• Թույլ մի՛ տվեք, որ լես­բի­նե­րի, գե­յե­րի, տրանս­գեն­դեր­նե­րի, պղ­ծա­սեր­նե­րի բա­նակ­նե­րը ձեր իսկ քվե­նե­րով իշ­խեն ձեր վրայ

  Թույլ մի՛ տվեք, որ լես­բի­նե­րի, գե­յե­րի, տրանս­գեն­դեր­նե­րի, պղ­ծա­սեր­նե­րի բա­նակ­նե­րը ձեր իսկ քվե­նե­րով իշ­խեն ձեր վրայ

  14.02.2020| 00:09
  Ո­րե­ւէ ժո­ղո­վուրդ կա­րող է հի­ւան­դա­նալ երբ փոխ­ւում է իր ազ­գա­յին կո­րի­զը, հայ­րե­նա­կան տես­լա­կա­նը, ար­ժէ­հա­մա­կար­գը, այ­սինքն, իր խմ­բա­յին կո­դա­ւո­րու­մը։ Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման մեր­ձե­ցու­մը եւ մար­դոց մի­ջեւ ըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւ­նը, իր բո­լոր օ­գուտ­նե­րով հան­դերձ՝ ու­նի նաեւ իր ժխ­տա­կան կող­մե­րը, երբ մար­դիկ սի­րում են հե­տե­ւել հաս­տա­տուած, հարս­տա­ցած, ա­նուն վաս­տա­կած եւ նշա­նա­ւոր դար­ձած մար­դոց ու­ղիին։
 • Երբ ցա­մա­քի սր­բու­թ­յան և ար­դա­րու­թ­յան աղ­բ­յու­րը, այն­ժամ Տե­րը կդա­դա­րեց­նի այս աշ­խար­հի գո­յութ­յու­նը

  Երբ ցա­մա­քի սր­բու­թ­յան և ար­դա­րու­թ­յան աղ­բ­յու­րը, այն­ժամ Տե­րը կդա­դա­րեց­նի այս աշ­խար­հի գո­յութ­յու­նը

  14.02.2020| 00:07
  Այս երկ­րա­վոր կյան­քը մեզ տր­ված է ոչ թե նրա հա­մար, որ ապ­րենք մեր հա­ճույ­քի հա­մար և ինչ­պես մենք ենք ցան­կա­նում, այլ որ­պես­զի աշ­խա­տենք, Աստ­ծուն հա­ճե­լի լի­նենք և բե­րենք այն պտուղ­նե­րը, որ Նա է մեզ­նից ակն­կա­լում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.02.2020| 00:06
  Դու ա­ռողջ­նե­րին պետք չես, Տե՛ր, բնավ, Կա­ղերն ու խու­լերն են դե­պի Քեզ վա­զում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.02.2020| 00:05
  Իմ ժո­ղո­վուր­դը նման­վեց նրան, ով ի­մա­ցու­թյուն չու­նի. քա­նի որ դու մեր­ժե­ցիր ի­մա­ցու­թյու­նը, ես էլ քեզ կմեր­ժեմ, որ­պես­զի քա­հա­նա­յու­թյուն չա­նես ինձ հա­մար. քա­նի որ մո­ռա­ցար քո Աստ­ծու օ­րենք­նե­րը, ես էլ կմո­ռա­նամ քո որ­դի­նե­րին։
 • Երբ ստ­վե­րը լույս է

  Երբ ստ­վե­րը լույս է

  14.02.2020| 00:03
  Նախ՝ ով­քե՞ր են հրեշ­տակ­նե­րը. նրանց գո­յու­թյու­նը քրիս­տո­նեա­կան հա­վատ­քի ճշ­մար­տու­թյուն­նե­րից մեկն է։ Հու­նա­րեն «Ան­գե­ղոս» բա­ռը հա­յե­րե­նում ու­նի «Պատ­գա­մա­բեր» ի­մաս­տը։
 • Նա­խան­ձախն­դիր ու պա­հան­ջա­տեր

  Նա­խան­ձախն­դիր ու պա­հան­ջա­տեր

  11.02.2020| 00:53
  Մեր օ­րե­րում քրիս­տո­նեու­թյուն բա­ռի կող­քին ա­մե­նա­շատ գոր­ծած­վող բա­ռը շատ եր­կար «հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյունն է», բառ, որ հան­դուր­ժում են շատ քրիս­տո­նյա­ներ, գաղջ ու գոլ մի բառ, որ ա­մեն մե­կին չի հա­ջող­վում կուլ տալ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.02.2020| 00:11
  Տուր մեր ոտ­նա­տե­ղը մեզ, Տեր, Խոս­տու­միդ հար­մար, Տուր մեզ ամ­րու­թ­յուն` Քայ­լե­լու այս տաք ա­նա­պատ­նե­րով:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.02.2020| 00:10
  «Ես էլ ձեզ սրի եմ մատ­նե­լու, և ա­մենքդ կո­տոր­վե­լու եք, ո­րով­հետև կան­չե­ցի ձեզ, բայց չլ­սե­ցիք, խո­սե­ցի, բայց դուք ա­կանջ չդ­րե­ցիք, իմ ա­ռաջ չա­րու­թ­յուն կա­տա­րե­ցիք, և, ինչ չէի ցան­կա­նում, ա՛յն ընտ­րե­ցիք»։
 • Հայ եկեղեցին նշում է Ս. Ատոմյանց հիշատակության օրը

  Հայ եկեղեցին նշում է Ս. Ատոմյանց հիշատակության օրը

  10.02.2020| 13:24
  Փետրվարի 10-ին, Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ատոմյանց հիշատակության օրը: Ատոմյանց հայազգի զորավարները` Ատոմ Գնունին եւ Մանաճիհր Ռշտունին, իրենց գնդերով ծառայության մեջ էին Պարսից արքունիքում կռապաշտ Հազկերտ թագավորի օրոք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.02.2020| 00:14
  Սպա­սում­նե­րի ա­ռա­վոտ­նե­րը Կր­կին լուռ դո­ղով ծե­ծում են դու­ռը։ Հե­ռա­ցած­նե­րի ձայ­ներն են լս­վում Հալ­վող ձյու­նե­րի տաք հա­լոցք­նե­րում: