Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին

Քայլ ա­րա, մեր­ժիր Փա­շին
08.11.2019 | 00:38

Ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են ուր­վագծ­վում։ Մինչ իշ­խա­նու­թյու­նը փոր­ձում է գլուխ հա­նել հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րը ցն­ցած այս կամ այն խնդ­րից, ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րի շր­ջա­նում հա­մախ­մբ­ման ակ­տիվ աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում։ Բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը, քն­նար­կում­նե­րը դար­ձել են գրե­թե ա­մե­նօ­րյա։ Սրան գու­մա­րած, իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ընդ­հա­տա­կյա ռումբ է ձևա­վոր­վում, ո­րը հար­մար պա­հին պայ­թե­լու է։ Այս ա­մե­նի հա­մար հող են նա­խա­պատ­րաս­տում նաև իշ­խա­նու­թյան ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­ներն ու հա­սա­րա­կու­թյան շր­ջա­նում հիաս­թա­փու­թյան մե­ծա­ցու­մը։


Մեր աղ­բյու­րի պնդ­մամբ` ա­մեն վայր­կյան ներ­քա­ղա­քա­կան բե­կում կա­րող է լի­նել, քա­նի որ «քնած», դա­դար վերց­րած ու­ժե­րը պատ­րաստ­վում են նոր թա­փով խա­ղի մեջ մտ­նե­լու։ Ի դեպ, միայն ար­տա­քուստ է թվում, թե ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան հա­մախմ­բում չկա, ի­րա­կա­նում կա մի կո­րիզ, ո­րը, ան­կախ տա­րա­կար­ծու­թյուն­նե­րից, ո­րո­շել է ա­մեն ինչ մի կողմ դնել ու ա­զատ­վել Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նից։

Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1766

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ