«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Մե­կը սր­տա­ճաք է ա­նում, մյուսն էլ վտան­գի զգա­ցո­ղու­թ­յու­նը բթաց­նում

  Մե­կը սր­տա­ճաք է ա­նում, մյուսն էլ վտան­գի զգա­ցո­ղու­թ­յու­նը բթաց­նում

  14.04.2020| 00:20
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը, ի թիվս ա­ռող­ջա­պա­հա­կան և տն­տե­սա­կան բա­զում խն­դիր­նե­րի, այլ ո­լորտ­նե­րի բաց­թո­ղում­նե­րը ևս ի ցույց դրեց։ Այս օ­րե­րին ա­մե­նա­պա­հանջ­վածը պի­տի լի­ներ ու ա­մե­նա­շա­տը պետք է հն­չեր վա­րա­կա­բան­նե­րի, հո­գե­բան­նե­րի խոս­քը, ո­րոնք կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան օ­ղակ­նե­րի հետ կաշ­խա­տեին և տե­ղե­կու­թյունն ա­ռանց խու­ճա­պի ու հնա­րա­վո­րինս մաս­նա­գի­տո­րեն կներ­կա­յաց­նեին հա­սա­րա­կու­թյա­նը։
 • Մարտունու ԲԿ-ում վարակվածի հետ շփված բժիշկների մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել

  Մարտունու ԲԿ-ում վարակվածի հետ շփված բժիշկների մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել

  12.04.2020| 16:34
  Մարտունու բժշկական կենտրոնի այն բժիշկների մոտ, որոնք այդտեղ շփվել են կորոնավիրուսակիր պացիենտի հետ, թեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսի չի հայտնաբերվել։ Այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջի գրառմամբ տեղեկացրել է Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։
 • Սինգապուրում COVID-19-ի երկրորդ ալիքն է

  Սինգապուրում COVID-19-ի երկրորդ ալիքն է

  12.04.2020| 11:23
  Սինգապուրում, որի իշխանություննեիրի գործողությունները մասնագետներն անվանում էին պանդեմիայի դեմ պայքարում «ոսկե ստանդարտ», կորոնավարակի երկրորդ ալիքն է: Ապրիլի 10-ին 6 միլիոն բնակչությամբ քաղաք-պետությունում վարակի 198 նոր դեպքեր են բացահայտվել, հիվանդացածների թիվը 2000 է: Սինգապուրը դեռ հրաժարվում է կոշտ կարանտինից:
 • Աշխարհում տարածվում է կորոնավարակի 3 տարբեր շտամ

  Աշխարհում տարածվում է կորոնավարակի 3 տարբեր շտամ

  12.04.2020| 11:21
  Աշխարհում տարածվում է մահաբեր կորոնավարակի 3 տեսակ: Քեմբրիջի համալսարանի գիտնականները կազմել են 2019-ի դեկտեմբերից 2020-ի մարտ վարակի գենետիկ պատմության քարտեզը և գտել են սերտ կապված, բայց տարբեր 3 տարբերակներ՝ գրում է Ջո Պինկստոուն Daily Mail-ում:
 • Ում հավատալ

  Ում հավատալ

  10.04.2020| 19:33
  Մեր իշխանություններից հնարավոր չէ գլուխ հանել։ Վարակվածների թվի առաջին քիչ տվյալից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ազդարարեց, եթե այսպես շարունակվի մի քանի օր, հնարավոր է շուտով անցնենք բնականոն կյանքին։
 • Ինչ դա­սեր է տա­լիս հա­մա­վա­րա­կը

  Ինչ դա­սեր է տա­լիս հա­մա­վա­րա­կը

  10.04.2020| 13:46
  Լավ խոսք կա՝ չկա չա­րիք ա­ռանց բա­րի­քի։ Այս վտան­գա­վոր վի­րու­սը որ­քան մեծ վնաս­ներ բե­րեց աշ­խար­հին, նույն­քան էլ բա­վա­կան շատ խն­դիր­նե­րի ստի­պեց այլ աչ­քով ու այլ տե­սան­կյու­նից նա­յել։ Այս վե­րա­հաս վտան­գից քիչ կո­րուստ­նե­րով դուրս կգան այն պե­տու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք կկա­րո­ղա­նան ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը ճիշտ գնա­հա­տել ու դրա­նից դա­սեր քա­ղել։
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  10.04.2020| 13:15
  Բնա­կան է, որ ռու­սաս­տա­նյան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի քն­նար­կում­նե­րի գե­րա­դաս թե­ման ևս կո­րո­նա­վի­րուսն է ու նրա ա­ռա­ջաց­րած բա­զում հրա­տապ խն­դիր­նե­րը: Ան­շուշտ ան­չափ դժ­վար է հա­մա­ճա­րա­կը վե­րահս­կել Ռու­սաս­տա­նի նման հի­րա­վի ան­ծայ­րա­ծիր երկ­րում:
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  10.04.2020| 13:11
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան գե­րա­գույն գլ­խա­վոր մա­նի­պու­լյա­տոր, հայտ­նի ստա­խոս ու բան­սար­կու, ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ապ­րի­լի 6-ին իր ֆեյս­բու­քյան լայ­վի ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նեց նաև ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի վե­րա­բե­րյալ հար­ցին:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  10.04.2020| 13:04
  Աշ­խար­հում ա­ճում են աղ­մուկն ու խու­ճա­պը։ Կար­ծում ենք` ի­րա­վի­ճա­կը հեշ­տաց­րել են բազ­մա­թիվ խնդ­րա­հա­րույց հար­ցեր, ո­րոնք ան­խախ­տե­լիո­րեն ծա­ռա­ցած էին ինչ­պես աշ­խար­հի գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի, այն­պես էլ զա­նա­զան «հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի» և «Է­մի­րու­թյուն­նե­րի» մանր իշ­խա­նիկ­նե­րի աչ­քե­րի առջև։
 • «Ես հս­տակ տե­ղե­կու­թ­յուն ու­նեմ, որ պատ­վաս­տա­ն­յու­թի ան­վան տակ ցան­կա­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դարձ­նել մարդ­կանց «չի­պա­վոր­ման» ծրա­գի­րը»

  «Ես հս­տակ տե­ղե­կու­թ­յուն ու­նեմ, որ պատ­վաս­տա­ն­յու­թի ան­վան տակ ցան­կա­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դարձ­նել մարդ­կանց «չի­պա­վոր­ման» ծրա­գի­րը»

  10.04.2020| 12:45
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԸ։