«Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ

«Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ
06.12.2019 | 01:45
Մեկ­նար­կել է ար­ձա­կի «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջյան» մր­ցույ­թը։ Այս տա­րի այն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ։ Մր­ցա­նա­կը՝ 1000 ԱՄՆ դո­լա­րին հա­մար­ժեք դրամ։ Մաս­նակ­ցել ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­նել 2019-ից մինչև 2020 թ. հու­նիս հրա­տա­րակ­ված գր­քե­րը։ Ման­րա­մաս­նե­րին կա­րե­լի է ծա­նո­թա­նալ «Կա­յա­րան» պար­բե­րա­կա­նի կայ­քում (kayaranmag.am):
Ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված ժան­րա­յին այս սահ­մա­նա­փա­կու­մը կամ ճիշտ կլի­նի ա­սել, ընտ­րու­թյու­նը: «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջյան» մր­ցույ­թի հա­մա­հիմ­նա­դիր, ար­ձա­կա­գիր Սու­սան­նա Հա­րու­թյու­նյա­նը պար­զա­բա­նում է. «Ընտ­րու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված է նրա­նով, որ պատմ­ված­քի մր­ցույթ­ներ կան մեր գրա­դաշ­տում: Երկ­րորդ՝ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը մեկ հա­ջող պատմ­վածք հրա­տա­րա­կե­ցին՝ ի­րենց գրող են հռ­չա­կում: Մե­կը մի քիչ ծա­վա­լուն էս­սե է գրում, գո­ռում է՝ վեպ գրե­ցի։ Հաս­կա­նա­լի է, որ վեպ գրե­լը աշ­խա­տա­տար է, ա­մեն օր ֆեյս­բու­քում չես դնի, լայք չես հա­վա­քի, մի խոս­քով, ժան­րի զար­գաց­ման հա­մար է մր­ցույթն անց­կաց­վում այս ան­վա­նա­կար­գում»:
Մր­ցույ­թը կամ­փոփ­վի 2020-ի սեպ­տեմ­բե­րին։ Նշենք, որ ան­ցյալ տա­րի Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջյա­նի ան­վան ար­ձա­կի մր­ցույ­թի հաղ­թող­ներն էին Նա­զիկ Հա­կո­բյա­նը («Նրա հոգ­սը»), Հրաչ Բեգ­լա­րյա­նը («Կի­նը և ե­ռա­փեղկ հա­յե­լին»): Մր­ցույ­թը «Կա­յա­րան» գրա­կան ա­կում­բի և «Ա­լա­ջա­ջյան» հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թյունն է: Կա­րող են մաս­նակ­ցել ՀՀ-ի, Ար­ցա­խի և Սփուռ­քի մեր հայ­րե­նակ­ցի­նե­րը: Մր­ցույթն անց­կաց­վում է երկ­րորդ ան­գամ, նպա­տակ կա այն դարձ­նե­լու ա­մե­նա­մյա:
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3331

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ