• Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  03.07.2020| 01:02
  Կար­ծես թե սահ­ման­ված կարգ է դառ­նում, որ նա­խօ­րեին, նա­խորդ տու­րում գրանդ­նե­րից մե­կի դեմ ըմ­բոս­տա­ցա­ծը հա­ջորդ հան­դի­պու­մը պի­տի պար­տադ­րա­բար տա­նուլ տա։ Հի­շենք նա­խորդ տու­րի «Սել­տա»-Բար­սե­լոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, երբ խա­ղա­վար­տին Յա­գո Աս­պա­սը հա­վա­սա­րեց­րեց հա­շիվն ու կա­տա­լո­նյան ա­կում­բից կոր­զեց նրա հա­մար այն­քան թանկ միա­վոր­ներ՝ գու­ցե թե չեմ­պիո­նա­կան գին ու­նե­ցող, ու ինչ­պես «Բար­սե­լո­նի» դեմ այդ­պես ըմ­բոս­տա­ցած, ա­ղյու­սա­կի ստո­րին հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում գտն­վող «Սել­տան» ան­փա­ռու­նակ պար­տու­թյուն կրեց ի­րե­նից էլ ներքև գտն­վող «Մա­լյոր­կա­յից»՝ զի­ջե­լով խայ­տա­ռակ 1։5 հաշ­վով։
 • Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  03.07.2020| 00:59
  Տրանս­ֆե­րա­յին գնա­գո­յաց­ման կար­գա­վո­րում­նե­րը տա­րած­վում են շա­հու­թա­հար­կի, ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի հար­կի և մե­տա­ղա­կան օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի օգ­տա­գործ­ման հա­մար սահ­ման­ված բնօգ­տա­գործ­ման վճա­րի՝ ռո­յալ­թիի նկատ­մամբ։ Կար­գա­վո­րում­նե­րի նպա­տա­կը եր­կր­նե­րի հարկ­վող բա­զա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյունն է, ո­րի հիմ­քում ըն­կած է պար­զած ձեռ­քի հե­ռա­վո­րու­թյան սկզ­բուն­քը:
 • «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  03.07.2020| 00:59
  Ար­տա­կարգ դրու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված՝ մի կարճ ժա­մա­կա­հատ­ված դա­դա­րեց­վել էր նաև Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան պե­տա­կան Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի շեն­քի շի­նա­րա­րու­թյու­նը։ «Շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ներ­կա­յումս ակ­տի­վո­րեն ըն­թա­նում են, ար­դեն շեն­քը ե­րես­պատ­վել է, մո­տե­նում են ա­վար­տին նաև ներ­քին հար­դար­ման աշխ­տանք­նե­րը,- մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի տնօ­րեն ԱՐ­ՄԱՆ ՆԱ­ՎԱ­ՍԱՐ­ԴՅԱ­ՆԸ։
 • «Մար­դիկ կա­րիք ու­նեն թե­կուզ մեկ օ­րով տնից դուրս գա­լու, հանգս­տա­նա­լու, լից­քա­թափ­վե­լու»

  «Մար­դիկ կա­րիք ու­նեն թե­կուզ մեկ օ­րով տնից դուրս գա­լու, հանգս­տա­նա­լու, լից­քա­թափ­վե­լու»

  03.07.2020| 00:55
  Հա­մա­վա­րա­կը ա­մե­նուր՝ բո­լոր ո­լորտ­նե­րում թե­լադ­րում է իր կա­նոն­նե­րը։ Ներ­քին զբո­սար­ջու­թյու­նը ան­մասն չի մնա­ցել այդ թե­լադ­րան­քից։ «Best Friends Tour» զբո­սաշր­ջա­յին ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիր-տնօ­րեն ԴԱ­ՎԻԹ ԲԱ­ԲԱ­ՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­նե­րի մա­սին և ոչ միայն։ «Best Friends Tour»-ն ի­րա­կա­նաց­նում է զբո­սաշր­ջա­յին այ­ցեր ՀՀ-ում, Ար­ցա­խում և Վրաս­տա­նում։
 • Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  03.07.2020| 00:53
  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի ՄԱՐԻԱՆ­ՆԱ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ, ո­րը բազ­մա­թիվ հան­րա­պե­տա­կան ու մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նե­րի ա­ռա­ջին կար­գի դափ­նե­կիր ու ոս­կե մե­դա­լա­կիր է, հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նում ա­ր­ժա­­նա­ցավ Գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կի, «Գրանդ Պրիի»՝ «Աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ե­րաժշ­տու­թյուն» ան­վա­նա­կար­գում և, հու­րա­խու­թյուն Հա­յաս­տա­նի, գլ­խա­վո­րեց մր­ցույ­թի մաս­նա­կից 100 ե­րա­ժիշտ­նե­րի ցան­կը:
 • Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  03.07.2020| 00:51
  «Ի­րա­տե­սը» իր նա­խորդ հա­մար­նե­րից մե­կում գրել էր, որ ՊԵԿ նախ­կին նա­խա­գահ Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի գոր­ծում պա­կաս դե­րա­կա­տա­րում չի ու­նե­ցել այն, որ վեր­ջինս հաս­կա­ցել է, թե ա­ռա­ջի­կա­յում հար­կա­հա­վա­քու­թյան հետ կապ­ված մեծ խն­դիր­ներ են ծա­գե­լու, և կուժն ու կու­լան էլ իր գլ­խին է կոտր­վե­լու։
 • Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  03.07.2020| 00:48
  Աշ­խար­հահռ­չակ սու­զա­լո­ղորդ, 1976-ի երևա­նյան ող­բա­լի մի­ջա­դե­պի ժա­մա­նակ ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱՎԱՐՇ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻՆ նվիր­ված «20՛» կի­նո­նա­խագ­ծի կա­պակ­ցու­թյամբ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րոն-Ար­տակ Ի­գի­թյան ոչ այն­քան վաղ ժա­մա­նակ­նե­րում ե­ղած հե­ռա­կա փոխհ­րաձ­գու­թյու­նը թե չի էլ ա­վարտ­վել, առն­վազն մտել է ո­րո­շա­կի սպա­սում­նե­րի ներ­քին փո­թոր­կում­նե­րի հուն, ե­թե, ի­հար­կե, նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կի չա­փա­զանց ին­տե­լի­գենտ բարձ­րա­ձայ­նում­նե­րը կա­րե­լի է փոխհ­րաձ­գու­թյան մաս դի­տար­կել կի­նո­կենտ­րո­նի կա­տա­ղի դի­մա­դարձ­ման կող­քին, ո­րի հիմ­քում շմիր­զա­խա­նյա­նա­կան՝ ստով ու կեղ­ծի­քով առ­լե­ցուն ծա­նոթ ձե­ռա­գիրն է։
 • Կյուլ­պենկ­յա­նի դա­ռը ժպի­տը

  Կյուլ­պենկ­յա­նի դա­ռը ժպի­տը

  03.07.2020| 00:48
  Գա­յոս Կիլ­նիոս Մե­կե­նա­սը Օ­գոս­տոս կայ­սեր մեր­ձա­վորն էր և երդ­վյալ միա­պե­տա­կան, միա­ժա­մա­նակ իր դա­րի նշա­նա­վոր բա­նաս­տեղծ­ներ Հո­րա­ցիո­սի և Վեր­գի­լիո­սի բա­րե­կամն ու հո­վա­նա­վորն էր։ Նրա ա­նու­նը հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թյան մեջ ամ­րագր­վեց որ­պես հա­սա­րակ ա­նուն։ Եվ ի հայտ ե­կան տար­բեր մե­կե­նաս­ներ` աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի պատ­մու­թյան մեջ։
 • Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  03.07.2020| 00:43
  ՈՒ­ղիղ կես­գի­շե­րին տա­րի­քը վա­ղուց ա­ռած, կյան­քում ա­մեն ինչ տե­սած Կի­նը մի ան­գամ էլ նա­յեց ժա­մա­ցույ­ցին և, ար­դեն կաս­կած չու­նե­նա­լով, որ էս մի Ընտ­րյալն էլ է ի­րեն բա­ցա­հայ­տո­րեն դա­վա­ճա­նում, ինքն ի­րեն ո­րո­շում կա­յաց­րեց ու գնաց խոր­դա­նո­ցի կող­մը:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  03.07.2020| 00:40
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով են ստեղ­ծում: Այն քն­նե­լու է իշ­խա­նու­թյան՝ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը հա­մա­կար­գե­լու է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» պատ­գա­մա­վոր Ար­կա­դի Խա­չատ­րյա­նը: