• «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  02.10.2020| 01:42
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կոս, ա­զա­տա­մար­տիկ, «Ա­րա­բո» ջո­կա­տի մար­տիկ, ի­րա­վա­բան ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻԳՈ­ՐՅԱՆՆ է։ Զրույ­ցի թե­ման հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան նոր պա­տե­րազմն է՝ հայ­կա­կան կող­մի մար­տա­վա­րու­թյու­նը, սպաս­վող զար­գա­ցում­նե­րը։ Մինչ զրույ­ցը Սեյ­րան Գրի­գո­րյա­նը հար­ցադ­րում ա­րեց՝ ե՞րբ է սկս­վել այս պա­տե­րազ­մը, և ինքն էլ պա­տաս­խա­նեց իր հար­ցին։
 • Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  02.10.2020| 01:38
  Ջի­վան Ա­վե­տի­սյա­նի` Ար­ցա­խի մա­սին պատ­մող «Դրախ­տի դար­պա­սը» ֆիլ­մը հան­վել է Մոսկ­վա­յի մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի ոչ մր­ցու­թա­յին ծրագ­րից: Փոր­ձե­ցինք ման­րա­մաս­նե­րը ճշ­տել ռե­ժի­սո­րից, սա­կայն նա չցան­կա­ցավ խո­սել։ «Դրախ­տի դար­պա­սի» երևա­նյան պրե­միե­րան տե­ղի է ու­նե­ցել 2019-ին, 2020-ին նա­խա­տես­ված ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը, որ տե­ղի էին ու­նե­նա­լու ԱՄՆ-ում և Եվ­րո­պա­յում, հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վո­րած հե­տաձգ­վել էին:
 • Պա­տե­րազ­մի պատ­րան­քը

  Պա­տե­րազ­մի պատ­րան­քը

  02.10.2020| 01:36
  «Պար­տա­դիր չէ, որ գրո­ղի ներ­կա­յու­թյու­նը խա­թա­րի ի­րա­կա­նու­թյան պատ­րան­քը» (Լ.-Զ. Սյուր­մե­լյան) Իսկ... ո­րո­շա­պես վա­վե­րագ­րո­ղի՞, որ գրո­ղի հան­դգ­նու­թյուն ու­ներ՝ իր խի­զա­խու­մը բարձ­րա­ձայ­նե­լու պա­տե­րազ­մի ող­բեր­գա­կան հետևանք­նե­րը ըստ էու­թյան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, քա­նի որ հե­տա­գա սե­րունդ­նե­րի ինք­նաոչն­չա­ցու­մը շա­րու­նակ­վում է «կրկն­վող» պա­տե­րազմ­նե­րով։ Մի­ջան­կյալ նշենք, որ հարկ չենք հա­մա­րել անդ­րա­դառ­նալ հա­յե­րեն թարգ­մա­նու­թյան լեզ­վաո­ճա­կան ո­րոշ հար­ցե­րի, այն, ինչ այս պա­րա­գա­յին խնդ­րա­հա­րույց չէ:
 • Զո­րաց փառ­քի ձո­ներ­գիչ­նե­րը

  Զո­րաց փառ­քի ձո­ներ­գիչ­նե­րը

  02.10.2020| 01:31
  2011-ին նկա­րիչ ՍԱՄ­ՎԵԼ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ կեր­տեց մի փայ­լուն գրա­ֆի­կա­կան գործ` «Ան­կա­խու­թյան մու­նե­տիկ», ո­րը նվիր­ված էր ՀՀԿ հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ, վա­ղա­մե­ռիկ Ա­շոտ Նա­վա­սար­դյա­նին։
 • «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սա­րը» գոր­ծում է ի հե­ճուկս հա­մա­վա­րա­կի

  «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սա­րը» գոր­ծում է ի հե­ճուկս հա­մա­վա­րա­կի

  02.10.2020| 01:16
  Ինչ­պես է հա­մա­վա­րա­կի պայ­ման­նե­րում աշ­խա­տան­քը կազ­մա­կեր­պում Ար­ցա­խի «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սար» գի­տամ­շա­կու­թա­յին կենտ­րո­նը, ի՞նչ հե­տաքր­քիր ցու­ցադ­րու­թյուն­ներ են գոր­ծում, և երբ նո­րե­րը կբաց­վեն. այս և այլ թե­մա­նե­րի շուրջ է զրույ­ցը կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ա­ՐԱՄ ԹՈ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Ե­թե ինձ մի վատ բան պա­տա­հի, ձեր մա­սին հո­գա­ցող­ներ կլի­նեն»

  «Ե­թե ինձ մի վատ բան պա­տա­հի, ձեր մա­սին հո­գա­ցող­ներ կլի­նեն»

  02.10.2020| 00:18
  Մեղ­րիում, Ա­գա­րա­կում, Շվա­նի­ձո­րում, Լեհ­վա­զում, Վար­դա­նի­ձո­րում,Կար­ճևա­նում, այ­լուր ով գեթ մի խնդ­րով առ­նչ­վել, զրու­ցել էր ջա­հել զին­կո­մի հետ, միշտ հի­շե­լու, մտա­պա­հե­լու էր նրա բա­րի, ժպ­տուն աչ­քե­րը, այ­րա­կան հմայ­քը։ Երբ մեղ­րե­ցի­նե­րը լսե­ցին Կա­րեն Ա­ֆո­յա­նի զոհ­վե­լու լու­րը՝ կար­կա­մե­ցին... Որ­պես հար­գան­քի, մե­ծա­րու­մի նշան՝ նրա լու­սան­կա­րը փակց­րին տան ա­մե­նաաչ­քի զար­նող տե­ղում, վա­րորդ­նե­րը՝ ավ­տո­մե­քե­նա­յի խցի­կում, որ­պես­զի միշտ զգան ար­դա­րա­միտ, խի­զախ հա­յոր­դու ներ­կա­յու­թյու­նը։
 • «Ինչ­պես Հի­սու­սը, այդ­պես էլ Նա­րե­կա­ցին Աստ­ծուց նե­րո­ղու­թ­յուն է խնդ­րում բո­լո­րիս մեղ­քե­րի հա­մար»

  «Ինչ­պես Հի­սու­սը, այդ­պես էլ Նա­րե­կա­ցին Աստ­ծուց նե­րո­ղու­թ­յուն է խնդ­րում բո­լո­րիս մեղ­քե­րի հա­մար»

  02.10.2020| 00:09
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը դե­րա­սան, բե­մադ­րիչ ԴԱ­ՎԻԹ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆՆ է:
 • Տիգրան Մանսուրյան. Մեր ամբողջ կռիվը՝ մեր տունը, հողը, այգին, ավանդույթը, սրբությունը, հայոց լեզուն պահելու ուղղությամբ է

  Տիգրան Մանսուրյան. Մեր ամբողջ կռիվը՝ մեր տունը, հողը, այգին, ավանդույթը, սրբությունը, հայոց լեզուն պահելու ուղղությամբ է

  01.10.2020| 13:23
  Տիգրան Մանսուրյանը սեպտեմբերի 27-ից սկսված Արցախի պատերազմի առնչությամբ իր խոսքն է հղել.
 • Սիրուշո. Ամուսինս, ա՛յո, Արցախում է

  Սիրուշո. Ամուսինս, ա՛յո, Արցախում է

  30.09.2020| 21:37
  Դժվարագույն շրջան է համայն հայության համար։ Չկա մեկն, ում այս պատերազմն անմասն է թողնում: Փորձեմ համառոտ պատասխանել այն մարդկանց, ովքեր հիմա ժամանակ են գտել՝ ինձ նման հարցել ուղղելու։
 • Հենրիկ Մալյանը կդառնար 95 տարեկան

  Հենրիկ Մալյանը կդառնար 95 տարեկան

  30.09.2020| 12:54
  Այսօր՝ սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի և Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ, ազգային կինոյի նշանավոր ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանի հոբելյանն է: Նա կդառնար 95 տարեկան: