Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին

  Բուժսպասարկում՝ զբոսաշրջիկներին

  20.09.2019| 00:33
  Հա­յաս­տա­նը ոչ միայն որ­պես հե­տաքր­քիր եր­կիր է գրա­վում զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին, այլև սկ­սել է հե­տաք­րք­րել բժշ­կա­կան տու­րիզ­մի ա­ռու­մով։ Մեզ են դի­մում տար­բեր եր­կր­նե­րի զբո­սաշր­ջիկ­ներ, խնդ­րե­լով ճշ­տել, թե ինչ ար­տո­նու­թյուն­ներ են սահ­ման­ված ի­րենց հա­մար։
 • Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի

  Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի

  20.09.2019| 00:31
  Եվ այս­պես, ԱԺ-ում վա­ղուց չարչ­րկ­ված հար­ցը կր­կին օ­րեն­սդ­րի դաշ­տում է և կար­ծես թե ստա­ցել է իր «դաբ­րոն». խոսքն ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին քա­ղա­քա­կան ստա­տուս տա­լու մա­սին է։ Կա­րե­լի է ա­սել, որ այս հար­ցը եր­րորդ ըն­թերց­մամբ դրա­կան լու­ծում կս­տա­նա, քա­նի որ իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­վը դեմ չէ այս մո­տեց­մա­նը, հա­կա­ռակ դեպ­քում այն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ չէր հաս­տատ­վի ԱԺ-ում։
 • Իմքայ­լա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են խմ­բագ­րել լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րը

  Իմքայ­լա­կան­նե­րը ցան­կա­նում են խմ­բագ­րել լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րը

  20.09.2019| 00:18
  Լրագ­րող­նե­րին դա­սեր տվող­ներն ա­սես քիչ էին (Մա­րիամ Փա­շի­նյա­նի ա­կան­ջը կան­չի), ա­վե­լա­ցավ ևս մեկ պաշ­տո­նյա՝ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՍՈՒ­ՐԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ:
 • ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  20.09.2019| 00:14
  Այ­սօր քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը սկ­սել է զբաղ­վել ԱԱԾ ար­դեն նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նով։ Պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են տե­ղի ու­նե­նում Վա­նե­ցյա­նի շուր­ջը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին հե­տաքր­քիր շար­ժեր կան հատ­կա­պես այն շր­ջա­նակ­նե­րում, ո­րոնք ցան­կա­նում են իշ­խա­նու­թյան հա­կա­դիր բևեռ ստեղ­ծել ա­ռանց նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և նրանց մեր­ձա­վոր­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյան։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.09.2019| 00:13
  Լսե­ցի Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նի լայ­վը: Ա­մո՛թ: Եվ այդ­պես խո­սում է մարդ, ում նույն նախ­կին­նե­րը պու­պուշ պա­հել-պահ­պա­նել են, տար­բեր ան­ձանց սե­նյակ­նե­րում և օ­ֆիս­նե­րում նա էր լի­նում և ո՛չ ես կամ ինձ պես նախ­կին­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.09.2019| 00:12
  ...թե «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի միջև պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն կա «պա­սե­րով» խա­ղա­լու։
 • ՀԱԿ-ի օ­գու­տը

  ՀԱԿ-ի օ­գու­տը

  20.09.2019| 00:09
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նից ա­մե­նից շատ օգտ­վեց ՀԱԿ-ը։ Քա­ղա­քա­կան թա­տե­րա­բե­մից հե­ռա­ցած այս ու­ժը վե­րա­կեն­դա­նա­ցավ ու Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նում թե­լադ­րո­ղի դեր ստանձ­նեց։
 • Լենա Նազարյանը հրաժարական չի տա

  Լենա Նազարյանը հրաժարական չի տա

  19.09.2019| 23:18
  ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է արել՝ հերքելով իր ենթադրյալ հրաժարականի լուրը։
 • Ամեն տարի աշխարհում գրեթե 3 մլն հղի կին և նորածին է մահանում

  Ամեն տարի աշխարհում գրեթե 3 մլն հղի կին և նորածին է մահանում

  19.09.2019| 23:15
  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացրած տվյալների համաձայն՝ ամեն տարի աշխարհում 2.8 մլն հղի կին ու նորածին է մահանում: РИА Новости-ի փոխանցմամբ՝ կանայք և նորածիններն ավելի շատ խոցելի են ծննդաբերության ժամանակ ու դրանից հետո:
 • Դուբայի Բուրջ Խալիֆան առաջին անգամ կլուսավորվի Հայաստանի ազգային դրոշի գույներով

  Դուբայի Բուրջ Խալիֆան առաջին անգամ կլուսավորվի Հայաստանի ազգային դրոշի գույներով

  19.09.2019| 21:50
  Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ սեպտեմբերի 21-ին՝ ժամը 21:10-ին, Դուբայի Բուրջ Խալիֆան առաջին անգամ կլուսավորվի Հայաստանի ազգային դրոշի գույներով՝ տեղեկացնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ՀՀ դեսպանությունը: