Ասում են...

Ասում են...
22.11.2019 | 00:04

...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­մե­նօ­րյա «բո­լո­լա­նե­րը» հա­տուկ մո­դե­լա­վոր­ման սխե­մա­ներ են` Օ­վեր­տո­նի բո­լոր կար­գի պա­տու­հան­նե­րը բաց պա­հե­լու, հա­սա­րա­կու­թյան միտքն ան­վերջ իր վրա սևե­ռե­լու հա­մար: Վեր­ջի­նիս դր­սի «հայ­րե­րը» հրա­հան­գել են` միայն չլ­ռել, թույ­լատ­րե­լի է լի­նել խեղ­կա­տակ, ստ­րուկ, բռ­նա­կալ` ա­մեն բան, ընդ­հուպ` գեո­քա­ղա­քա­կան ո­լոր­տում, ի անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն` հա­վի­տե­նա­կան սի­րո խոս­տում­ներ տալ Ռու­սաս­տա­նին, ժա­մա­նակ շա­հել, միայն թե չլ­ռել, ժա­մա­նակ շա­հել: «Ժա­մա­նակն» առ­չն­վում է Ի­րա­նի շուրջ սպաս­վող զար­գա­ցում­նե­րին, ար­ցա­խյան նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին, ո­րոնց ար­դյունք­նե­րով հնա­րա­վոր կլի­նի կյան­քի կո­չել Մեծ Մեր­ձա­վոր Արևելք մար­շալ-պլա­նի հա­յաս­տա­նա-ղա­րա­բա­ղյան բաղ­կա­ցու­ցի­չը: Այդ է պատ­ճա­ռը, որ ի­րենց ըն­տա­նի­քա­պե­տու­թյամբ Փա­շի­նյան­նե­րը ձեռ­նա­մուխ են ե­ղել թույ­լատ­րե­լի ու ան­թույ­լատ­րե­լի բո­լոր մե­թոդ­նե­րով ի­րենց վրա ու­շադ­րու­թյուն հրա­վի­րե­լու, պլան «ա»-ն կյան­քի կո­չե­լու գոր­ծին:

Դիտվել է՝ 16161

Մեկնաբանություններ