«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  31.07.2020| 00:02
  Կնոջ շնոր­հը հրճ­վանք է նրա ա­մուս­նուն, և նրա ող­ջա­խո­հու­թյու­նը զո­րաց­նում է նրա ոս­կոր­նե­րը։ Խո­նարհ կի­նը Տի­րոջ պարգևն է, ան­փո­խա­րի­նե­լի է ա­ռա­քի­նի հո­գին։ Շնորհ­նե­րի վրա շնորհ է ա­մոթ­խած կի­նը, և հա­մար­ժեք կշիռ չկա նրա զուսպ հո­գու հա­մար։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.07.2020| 00:05
  Նե­րի՛ր քո եղ­բոր ա­նի­րա­վու­թ­յու­նը, և միայն այն ժա­մա­նակ ա­ղո­թե­լիս քո մեղ­քե­րը կներ­վեն։ Մար­դը մար­դու հան­դեպ բար­կու­թ­յուն է կու­տա­կում, իսկ Տի­րո­ջից բժշ­կու­թ­յուն է խնդ­րում։ Իր նման մար­դու հան­դեպ նա չու­նի ո­ղոր­մա­ծու­թ­յուն, բայց ա­ղեր­սում է իր մեղ­քե­րի թո­ղու­թ­յան հա­մար։ Ին­քը ևս մար­մին է, բայց ոխ է պա­հում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.07.2020| 00:01
  Ե­րա­նե­լի է բա­րի կնոջ ա­մու­սի­նը, և բա­զում է նրա օ­րե­րի թի­վը։ Բա­րե­գործ կինն ու­րա­խաց­նում է իր ա­մուս­նուն և նրա տա­րի­նե­րը լց­նում է խա­ղա­ղու­թյամբ։ Բա­րի կի­նը մի բա­րի բա­ժին է, որ Տե­րը տա­լիս է ի­րե­նից եր­կն­չող­նե­րին. հա­րուստ թե աղ­քատ` նրանց սիր­տը գոհ է նրա­նից, և նրանց դեմ­քը միշտ ու­րախ է։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.07.2020| 14:03
  Կա­րե­լի է տա­նել ա­մեն տե­սակ վերք, բայց ոչ` սր­տի վեր­քը, ա­մեն տե­սակ չա­րու­թյուն, բայց ոչ` կնոջ չա­րու­թյու­նը, ա­մեն տե­սակ հար­ված, բայց ոչ` ա­տե­լի­նե­րի հար­վա­ծը, ա­մեն տե­սակ վրեժ, բայց ոչ` թշ­նա­մի­նե­րի վրե­ժը։ Օ­ձի գլ­խից չար գլուխ չկա և ոչ էլ թշ­նա­մու ցա­սու­մից ա­վե­լի մեծ ցա­սում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.07.2020| 13:52
  Երեք բա­նի վրա կաս­կա­ծեց իմ սիր­տը, բայց կա մի չոր­րոր­դը, ո­րի հա­մար ա­ղո­թում եմ վա­խից։ Դրանք են` քա­ղա­քի բան­սար­կու­թ­յու­նը, ամ­բո­խի վր­դով­մուն­քը և սուտ չա­րա­խո­սու­թ­յու­նը, ո­րոնք մա­հից ա­վե­լի դա­ժան են։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.07.2020| 13:51
  Նա­խընտ­րե­ցի բնակ­վել ա­ռ­յու­ծի և վի­շա­պի հետ, քան ապ­րել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չա­րու­թ­յու­նը այ­լա­փո­խում է նրա տես­քը և քուր­ձի նման սևաց­նում նրա ե­րե­սը...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.07.2020| 00:02
  Ի­նը խոր­հր­դի եմ ե­րա­նի տա­լիս իմ մտ­քում, իսկ տաս­նե­րոր­դը կա­սեմ լեզ­վով։ Դա այն մարդն է, որ ու­րախ է որ­դի­նե­րով և իր կեն­դա­նու­թյան ժա­մա­նակ տես­նում է թշ­նա­մի­նե­րի կոր­ծա­նու­մը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  07.07.2020| 00:02
  Երեք բա­նով գե­ղեց­կա­ցա և վա­յե­լուչ երևա­ցի Տի­րոջ և մարդ­կանց առջև։ Դրանք են` եղ­բայր­նե­րի միա­բա­նու­թ­յու­նը, մեր­ձա­վոր­նե­րի սե­րը և երբ­ կինն ու տղա­մար­դը հա­մե­րաշխ են ի­րար հետ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.07.2020| 00:02
  Այս ա­մե­նը բարձ­րյալ Աստ­ծու ուխ­տի Գիրքն է և Օ­րեն­քը, որ մեզ պատ­վի­րեց Մով­սե­սը իբրև Հա­կո­բի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ժա­ռան­գու­թյուն։ Նա ի­մաս­տու­թյու­նը հե­ղում է Փի­սոն գե­տի նման և ինչ­պես Տիգ­րի­սը` նո­րա­հաս բեր­քի օ­րե­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  30.06.2020| 00:02
  Կա հա­ջո­ղու­թ­յուն, որ չա­րիք է մար­դուն, գյուտ էլ կա, որ կո­րուստ է։ Կա ո­ղոր­մու-­թյուն, որ չի օգ­նում, բայց ո­ղոր­մու­թ­յուն էլ կա, որ կրկ­նա­կի հա­տու­ցում ու­նի։ Նվաս­տու­թ­յուն կա, որ փառ­քից է գա­լիս, փառք էլ կա, որ խո­նար­հու­թ­յուն է տա­լիս։ Կան, որ փոքր բա­նի հա­մար գլուխ են բարձ­րաց­նում, և կան, որ մեծ բա­նը փոքր բա­նի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթ­նա­պա­տիկ տու­ժում են։