Ասում են...

Ասում են...
10.03.2020 | 00:57

...թե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը խիստ ստիպ­ված է Սերժ Սարգ­ս­յա­նին Բ­ր­յու­սել մեկ­նե­լու թույլտ­վութ­յուն «տվել». ո­րով­հետև ին­քը ևս այց ու­ներ, և ե­թե ար­գե­լա­փա­կեր ԵԺԿ ան­դամ կու­սակ­ցու­թ­յան ղե­կա­վա­րի այ­ցը, ա­պա նույն ԵԺԿ ղե­կա­վար Տուս­կին, ո­րի հետ Փա­շի­ն­յանն ինքն է ցան­կա­ցել հան­դի­պել, չէր կա­րող հան­դի­պել: Ա­սում են` եվ­րո­պա­կան որևէ կու­սակ­ցու­թ­յան պատ­կա­նե­լու­թ­յուն չու­նե­ցող «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նագ­րի» հա­մար Փա­շի­ն­յա­նը փոր­ձում է Տուս­կի հետ հան­դիպ­մամբ «ո­տա­տեղ» բա­ցել, սա­կայն Սերժ Սարգ­ս­յա­նի այ­ցից հե­տո, փոր­ձա­գետ­նե­րը դա գրե­թե անհ­նար են հա­մա­րում, ո­րով­հետև Տուսկն ի­րա­կա­նում «ա­ռա­ջին ձեռ­քից» է տե­ղե­կաց­ված մեկ ան­ձի հա­մար հան­րաք­վե ա­նե­լու, Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վը «իզ­գո­յաց­նե­լու», երկ­րի նախ­կին է­լի­տա­յին դա­տա­րան­ներ «քաշ տա­լու» «ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան» նր­բու­թ­յուն­նե­րի մա­սին: Ի­րա­կա­նում Փա­շի­ն­յա­նի այ­ցը, ինչ­պես միշտ, որևէ լուրջ օ­րա­կարգ չի ու­նե­ցել, մա­նա­վանդ որ Եվ­րո­պա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նոր նա­խա­գա­հի` ՈՒր­սու­լա Բան­դեր­լե­յե­նի հետ հան­դի­պում նա­խա­տես­ված չի ե­ղել:

Դիտվել է՝ 18085

Մեկնաբանություններ