• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դուք, որ ծա­րա­ված եք, գնա­ցե՛ք ջրի, և դուք, որ բո­լո­րո­վին ար­ծաթ չու­նեք, գնա­ցեք գնե­ցե՛ք ու կե­րեք ա­ռանց ար­ծա­թի և ա­ռանց գի­նու հա­մար վճա­րե­լու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.12.2019| 00:02
  Քաղ­ցած­նե­րի՛ն բա­ժա­նիր քո հա­ցը և ա­նո­թու­թյան աղ­քատ­նե­րի՛ն տար քո տու­նը. ե­թե մերկ մարդ տես­նես, հագց­րու՛ նրան, բայց քո ըն­տա­նի­քի զա­վա­կին մի ան­տե­սիր։ Այն ժա­մա­նակ այ­գա­բա­ցի պես պի­տի ծա­վալ­վի քո լույ­սը, և ա­րա­գո­րեն պի­տի հաս­նի քո ա­պա­քի­նու­մը, քո առջևից պի­տի ըն­թա­նա քո ար­դա­րու­թյու­նը, և Աստ­ծու փառ­քը պի­տի պահ­պա­նի քեզ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.12.2019| 00:01
  Արդարև, այս­պես է ա­սում Տե­րը. «Դուք ձրի վա­ճառ­վե­ցիք և ար­ծա­թով չեք փրկ­վե­լու»։ Այս­պես է ա­սում Տե­րը. «Իմ ժո­ղո­վուր­դը նախ ե­գիպ­տա­ցի­նե­րի եր­կիրն ի­ջավ, որ­պես­զի իբրև նժ­դեհ ապ­րի այն­տեղ, ա­պա բռ­նու­թ­յամբ Ա­սո­րես­տան քշ­վեց։ Բայց այժմ ին­չու՞ եք այս­տեղ»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.12.2019| 00:03
  Նրա տեսքն ա­վե­լի ա­նարգ էր ու նսեմ, քան բո­լոր մարդ­կանց որ­դի­նե­րի­նը։ Նա հար­ված­նե­րի են­թա­կա մի մարդ ե­ղավ, որ ցա­վե­րին համ­բե­րել գի­տե. իր ե­րե­սը դարձ­նե­լով` ար­հա­մարհ­վեց ու բա­նի տեղ չդր­վեց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.12.2019| 00:03
  Խո­նար­հու­թ­յան շնոր­հիվ նրա դա­տաս­տա­նը վե­րա­ցավ, և նրա ազ­գա­տոհ­մի մա­սին ո՞վ պի­տի պատ­մի։ Երկ­րի վրա վերջ տվին նրա կյան­քին. իմ ժո­ղովր­դի ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րի պատ­ճա­ռով նա մահ­վան մատն­վեց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.12.2019| 00:04
  Քո որ­դի­նե­րը, տա­րա­կու­սած, քուն են մտել բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րի խաչ­մե­րուկ­նե­րում։ Նրանք կար­ծես կի­սեփ ճակն­դեղ լի­նեն։ Նրանց մեջ Տի­րոջ բար­կու­թյունն է լց­ված, նրանք խո­տոր­ված են Տեր Աստ­ծուց։...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դու, որ տա­ռա­պ­յալ ես և խախտ­ված, ես հաշտ­վել եմ քեզ հետ, մինչև որ դու մխի­թար­վես։ Ա­հա ես քո քա­րե­րը սու­տա­կից և քո հիմ­քե­րը շա­փ­յու­ղա­յից պի­տի պատ­րաս­տեմ, քո աշ­տա­րակ­նե­րը հաս­պի­սից պի­տի կանգ­նեց­նեմ, դռ­ներդ` բյու­րե­ղից և քո շուր­ջը պա­րիսպ պի­տի քա­շեմ թան­կա­գին և և ըն­տիր-ըն­տիր քա­րե­րից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.11.2019| 00:45
  «Ես եմ, ես այն նույնն եմ, որ մխի­թա­րե­ցի ձեզ։ Ի­մա­ցի՛ր, թե դու ո՛վ էիր, որ վա­խե­ցար մահ­կա­նա­ցու մար­դուց և ա­դա­մոր­դուց, ո­րոնք չո­րա­ցան ինչ­պես խոտ։ Դու մո­ռա­ցար Աստ­ծուն` քո Ա­րար­չին, որ ստեղ­ծեց եր­կին­քը և հաս­տա­տեց եր­կի­րը, ու դու միշտ, ա­մեն օր վա­խե­նում էիր քեզ նե­ղո­ղի բար­կու­թյու­նից` մտա­ծե­լով, թե նա կբ­նաջն­ջի քեզ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2019| 00:03
  Զարթ­նի՛ր, զարթ­նի՛ր, ել կանգ­նի՛ր, Ե­րու­սա­ղե՛մ, դու, որ Տի­րոջ ձեռ­քից խմե­ցիր նրա բար­կու­թ­յան բա­ժա­կը, կոր­ծան­ման բա­ժա­կը, ցաս­ման բա­ժա­կը, որ խմե­ցիր ու դա­տար­կե­ցիր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2019| 00:06
  Դուք, որ ճա­նա­չում եք ի­րա­վուն­քը, և դու, իմ ժո­ղո­վու՛րդ, որ սր­տիդ մեջ իմ օ­րենքն ես կրում, լսե­ցե՛ք ինձ. մի՛ վա­խե­ցեք մարդ­կանց նա­խա­տին­քից, և նրանց բամ­բա­սան­քը թող ձեզ ա­մո­թանք չպատ­ճա­ռի, քան­զի ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում դրանք պի­տի մաշ­վեն ինչ­պես ձոր­ձեր և ինչ­պես բուրդ, ո­րն ու­տում է ցե­ցը, բայց իմ ար­դա­րու­թյու­նը պի­տի մնա հա­վի­տյան, և իմ փր­կու­թյու­նը` սերն­դից սե­րունդ։