• Գո­լե­րի ֆաբ­րի­կա «Ա­տա­լան­տան»

  Գո­լե­րի ֆաբ­րի­կա «Ա­տա­լան­տան»

  02.10.2020| 01:49
  Այս օ­րե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում նո­րից հա­մա­տեղ­վե­ցին ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ու եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին խա­ղար­կու­թյուն­նե­րից մե­կի՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի ո­րա­կա­վոր­ման եզ­րա­փա­կիչ փու­լի հան­դի­պում­նե­րով, որ­տեղ հայ­տն­վե­լու բախտ է ու­նե­ցել «Ա­րա­րատ-Ար­մե­նիան», ո­րը ե­րեկ ու­ժե­րը չա­փեց սեր­բա­կան «Ցր­վե­նա Զվեզ­դա­յի» հետ։
 • «Հա­մոզ­ված ենք, որ այս ան­գամ ևս հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու»

  «Հա­մոզ­ված ենք, որ այս ան­գամ ևս հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու»

  02.10.2020| 01:47
  Իմ հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր Ա­րամ ՈՒ­գու­ջյա­նի պատ­րաս­տած նյու­թից տե­ղե­կա­նում ենք, որ ա­զատ ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի մե­ծա­հա­սակ­նե­րի 2019 թ. Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, 20-ա­մյա մա­սիս­ցի Ար­սեն Հա­րու­թյու­նյա­նը «Հայ­դուկ» կա­մա­վո­րա­կան ջո­կա­տի հետ մեկ­նել է Ար­ցախ: Ջո­կա­տի հրա­մա­նա­տար­ներն են նրա հայ­րը` Կա­րեն Հա­րու­թյու­նյա­նը և Կա­րեն Ռա­շո­յա­նը: Ջո­կա­տի կազ­մում է նաև մա­սիս­ցի հրա­մա­նա­տար Սա­յադ Հայ­րա­պե­տյա­նը:
 • «Նույ­նիսկ ե­թե յոթ կյանք ու­նե­նաս»

  «Նույ­նիսկ ե­թե յոթ կյանք ու­նե­նաս»

  02.10.2020| 01:45
  Այն­պես չէ, որ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը բա­ցա­ռա­պես քա­ղա­քա­գետ­նե­րի մե­նաշ­նորհն է, բայց դի­լե­տան­տիզմն էլ մի բան չէ, մա­նա­վանդ, երբ «մաղդ» ծակ է, լա­վա­գույն դեպ­քում էլ կա­րող է որ­պես դա­տարկ դհոլ ծա­ռա­յել։ Ճիշտ և ճիշտ հայտ­նի դա­սա­կա­նի ա­սա­ծի պես ոչ պա­կաս հայտ­նի դա­սա­կա­նին, ով հա­նուն փո­ղի, կա­րիե­րա­յի ա­մեն ինչ ծա­խե­լու էր պատ­րաստ։
 • «Ռոման» ամեն ինչով աջակցում է Մխիթարյանին

  «Ռոման» ամեն ինչով աջակցում է Մխիթարյանին

  30.09.2020| 17:23
  La Gazzetta dello Sport-ը անդրադարել է Արցախի սահմանին տեղի ունեցող մարտերին՝ ընդծելով Հայաստանի հավաքականի ու «Ռոմայի» ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի վերաբերմունքն այդ հարցին: «Ռոման» ամեն ինչով աջակցում է Մխիթարյանին. ակումբը ֆուտբոլիստին տվել է սոցցանցերում գրառումներ կատարելու լիակատար ազատություն:
 • Խե­լա­հեղ խա­ղեր

  Խե­լա­հեղ խա­ղեր

  29.09.2020| 00:57
  Հանգս­տ­յան օ­րերն այս ան­գամ ոչ միայն ազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րով էին նշա­նա­կա­լի։ Կար և խա­ղե­րի խա­ղը, որն իր լար­վա­ծու­թ­յամբ թերևս միայն Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ մր­ցակ­ցու­թ­յանն է զի­ջում։
 • Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  25.09.2020| 00:40
  Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ից ու 23-ից շա­րու­նակ­վել են ֆուտ­բո­լի Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թյան ո­րա­կա­վոր­ման եր­րորդ փու­լի խա­ղե­րը։ Այդ զտ­ման ար­դյուն­քում կու­նե­նանք ար­դեն թի­մե­րի խմ­բա­յին բա­ժա­նում­նե­րը, և մնա­ցա­ծը կլի­նի մնա­ցա­ծի պես՝ պարգևե­լով մե­կը մե­կից գե­ղե­ցիկ մր­ցակ­ցու­թյուն, փա­ռա­վո­րե­լով ֆուտ­բո­լա­սե­րի հո­գին։
 • ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  25.09.2020| 00:39
  «Բար­սե­լո­նը» վեր­ջին տա­րի­նե­րի իր կենտ­րո­նա­կան հար­ձակ­վող Լուիս Սուա­րե­սի հնա­րա­վոր փո­խա­րի­նո­ղի մա­սին սկ­սեց մտա­ծել դեռևս ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի նա­խա­շե­մին։ Խն­դի­րը ոչ միայն ֆուտ­բո­լիս­տի ա­ռա­ջա­ցող տա­րիքն ու վնաս­վածք­ներն էին, այլև թի­մը հիմ­նա­վո­րա­պես վե­րա­կա­ռու­ցե­լու հրա­մա­յա­կա­նը։
 • Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  18.09.2020| 01:39
  Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան եր­րորդ տու­րի «Պա­րի Սեն Ժեր­մեն»-«Մար­սել» դի­մա­կա­յու­թյու­նը մեր նա­խորդ նյու­թում ներ­կա­յաց­րել ենք, սա­կայն, քա­նի որ հետ­խա­ղյա զար­գա­ցում­նե­րը ոչ պա­կաս հե­տաք­րք­րա­կան ըն­թացք են ստա­ցել, ար­ժե դրանց ևս անդ­րա­դառ­նալ, մա­նա­վանդ որ խոսքն առ­նչ­վում է այն­պի­սի նուրբ թե­մա­յի, որ­պի­սին ռա­սիզմն է, ո­րի դեմ ֆուտ­բո­լում բա­վա­կա­նին հետևո­ղա­կան պայ­քար է մղ­վում միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, և ո­րը գնա­լով «սևա­նում» է։
 • Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  18.09.2020| 01:35
  Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած «Մար­սել»-«Սենտ Է­տիեն» դի­մա­կու­թյամբ ֆրան­սիա­կան ֆուտ­բո­լի ա­ռա­ջին դի­վի­զիո­նը կամ Լի­գա-1-ը ամ­բող­ջաց­րեց եր­րորդ տու­րը՝ մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կը բե­րե­լով ա­վար­տուն, ամ­փոփ տես­քի։
 • Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  18.09.2020| 01:34
  Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ից մեկ­նար­կել են Չեմ­պիոն­նե­րի, իսկ մեկ օր անց՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­նե­րը։ Վեր­ջի­նիս շր­ջա­նա­կում ե­րեկ գոր­ծըն­թա­ցի մեջ ներ­քաշ­վե­ցին ան­հա­մե­մատ մեծ թվով ա­կումբ­ներ, ո­րոնց մեջ էր մեր «Ա­րա­րատ Ար­մե­նիան», իր՝ Լյուք­սեմ­բուր­գը ներ­կա­յաց­նող «Ֆո­լա» ա­կումբ մր­ցակ­ցով։