• Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը թե­լադ­րում է ժպ­տալ, Աստ­ված հոր­դո­րում է ժպ­տալ ան­կեղծ

  Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը թե­լադ­րում է ժպ­տալ, Աստ­ված հոր­դո­րում է ժպ­տալ ան­կեղծ

  30.10.2020| 00:03
  Հա­սա­րա­կու­թյա­նը (ո՛չ բա­րո­յա­զուրկ) ըն­կա­լե­լի բա­րո­յա­կան այս եր­կու ծայ­րա­հե­ղա­կան մո­տե­ցում­նե­րի միջև է գտն­վում քրիս­տո­նեա­կան բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, ո­րը չի բխում հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քից, բայց և առ­հա­սա­րակ չի ան­տե­սում կամ ար­հա­մար­հում այն: Քրիս­տո­նեու­թյու­նը փոր­ձում է ին­քը ձևա­վո­րել, բարձ­րաց­նել, զտել և ազն­վաց­նել այդ կար­ծի­քը: Այդ բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը բխում է Աստ­ծուց և վա­վե­րա­կան է միայն, երբ իր կա­տա­րու­մը գտ­նում է Աստ­վա­ծա­յին պատ­վի­րան­նե­րի հետևո­ղա­կան ի­րա­գործ­ման մեջ:
 • Ճշմար­տու­թ­յան միակ աղ­բ­յու­րը

  Ճշմար­տու­թ­յան միակ աղ­բ­յու­րը

  27.10.2020| 00:05
  Սուրբ Գիր­քը տա­լիս է ըն­տա­նի­քի և հա­սա­րա­կու­թյան բո­լո­րո­վին այլ մո­դել, քան մենք ու­նենք այ­սօր: Նա խո­սում է եր­կու սե­ռե­րի և դրանց փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին:
 • Փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է, երբ տես­նում ենք մարդ­կանց գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը, բայց չենք նկա­տում Աստ­ծո գոր­ծե­րը

  Փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է, երբ տես­նում ենք մարդ­կանց գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը, բայց չենք նկա­տում Աստ­ծո գոր­ծե­րը

  27.10.2020| 00:03
  Առ Աստ­ված տա­նող և Աստ­ծուց հե­ռաց­նող ճա­նա­պար­հը մեկն է: Պար­զա­պես մո­տե­նա­լիս դեմ­քով ենք դե­պի Աստ­ված, հե­ռա­նա­լիս` մեջ­քով: Շատ մար­դիկ, շտա­պե­լով, հրմշ­տե­լով, «դան­դա­ղող­նե­րին» դա­տե­լով և նա­խա­տե­լով, ա­ռաջ են վա­զում և շու­տով ան­հե­տա­նում տե­սա­դաշ­տից:
 • Հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու

  Հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու

  20.10.2020| 00:06
  «Հաղ­թե­լու ենք Աստ­ծով» գա­ղա­փա­րով ծն­վեց ԱՐ­ՄԵՆ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻ նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը՝ գի­շե­րա­յին ա­ղոթ­քի ժա­մա­նակ։ Ար­մենն ար­դեն մի քա­նի օր փոք­րիկ ծրար­ներ է պատ­րաս­տում, ո­րոնց մեջ ա­ղո­թա­գիրք ու խաչ է դնում և բա­ժա­նում հոս­պի­տալ­նե­րում այս օ­րե­րին բու­ժում ստա­ցող վի­րա­վոր զին­ծա­ռա­յող­նե­րին:
 • Հոգևոր ու­ղե­ղի հի­շո­ղու­թ­յու­նը ան­սահ­մա­նա­փակ է

  Հոգևոր ու­ղե­ղի հի­շո­ղու­թ­յու­նը ան­սահ­մա­նա­փակ է

  20.10.2020| 00:03
  Մենք եր­բեմն մեր ա­ռօ­րյա կյան­քում մո­ռա­նում ենք Աստ­ծո կող­մից այդ­քան շռայլ մեզ տր­ված շնորհ­նե­րի մա­սին, և բնա­կա­նա­բար հարց է ա­ռա­ջա­նում ինչ­պե՞ս օգտ­վել մեզ պարգևած այդ գան­ձե­րից, ի՞նչ ա­նել:
 • Անմահ մարդն ու այդ ան­մա­հու­թ­յու­նը հաս­տա­տող գի­տու­թ­յու­նը

  Անմահ մարդն ու այդ ան­մա­հու­թ­յու­նը հաս­տա­տող գի­տու­թ­յու­նը

  16.10.2020| 00:02
  Օ­բյեկ­տիվ հո­գե­բա­նու­թյու­նը ա­վե­լի ստույգ կոչ­վում է բնազ­դա­բա­նու­թյուն: Այն նյար­դա­յին հո­գե­կան գոր­ծու­նեու­թյու­նը դի­տար­կում է զուտ օ­բյեկ­տիվ տե­սան­կյու­նից` որ­պես բնազ­դա­յին երևույթ, որն ա­ռա­ջա­նում է ար­տա­քին ազ­դակ­նե­րից:
 • «Ան­կա­րե­լի է, որ գայ­թակ­ղութ­յուն չգա, բայց վա՜յ է նրան, ում ձեռ­քով կգա»

  «Ան­կա­րե­լի է, որ գայ­թակ­ղութ­յուն չգա, բայց վա՜յ է նրան, ում ձեռ­քով կգա»

  12.10.2020| 23:27
  «Գա­լիս է այս աշ­խար­հի իշ­խա­նը, որ Ինձ վրա ոչ մի իշ­խա­նու­թյուն չու­նի» (Հովհ.14; 30)։ Ին­չու՞ և ո՞վ է մեր օ­րե­րում շա­հագր­գռ­ված միա­սե­ռա­կան­նե­րի ի­րա­վա­պաշտ­պա­նու­թյամբ, ա­վե­լին՝ այդ հի­վան­դու­թյան մասշ­տաբ­նե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին ընդգրկմամբ:
 • Պաշ­տե­լով որ­կո­րի քմա­հա­ճու­թ­յուն­նե­րը

  Պաշ­տե­լով որ­կո­րի քմա­հա­ճու­թ­յուն­նե­րը

  12.10.2020| 23:25
  Մար­դու կամ հա­սա­րա­կու­թյան բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը կամ դրա չա­փո­րոշիչ­նե­րը պայ­մա­նա­վոր­ված չեն նրա բա­րի կամ չար նկա­րագ­րով, այլ իր մեջ ծա­վալ­վող այն պայ­քա­րով, որ կոչ­վում է պայ­քար բա­րու հա­մար կամ պայ­քար մեղ­քի դեմ:
 • Թուր­քիա­յի մաս­նատ­ման մա­սին սր­բե­րի մար­գա­րեու­թ­յուն­նե­րը մո­տե­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դառ­նա­լուն

  Թուր­քիա­յի մաս­նատ­ման մա­սին սր­բե­րի մար­գա­րեու­թ­յուն­նե­րը մո­տե­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դառ­նա­լուն

  09.10.2020| 00:24
  Օ­րերս շատ ու­շագ­րավ ու կարևոր հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կավ Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին հե­տա­խու­զու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար Սեր­գեյ Նա­րիշ­կի­նը: Ռու­սա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի փո­խանց­մամբ, Նա­րիշ­կի­նը հայ­տա­րա­րել է, որ Մեր­ձա­վոր Արևել­քի ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­զա­րա­վոր զի­նյալ­ներ են տե­ղա­փոխ­վում ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան գո­տի:
 • «Մարդ ին­չից որ հաղթ­վում է, նրան էլ ծա­ռա է»

  «Մարդ ին­չից որ հաղթ­վում է, նրան էլ ծա­ռա է»

  09.10.2020| 00:08
  Արդ՝ այս բանն եմ ա­սում և վկա­յում Տի­րո­ջով. դուք այլևս չըն­թա­նաք այն­պես, ինչ­պես որ այլ հե­թա­նոս­ներն են ըն­թա­նում ի­րենց մտ­քի ու­նայ­նու­թյամբ. նրանց մտ­քե­րը մթագն­ված են, և ի­րենք օ­տա­րա­ցած են Աստ­ծո կյան­քից՝ ի­րենց մեջ ե­ղած տգի­տու­թյան պատ­ճա­ռով, որն ի­րենց սր­տի կու­րու­թյան հետևանքն է: