• «Օ­րեն­քի հե­տա­դարձ ու­ժին վե­րա­բե­րող դրույթ­ներն ուղ­ղա­կի մի­ջամ­տու­թ­յուն են ան­ձի սե­փա­կա­նու­թ­յան ի­րա­վուն­քին»

  «Օ­րեն­քի հե­տա­դարձ ու­ժին վե­րա­բե­րող դրույթ­ներն ուղ­ղա­կի մի­ջամ­տու­թ­յուն են ան­ձի սե­փա­կա­նու­թ­յան ի­րա­վուն­քին»

  05.05.2020| 01:13
  «Ա­պօ­րի­նի գույ­քի բռ­նա­գանձ­ման մա­սին» օ­րեն­քի‚ դրա նպա­տակ­նե­րի և հետևանք­նե­րի մա­սին զրու­ցում ենք «Օ­մեր­տա» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նյա­կի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն, ի­րա­վա­բան‚ Armenia First նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ան­դամ ՊԱ­ՐՈՒՅՐ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Նպա­տա­կը հա­սա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը կա­ռա­վա­րե­լի դարձ­նելն է

  Նպա­տա­կը հա­սա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը կա­ռա­վա­րե­լի դարձ­նելն է

  05.05.2020| 00:48
  Աշ­խար­հը դար­ձել է բազ­մավ­տանգ։ Ար­դեն հայտ­նի վտանգ­նե­րին՝ պա­տե­րազ­մի, տն­տե­սա­կան ճգ­նա­ժա­մե­րի, քա­ղա­քա­կան ան­կա­յու­նու­թյան, ա­վե­լա­նում են նո­րե­րը, ան­կան­խա­տե­սե­լի՝ ի­րենց ծագ­մամբ ու դրսևոր­ման ձևե­րով, ան­վե­րահս­կե­լի՝ տեխ­նի­կա­պես և տեխ­նո­լո­գիա­պես, ան­կա­ռա­վա­րե­լի՝ կազ­մա­կեր­պա­բա­նո­րեն։
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թ­յամբ նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը լա­վա­տես չէ

  Կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թ­յամբ նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը լա­վա­տես չէ

  05.05.2020| 00:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում պատ­րաստ­վում են ա­մե­նաան­կան­խա­տե­սե­լի սցե­նա­րին: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա­խա­րա­րու­թյան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րից մե­կը հու­սադ­րող տե­սա­կետ չհայտ­նեց կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված ան­ձանց թվի նվազ­ման ա­ռու­մով.
 • «Կա­րի­քա­վոր մի շարք ըն­տա­նիք­ներ դուրս են մնա­ցել ա­ջակ­ցու­թ­յան շր­ջա­նա­կից»

  «Կա­րի­քա­վոր մի շարք ըն­տա­նիք­ներ դուրս են մնա­ցել ա­ջակ­ցու­թ­յան շր­ջա­նա­կից»

  05.05.2020| 00:21
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի»՝ յու­րա­քան­չյուր ըն­տա­նի­քի 100-հա­զա­րա­կան դրամ տրա­մադ­րե­լու ա­ռա­ջար­կը, որ իշ­խա­նու­թյու­նը պո­պու­լիս­տա­կան ո­րա­կեց, տն­տե­սա­գետ, տն­տե­սա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ ԿԱ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԸ խե­լա­միտ ու Հա­յաս­տա­նում առ­կա սո­ցիա­լա­կան ծանր ի­րա­վի­ճա­կից բխող ա­ռա­ջարկ է հա­մա­րում։ Ըստ նրա՝ ակն­հայտ է, որ կա­ռա­վա­րու­թյան հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը բարձր ար­դյու­նա­վե­տու­թյուն չու­նեն, ին­չը պայ­մա­նա­վոր­ված է դրանց հիմ­քում դր­ված չա­փա­նիշ­նե­րի բար­դու­թյամբ և ան­հա­մար­ժե­քու­թյամբ: Դրա­նով է բա­ցատր­վում, որ սո­ցիա­լա­կան ա­ջակ­ցու­թյան այդ ծրագ­րե­րը շա­հա­ռու­նե­րի շատ ցածր ծած­կույթ ա­պա­հո­վե­ցին: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա ա­սաց նաև, որ այդ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը նա­խա­տես­ված էին մարտ ամս­վա հա­մար, բայց ար­դեն մա­յիս ա­միսն է, ու մի շարք սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան խն­դիր­ներ են կու­տակ­վել:
 • Այլա­սեր­ման վի­րու­սը դան­դա­ղո­րեն, բայց հաս­տա­տուն կեր­պով տա­րած­վում է

  Այլա­սեր­ման վի­րու­սը դան­դա­ղո­րեն, բայց հաս­տա­տուն կեր­պով տա­րած­վում է

  05.05.2020| 00:06
  Հա­յաս­տա­նում պատ­րաստ­վում են հեր­թա­կան քայ­լը կա­տա­րե­լու մեր մա­նուկ­նե­րի ու դե­ռա­հաս­նե­րի հո­գե­բա­նու­թյու­նը խե­ղե­լու, միտ­քը պղ­տո­րե­լու, նրանց ի­րենց տա­րի­քին բնո­րոշ ան­մե­ղու­թյու­նից զր­կե­լու, առն­վազն ի­րենց հա­սա­կա­կից­նե­րի և ի­րենց տա­րի­քին մոտ գտն­վող ան­ձանց շր­ջա­նում սե­ռա­կա­նի առն­չու­թյամբ ա­մո­թի զգա­ցու­մը ջն­ջե­լու, ե­րե­խա­նե­րի շր­ջա­նում սե­ռա­կան օր­գան­նե­րի և հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ վա­ղա­ժամ, ի­րենց տա­րի­քին ոչ հա­մա­պա­տաս­խան հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներ ու տա­րաբ­նույթ գայ­թակ­ղու­թյուն­ներ ա­ռա­ջաց­նե­լու, խո­շոր հաշ­վով և հե­ռան­կա­րում` մեր հա­սա­րա­կու­թյունն այ­լա­սե­րե­լու ուղ­ղու­թյամբ:
 • Վիրուսը մի թողեք քաղաքացու գիտակցությանը

  Վիրուսը մի թողեք քաղաքացու գիտակցությանը

  04.05.2020| 22:20
  Այսօր պարետը որոշեց թուլացնել սահմանափակումները, ու մարդիկ միանգամից դուրս եկան փողոց, սրճարանները լիքն էին։ Քաղաքի փողոցները ոչ միայն մարդաշատ էին, այլ մարդիկ խմբված էին քայլում, խմբով կանգնած զրուցում էին։
 • ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել Ռեմդեսվիրի օգտագործմանը COVID-19-ի բուժման համար

  ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել Ռեմդեսվիրի օգտագործմանը COVID-19-ի բուժման համար

  04.05.2020| 08:41
  ԱՄՆ-ի Սննդի և բուժամիջոցների որակի սանիտարական վերահսկողության վարչությունը (FDA) հավանություն է տվել արտակարգ դեպքերում Ռեմդեսվիր (remdesivir) փորձարարական, հակավիրուսային դեղամիջոցի օգտագործմանը COVID-19-ի բուժման համար:
 • Արագ սնունդը նվազեցնում է մտավոր կարողությունը

  Արագ սնունդը նվազեցնում է մտավոր կարողությունը

  03.05.2020| 22:40
  ԱՄՆ Էդվարդսվիլի նահանգի Հարավային Իլինոյսի համալսարանի գիտնականները ուսումնասիրությունից հետո պարզել են, որ ճարպ պարունակող մթերքներն առաջացնում են ճանաչողական ունակությունների ժամանակավոր անկում: Բացի այդ, նման սննդի միջոցով դիետա պահող մարդկանց ավելի հաճախ կարող է ճարպակալման և նյութափոխանակության խանգարման վտանգը «սպառնալ»: Այս մասին գրում է Korresondet.net կայքը:
 • Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:31
  Նակիմ Գատվեխը Հարավային Սուդանից Instagram-ում բոլորի ուշադրությունը գրավել է մաշկի չափազանց մուգ երանգով:
 • Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:29
  Հագուստն ու կոշիկը հարուստ պատմություն ունեն: Տարբեր դարաշրջաններում դրանք տարբեր նյութերից են արտադրվել՝ փայտից, կաշվից, մորթուց, պապիրուսից և այլն: