ ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նենք ող­նա­շա­րա­վոր­ված ի­րո­ղու­թյան մա­սին խո­սե­լու, քա­նի որ գե­րա­զան­ցա­պես հս­տակ տա­րան­ջատ­ված են ինչ­պես բա­ցա­հայտ ա­ռա­ջա­տար­նե­րը, այն­պես էլ նույն­քան ակն­հայտ հետ­նա­պահ­նե­րը: Եվ այ­սու­հան­դերձ նշենք, որ ընտ­րյալ­նե­րի ցան­կում հայ­տն­վե­լու պայ­քարն ա­ռան­ձին խմ­բե­րում դեռևս շա­րու­նակ­վում է:
 • «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  15.10.2019| 01:19
  Շու­տով ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին կլի­նի լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հայ մե­ծե­րի հետ նա­մա­կագ­րու­թյուն-հու­շագ­րու­թյու­նը: Ա­սա­տուր Գյու­զե­լյա­նը ծն­վել է 1932-ին Կի­լի­կիա­յի Սո­վուղ Օ­լուխ գյու­ղում, 1939-ին տե­ղա­փոխ­վել է Սի­րիա: 1957-ին հրա­վիր­վել է դա­սա­վան­դե­լու Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նում: 1964-ին ըն­տա­նի­քով հաս­տատ­վել է Լոն­դո­նում: Բազ­մա­թիվ հոդ­ված­նե­րի, պատմ­վածք­նե­րի, գրա­կան, պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի hե­ղի­նակ է:
 • 7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  7-րդ տա­րին է, ինչ լճի մա­կար­դա­կի բնա­կա­նոն բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­ված է

  15.10.2019| 01:12
  Հա­մոզ­ված ենք, որ Սևա­նա լճի խեղ­ված ճա­կա­տագ­րով խիստ մտա­հոգ­ված մեր հան­րու­թյան ճն­շող մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ան­համ­բե­րու­թյամբ էր սպա­սում մեր երկ­րի նոր, ի­րա­վա­կան և ար­դար կա­ռա­վա­րու­թյան «հայտ­նու­թյա­նը», ի­րա­վամբ հույս տա­ծե­լով, որ ա­ռա­ջին իսկ պա­հից կա­ռա­վա­րու­թյունն ան­հա­պաղ կլծ­վի լր­ջո­րեն խա­թար­ված, իր գու­ցե և ան­բու­ժե­լի է­կո­հա­մա­կար­գով ար­դեն իսկ մահ­վան եզ­րին հա­սած, եր­կար տա­րի­ներ փր­կու­թյան սպա­սած լճի շատ դժ­վա­րին խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ա­ռա­քի­նի գոր­ծին։
 • Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  15.10.2019| 00:59
  Ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյուն ա­ռիթ է դառ­նում նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րի, նոր, մինչ այդ գո­յու­թյուն չու­նե­ցող երևույթ­նե­րի դրսևոր­ման: Բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև թավ­շե հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ո­րից հե­տո Երևա­նը դար­ձավ աղ­բա­կու­տակ քա­ղաք:
 • «Սյունիքի մարզը պատերազմող երկիր է, յուրաքանչյուր փակ դուռ հավասարազոր է պոստի լքման»

  «Սյունիքի մարզը պատերազմող երկիր է, յուրաքանչյուր փակ դուռ հավասարազոր է պոստի լքման»

  15.10.2019| 00:51
  Սյու­նի­քի մար­զի Տավ­րուս (նախ­կին` Դով­րուս) գյու­ղը 1989-90 թթ. վե­րաբ­նա­կեց­վել է Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած հա­յե­րով ու Կա­պա­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նի այլ բնա­կա­վայ­րե­րից ե­կած բնա­կիչ­նե­րով:
 • Բավական է թի­րա­խա­վո­րեք պա­տե­րազմ ան­ցած մարդ­կանց

  Բավական է թի­րա­խա­վո­րեք պա­տե­րազմ ան­ցած մարդ­կանց

  15.10.2019| 00:47
  Ար­ցա­խի հե­րոս Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի` LIVEnews.am-ին օ­րերս տված հար­ցազ­րույցն ակն­հայ­տո­րեն տե­ղիք է տվել իշ­խա­նու­թյան գնա­լով նոս­րա­ցող փա­շի­նյա­նա­կան թևի ու վար­չա­պե­տի ֆեյս­բու­քյան մանկ­լա­վիկ­նե­րի` նրան ստր­կամ­տո­րեն ծա­ռա­յող հաճ­կա­տար­նե­րի, պնա­կա­լեզ­նե­րի հիս­տե­րիա­յին: Ար­ցա­խի հե­րո­սի հաս­ցեին հայ­հո­յանք­ներն ու սպառ­նա­լիք­նե­րը, նույ­նիսկ նրան հե­րո­սի կո­չու­մից զր­կե­լու պա­հանջ­նե­րը հա­ջոր­դում են մի­մյանց, քա­ղա­քա­կան մթ­նո­լոր­տը գնա­լով շի­կա­նում է ու դառ­նում տագ­նա­պա­լի:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.10.2019| 00:40
  ...թե նոր Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի հա­մար «հա­զար դրամ­նե­րի» հիմ­նադ­րա­մը Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան է դար­ձել, ո­րից կա­րող են ցած նետ­վել:
 • Նախ­կին փոխ­նա­խա­րա­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նի

  Նախ­կին փոխ­նա­խա­րա­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նի

  15.10.2019| 00:35
  «Ի­րա­տե­սի» նա­խորդ հա­մար­նե­րում գրել ենք, որ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան կազ­մում գտն­վող ո­րոշ վար­չու­թյուն­ներ ու բա­ժին­ներ կա­րող են միա­վոր­վել ստեղծ­վե­լիք Հու­շար­ձա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան կո­մի­տեում:
 • Կշր­ջա­փա­կե՞ն ՍԴ-ն

  Կշր­ջա­փա­կե՞ն ՍԴ-ն

  15.10.2019| 00:32
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը ե­րեկ ե­րե­կո­յան ո­րո­շում կա­յաց­րեց մեր­ժել Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դի­մու­մի հի­ման վրա Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի դա­տա­վոր Հրայր Թով­մա­սյա­նի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բե­րյալ գոր­ծի քն­նու­թյու­նը վա­րույթ ըն­դու­նե­լը։
 • «Հետ­հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ներ­քին թշ­նա­մու կեր­պար ստեղ­ծել»

  «Հետ­հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ներ­քին թշ­նա­մու կեր­պար ստեղ­ծել»

  15.10.2019| 00:30
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է քա­ղա­քա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, ԵՊՀ կի­րա­ռա­կան սո­ցիո­լո­գիա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ ԱՐ­ԹՈՒՐ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱ­ՆԸ: