«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Պա­րե­տի ցու­ցու­մը խախ­տած ու­սուց­չից տաս­նա­պա­տիկ վտան­գա­վոր է մոր­թե­լու պատ­րաստ փոխտ­նօ­րե­նը

  Պա­րե­տի ցու­ցու­մը խախ­տած ու­սուց­չից տաս­նա­պա­տիկ վտան­գա­վոր է մոր­թե­լու պատ­րաստ փոխտ­նօ­րե­նը

  09.06.2020| 00:49
  Վար­չա­պե­տի ա­սած՝ չգի­տեմ, թե «կո­րո­նա­վի­րուսն ում շունն է», բայց որ այն մարդ­կանց մի­մյան­ցից հե­ռաց­նում ու ան­ջր­պե­տում է, ա­պա­ցուց­ման կա­րիք չու­նի:
 • Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  09.06.2020| 00:18
  Երևա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նում տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի (Վա­ղար­շակ Մար­տի­րո­սյան ա­նուն-ազ­գա­նու­նով որ­պես տղա ծն­ված, բայց հե­տա­գա­յում իր սե­ռը փո­խած և Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյան ա­նուն-ազ­գան­վան նշու­մով անձ­նա­գիր ստա­ցած) հայ­ցով սկս­ված դա­տա­վա­րու­թյան ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նող, «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, «Լեվ Գրուպ» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նյա­կի հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ, հայտ­նի փաս­տա­բան Լևոն Բաղ­դա­սա­րյա­նը, ինչ­պես ար­դեն տե­ղե­կաց­րել ենք թեր­թի նա­խորդ հա­մա­րում, նշել է նաև, որ ա­նու­նը փո­խե­լու հետ օ­րեն­սդ­րո­րեն չի կապ­վել ան­ձի` տվյալ սե­ռին պատ­կա­նող ա­նուն կրե­լու պար­տա­դիր պայ­ման:
 • Հա­յաս­տա­նը ի­րա­վա­կան պե­տու­թ­յո­՞ւն է, թե՞ դա­նիե­լա­պե­տու­թ­յուն

  Հա­յաս­տա­նը ի­րա­վա­կան պե­տու­թ­յո­՞ւն է, թե՞ դա­նիե­լա­պե­տու­թ­յուն

  09.06.2020| 00:09
  Ո­րո­շել եմ այս ամ­ռա­նը բնա­կա­րա­նիս լու­սա­մուտ­նե­րին ոչ միայն մի­ջատ­նե­րից, այլև դա­նիե­լիոան­նի­սյան­նե­րից պաշտ­պա­նող ցանց դնել. ի՞նչ ի­մա­նաս՝ ինչ ծա­կու­ծու­կով կա­րող են տուն սո­ղոս­կել:
 • Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  05.06.2020| 00:36
  Հի­շում եք, չէ՞, չե՛ք մո­ռա­ցել, թե «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծից գրե­թե ան­մի­ջա­պես հե­տո ՀՀ նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նի հրա­վե­րով Հա­յաս­տան այ­ցե­լած հռ­չա­կա­վոր եր­գիչ և միա­սե­ռա­կան Էլ­թոն Ջո­նը, ո­րին, նա­խա­գա­հի հետ, իր տիկ­նոջ հետ պա­տիվ տվեց նաև ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, ինչ ա­սաց այս­տեղ միա­սե­ռա­կան­նե­րի հա­մար դրա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ:
 • Իրեն տրանսգենդեր կին համարող Լիլիթ Մարտիրոսյանի հայցը դատարանը մերժեց

  Իրեն տրանսգենդեր կին համարող Լիլիթ Մարտիրոսյանի հայցը դատարանը մերժեց

  03.06.2020| 18:09
  Ամիսներ առաջ քաղաքացի Վաղարշակ Մարտիրոսյանը, ով իրեն համարում է տրանսգենդեր կին և իրեն կոչում է Լիլիթ Մարտիրոսյան, Ազգային Ժողովի ամբիոնից մարդու իրավունքներին նվիրված լսումների ժամանակ հայտարարություն էր արել, որը հանրության շրջանում լուրջ բողոքի ալիք բարձրացրեց, իսկ լրատվամիջոցների կողմից սուր քննադատության արժանացավ, որով Լիլիթ Մարտիրոսյանը դատի տվեց չորրորդ իշխանությանը՝ հրապարակային ներողություն խնդրելու պահանջով:
 • Ի­րա­վուն­քը գի­տու­թյուն է բա­րու և ար­դա­րի մա­սին

  Ի­րա­վուն­քը գի­տու­թյուն է բա­րու և ար­դա­րի մա­սին

  03.06.2020| 13:33
  Դի­վա­նա­գետ չեմ, բայց լիա­հույս եմ, որ ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյունն օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով և չար­գել­ված ե­ղա­նա­կով անխ­տիր բո­լոր մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում կբարձ­րա­ձայ­նի հարևան երկ­րի ա­ռա­ջին դեմ­քի մա­կար­դա­կով հն­չեց­րած այն քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի մա­սին, որ չկա Ար­ցա­խի հարց, կա Ազր­բե­ջա­նի հարց: Կամ աշ­խար­հը գնում է ու­ժով իր խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լուն, կամ ա­վագ Ա­լիևի օ­րոք (ո­ղոր­մի կող­քի մե­ռել­նե­րին) հա­յե­րը միշտ զգաստ (նկա­տի ու­նի` կզած) էին ման գա­լիս:
 • «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյան» հե­ղա­փո­խու­թյան վար­չա­կան խեղ­կա­տա­կու­թյու­նը

  «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թյան» հե­ղա­փո­խու­թյան վար­չա­կան խեղ­կա­տա­կու­թյու­նը

  02.06.2020| 17:05
  2019-ի սկզ­բին Շի­րա­զի փո­ղո­ցի ա­մե­նա­բա­նուկ մա­սում, կան­գա­ռի հարևա­նու­թյամբ գոր­ծի ան­ցավ մե­տա­ղյա շի­նա­րա­րա­կան տար­բեր կոն­ստ­րուկ­ցիա­նե­րի, մե­տա­ղի ջար­դո­նի և տախ­տա­կի ներ­կր­մամբ և առևտրով զբաղ­վող բա­ցօ­դյա բա­զան: Բա­զա­յի անձ­նա­կազ­մի սա­նի­տա­րա­հի­գե­նիկ կա­րիք­նե­րը հո­գա­լու նպա­տա­կով տե­ղադր­վեց փայ­տա­շեն ար­տաք­նոց:
 • Սա պե­տու­թ­յու՞ն է, թե՞ ըն­տա­նե­կան խոր­հուրդ

  Սա պե­տու­թ­յու՞ն է, թե՞ ըն­տա­նե­կան խոր­հուրդ

  02.06.2020| 01:10
  Վեր­ջին շր­ջա­նում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ու նրա ըն­տա­նի­քի շուրջ մաք­սա­նեն­գու­թյան փաս­տե­րի բարձ­րա­ձայ­նու­մից հե­տո իշ­խա­նու­թյան ու մաս­նա­վո­րա­պես վար­չա­պե­տի լռու­թյու­նը ինչ-որ կերպ հնա­րա­վոր էր հաս­կա­նալ, ա­ռա­վել ևս, որ հայ­տա­րար­վեց, թե դրան­ցով զբաղ­վում են ի­րա­վա­պահ­նե­րը։ Սա­կայն մեկ ան­գամ ու ա­ռանց «շաղ­գամ­նե­րի» պի­տի Փա­շի­նյա­նը կանգ­ներ, ու­ղիղ նա­յեր հա­սա­րա­կու­թյան աչ­քե­րին ու ա­սեր, որ ին­քը ոչ մի առն­չու­թյուն չու­նի այդ ա­մե­նի հետ, դրանք հո­րին­ված և սուտ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են, այ­նինչ Փա­շի­նյա­նը նա­խընտ­րեց «սար ու ձոր ընկ­նել» ու բա­զում հար­ցեր թող­նել օ­դում։
 • Տիգրան Աթանեսյանի հաղորդման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը Քննչական կոմիտեում վարույթ է ընդունվել

  Տիգրան Աթանեսյանի հաղորդման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը Քննչական կոմիտեում վարույթ է ընդունվել

  26.05.2020| 22:52
  2020թ. մայիսի 21-ին ՀՀ ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում Տիգրան Աթանեսյանի կողմից՝ իր և իր ընտանիքի անդամների հասցեին հայհոյանքներ, սպանության և մարմնական վնասվածքներ պատճառելու սպառնալիքներ հնչեցնելու վերաբերյալ ներկայացված հաղորդման հիման վրա՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի (սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը) 1-ին մասով հարուցված քրեական գործը 2020թ. մայիսի 26-ին վարույթ է ընդունվել ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Քանաքեռ-Զեյթունի քննչական բաժնում:
 • Դատարանը մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությունը

  Դատարանը մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությունը

  26.05.2020| 13:07
  Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը՝ դատավոր Ա. Հովհաննիսյանի նախագահությամբ, մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանի որդուն՝ Ռաֆիկ Հայրապետյանին, կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը՝հայտնեց Հայրապետյանների փաստաբան Ամրամ Մակինյանը: