«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  03.05.2020| 09:50
  Սկզբում հայտնվեց Կորոնա Կումար աղջիկը, հետո՝ Կովիդ Մարին: Կորոնավիրուսն անկասկած թողնելու է իր հետքը: Ասիայում ավելի ու ավելի շատ ծնողներ են իրենց նորածիններին անվանում Covid-19-ին առնչվող անուններով, որ ճգնաժամ է հարուցել ամբողջ աշխարհի առողջապահական համակարգում:
 • Պայքարեք COVID-19 համավարակի դեմ՝ դրական վերաբերմունքով

  Պայքարեք COVID-19 համավարակի դեմ՝ դրական վերաբերմունքով

  02.05.2020| 17:59
  ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելությունը մեկնարկում է «Պայքարենք COVID-19-ի դեմ դրական վերաբերմունքով» գլխագրով արշավ, որի մի մասն է նաև այս վիդեո մարտահրավերի նախաձեռնությունը։
 • Նոր ձևաչափ և պիեսի նոր ժանրատեսակ

  Նոր ձևաչափ և պիեսի նոր ժանրատեսակ

  01.05.2020| 12:32
  Համաշխարհային պանդեմիայի՝ կորոնավիրուսի սկզբնաշրջանում վանաձորցի բեմադրիչ Տիգրան Սուքիասյանը միտք հղացավ... Նրա խոսքով՝ բեմադրական այդ ձևաչափի իրագործման մասին առաջին անգամ ծանոթացել և սկսել է մտածել էր դեռ մոսկովյան ուսումնառության շրջանում՝ ստեղծել օնլայն լայվ թատրոն, որտեղ արտիստը կխաղա ուղիղ եթերում տեսազանգի միջոցով, իսկ խաղային արտահայտչաձերը բավականին կտարբերվեն բեմական խաղից:
 • Օդորակիչները վարակների տարածո՞ղ

  Օդորակիչները վարակների տարածո՞ղ

  01.05.2020| 10:27
  Որոշ հաղորդագրություններ, օրինակ, Չինաստանից, վկայում են՝ ինչքան քիչ գիտենք մենք կորոնավիրուսի մասին՝ գրում է Քրիստինա Կունկելը Süddeutsche Zeitung-ում: Հունվարի վերջին մի քանի տասնյակ մարդ Գուանչժոու քաղաքի ռեստորանում է եղել: Ռեստորանը 5 հարկ ունի և օդափոխվում է մեկ օդորակիչով:
 • Ե՛վ կույր եք, և՛ խուլ, և՛ համր

  Ե՛վ կույր եք, և՛ խուլ, և՛ համր

  01.05.2020| 00:55
  «Ի­րա­տե­սի» (03.04.2020) «Թո­շա­կա­ռուն տե­ղին հի­շեց ան­դաս­տիա­րա­կի մո­րը» հրա­պա­րա­կու­մից ան­ցել է 20-22 օր, և լիա­հույս էինք, որ խայ­տա­ռակ վի­ճա­կում գտն­վող հու­շար­ձա­նը` նվիր­ված 2006 թ. Երևան-Սո­չի չվեր­թի զո­հե­րի հի­շա­տա­կին, ու­շադ­րու­թյան կար­ժա­նա­նար։
 • Մե­կե­նաս­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը և երկ­րի փր­կու­թ­յու­նը

  Մե­կե­նաս­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը և երկ­րի փր­կու­թ­յու­նը

  01.05.2020| 00:51
  (Հար­գար­ժան ըն­թեր­ցող­ներ, նյու­թի շա­րադ­րանքն ու բո­վան­դա­կու­թյու­նը մաս­նա­կի փո­փո­խու­թյան են են­թարկ­վել մի պարզ պատ­ճա­ռով, Հա­յաս­տա­նը «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» եր­կիր կդառ­նա միայն երկ­րի տն­տե­սու­թյան հա­մա­կարգ­ված զար­գաց­ման դեպ­քում` ան­կախ գոր­ծող կա­ռա­վա­րու­թյան և խոր­հր­դա­րա­նի գերն­վի­րա­կան նկր­տում­նե­րից)։
 • Սամ­վել Ա­լեք­սա­ն­յանն իր շա­հա­ռու աշ­խա­տա­կից­նե­րի գու­մար­նե­րը գր­պա­նում է

  Սամ­վել Ա­լեք­սա­ն­յանն իր շա­հա­ռու աշ­խա­տա­կից­նե­րի գու­մար­նե­րը գր­պա­նում է

  01.05.2020| 00:47
  Մինչ կա­ռա­վա­րու­թյունն ի­րար հետևից մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ծրագ­րե­րի մա­սին է հայ­տա­րա­րում, դրան­ցից ոչ միայն շա­տե­րը չեն կա­րո­ղա­նում օգտ­վել, այլև ի­րա­կան շա­հա­ռու­ներն էլ գու­մար չեն կա­րո­ղա­նում ստա­նալ։
 • Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  01.05.2020| 00:46
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րած, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծով իշ­խա­նու­թյան ե­կած կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը շու­տով քն­նար­կե­լու է Լան­զա­րո­տի կոն­վեն­ցիան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան կող­մից վա­վե­րաց­նե­լու հար­ցը, և կաս­կա­ծից դուրս է, որ ԱԺ-ի իշ­խող և իշ­խա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ձայ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյամբ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը նշ­ված կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու է, ե­թե հի­շյալ խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ժա­մա­նա­կին հա­մա­պա­տաս­խան հետևու­թյուն­ներ չա­նեն, ին­չի հույ­սը չա­փա­զանց չն­չին է:
 • Կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րակն ու դրա հետևանք­նե­րը

  Կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րակն ու դրա հետևանք­նե­րը

  01.05.2020| 00:44
  Մենք, ինչ­պես ողջ աշ­խար­հը, գտն­վում ենք կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րա­կի ու դրա հետևանք­նե­րի ազ­դե­ցու­թյան տակ։ Որ­քա՞ն կշա­րու­նակ­վի այս ըն­թաց­քը, միայն են­թադ­րու­թյուն­ներ կա­րե­լի է ա­նել։ Ինչ­պի­սի՞ն կլի­նեն այդ ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րը, դրանց խո­րու­թյունն ու տևա­կա­նու­թյու­նը։
 • Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  01.05.2020| 00:36
  Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կը, մեղմ ա­սած, շատ ան­հան­գս­տաց­նող է։ Ա­սել, որ իշ­խա­նու­թյու­նը չի տի­րա­պե­տում ի­րա­վի­ճա­կին, նշա­նա­կում է ո­չինչ չա­սել։ Եվ դր­սի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, և ներ­սի ան­վե­րահս­կե­լիու­թյունն իս­կա­կան քաոս են ստեղ­ծել։